Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nowe świadczenie - DODATEK OSŁONOWY

17.03.2022
Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającej na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
 
Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym (osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca) albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 
/*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)./
 
Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód?
 
Ustawodawca jako dochód definiuje:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – te dane organ pozyska samodzielnie;
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - te dane organ pozyska samodzielnie;
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – te dochody zostaną ustalone na podstawie oświadczenia klienta.
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku, czyli w 2020 r.;
2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku, czyli w 2021 r.
 
Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego to:
  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 albo 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 albo 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł albo 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł albo 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę.” Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
 
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
Mieszkańcy gminy Limanowa mogą składać wnioski:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października
2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od 4  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
> u pracowników Ośrodka - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 18B, Limanowa - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 albo
> poprzez wrzucenie wniosku do specjalnej urny – od momentu jej umieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy Limanowa - ul. M. B. Bolesnej 18B, Limanowa - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 albo
>za pośrednictwem poczty na w/w adres Ośrodka.
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną wnioski będą przyjmowane w korytarzu przez dwóch pracowników Ośrodka. Wniosek musi zawierać wymagane dane (m.in. numery PESEL, adres oraz numer konta, na które ma być przekazane świadczenie), gdyż w obecnej sytuacji nie ma możliwości wypełnienia ich na miejscu.
 
Ponadto należy zachować wszystkie środki ostrożności wymagane w okresie epidemii, tj. zasłanianie ust i nosa, zachowanie co najmniej 1,5m odstępu od innego klienta, dezynfekcja dłoni. Zaleca się również posiadanie własnego długopisu.
 
W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o zastosowanie się do wymienionych zaleceń.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 3373657 w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Zapraszamy do składania wniosków o dodatek osłonowy.


Liczba wyświetleń: 13998
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne