Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Program "Siła integracji" dla osób wykluczonych, bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem

25.01.2022
Firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczyna nabór do projektu „Siła integracji", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 150 osób (w tym 77 kobiet) wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, niezatrudnionych, osób z niepełnosprawnościami, w tym 135 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, gorlicki., w tym osoby:
 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne,
 • bezrobotne zarejestrowane,
 • długotrwale bezrobotne,
 • korzystające z POPŻ
 • mieszkające na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją.
 
Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
 • Profesjonalna identyfikacja indywidulanych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (4h/1os)
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych (10 grup x 15 osób/24h)
 • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy ( 10 grup x 15 osób/16h)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/os)
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla 120 osób, zgodne z wynikiem IPD
 • Staże dla 120 osób x 3 miesiące
 • Staże dla 30 osób x 4 miesiące
 • Trener zatrudnienia wspieranego
 
W ramach projektu zapewniamy także:
 • Stypendium szkoleniowe- 6.65 zł netto/h
 • Stypendium stażowe- 1033,68 zł netto/miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie                                                  
 • Ubezpieczenie NWW uczestników staży zawodowych
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy ulicy Mościckiego 12, 33-100 Tarnów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub kontaktu pod numerem telefonu 519 323 391 oraz drogą mailową na adres: : [email protected]


Liczba wyświetleń: 728
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne