Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rupniowie

18.03.2022
Wójt Gminy Limanowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 16 marca 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
                  
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1428),  zarządzam, co następuje:
                                                
§ 1

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,  Rupniów 206, 34-600 Limanowa.
2. Objęcie stanowiska dyrektora, o którym mowa w ust.1, nastąpi od dnia 1 września 2022 r.                           

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa (www.bip.malopolska.pl/uglimanowa) w dziale „Zamówienia publiczne i ogłoszenia”,
  2. na stronie internetowej  Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl w dziale „Aktualności”,
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa oraz w  Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej.
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Liczba wyświetleń: 888
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne