Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Limanowa

01.12.2021
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXI sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2022 rok,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 5. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
 7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 10. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna,
 12. zaliczenia drogi Siekierczyna - Jabłoniec do kategorii dróg gminnych,
 13. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
 14. pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 15. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
 16. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 17. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 18. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
 19. przyjęcia na 2022 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
 20. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021 - 2030,
 21. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
 22. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2022 r.,
 23. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa
  w roku szkolnym 2020/2021.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Młyński
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.


Liczba wyświetleń: 810
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne