Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konsultacje społeczne w sprawie analizy akustycznej w miejscowościach Sowliny, Mordarka, Stara Wieś

25.01.2022
Konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia pn.: „Określenie klasyfikacji akustycznej terenów położonych w sąsiedztwie dróg krajowych” w miejscowości: Sowliny, Mordarka i Stara Wieś - ANALIZA AKUSTYCZNA.
 
W związku z pismem z dn. 30.12.2021 r., dotyczącym sklasyfikowania pod kątem akustycznym obszarów wskazanych na przedłożonych mapach poglądowych z terenami, których klasyfikację akustyczną określono na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast w przypadku braku tych planów, na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) dla zadania „określenie klasyfikacji akustycznej terenów położonych w sąsiedztwie dróg krajowych”, w załączeniu przedstawiamy proponowaną klasyfikację akustyczną terenu dla części miejscowości Sowliny, Mordarka i Stara Wieś sporządzoną w oparciu o posiadane informacje z zakresu istniejącej i projektowanej zabudowy na danym terenie wraz z ewentualną możliwością jej dalszej kontynuacji.
 
Zgodnie z art. 115 Prawo Ochrony Środowiska, w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, (tzn. terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę mieszkaniowo-usługowa), organ dokonuje na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. Przy czym przepis art. 114 ust. 2 mówiący, że w przypadku terenów, które mogą być zaliczone do kilku rodzajów terenu wymienionych powyżej, uznaje się, że powinien być zaklasyfikowany jak dla przeważającego rodzaju terenu.
 
Powyższa klasyfikacja stanowi projekt, który po przedstawieniu do publicznej wiadomości, w tym sołtysom i radnym, oraz po naniesieniu ewentualnych korekt, zostanie przesłana do wnioskującego.
 
Mając na uwadze powyższe, proszę o przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji oraz wprowadzenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy przekazać do Urzędu Gminy Limanowa w formie pisemnej ze wskazaniem numeru działki, wraz z proponowaną klasyfikacja terenu (należy wskazać rodzaj zabudowy) oraz uzasadnieniem wniosku.
            
Jednocześnie z uwagi na wiążące nas terminy, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wywieszenia niniejszej informacji tj. od 25.01.2022 r. do 07.02.2022 r.
 
Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w opracowaniu. 
 
/-/ Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 925
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne