Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 29 marca 2022

24.03.2022
Szanowni państwo
Członkowie Komisji

Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,  Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 29 marca
2022 r. /wtorek/ o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2022 rok
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 4. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa - Sarczyn - Limanowa,
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe – Limanowa - Szczawa Białe,
 8. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2022 rok,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Limanowa na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym,
 10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej,
 12. wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Limanowa z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości,
 13. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
 14. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Limanowa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”,
 15. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 16. Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.,
 17. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
 18. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Kłodne oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
4. Rozpatrzenie i podjęcie oświadczenia w sprawie:
 1. stosowania do produkcji podręczników matowego i lekkiego papieru.
5. Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2021.
6. Informacja o działkach przejętych w 2021 r.
7. Informacja o zawartych umowach dotyczących dzierżaw/najmu w roku 2021.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.”
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 r.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 596
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne