Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 6 grudnia 2021

01.12.2021
Szanowni państwo
Członkowie Komisji

Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,  Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:
 1. uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2022 rok,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 5. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
 7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 10. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna,
 12. zaliczenia drogi Siekierczyna - Jabłoniec do kategorii dróg gminnych,
 13. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
 14. pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 15. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
 16. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 17. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 18. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
 19. przyjęcia na 2022 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
 20. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021 -2030,
 21. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
 22. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2022r.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2020/2021.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 696
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne