Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XXI sesji Rady Gminy Limanowa

13.12.2021
 W dniu 9 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXI sesja Rady Gminy Limanowa.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni gminy, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut (on-line), jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Przed realizacją porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, Zastępca Wójta Wojciech Pazdan oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Zuzanna Kolawa złożyli podziękowania na ręce wieloletniej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorocie Musiał za oddanie i trud włożony w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

 

W trakcie posiedzenia Zastępca Wójta Gminy Wojciech Pazdan przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

Radni gminy podczas sesji i wcześniejszej komisji Rady Gminy zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2020/2021.

Jedną z najważniejszych kwestii rozpatrywanych na sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Radni gminy po szczegółowej analizie projektu uchwały na posiedzeniu połączonych komisji rady gminy oraz zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w tej kwestii, podjęli uchwałę budżetową Gminy Limanowa na 2022 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową gminy obejmującą okres od 2022 r. do 2029 r.
 
W dalszej części posiedzenia, radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
a)      uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2022 rok,
b)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c)      zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
d)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e)      ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku   budżetowego 2021,
f)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
g)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
h)      zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
i)        zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j)        zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ,
k)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna,
l)        zaliczenia drogi Siekierczyna - Jabłoniec do kategorii dróg gminnych,
m)    pozbawienia statusu pomnika przyrody,
n)      przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
o)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
p)      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
q)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
r)       przyjęcia na 2022 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
s)       przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021 - 2030,
t)       zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Wysokie,
u)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2022 r.,
v)      rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”,
w)    zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Mordarka.
 
W punkcie wnioski i oświadczenia radnych głos zabrał radny Stanisław Sajdak, który zgłosił petycję mieszkańca Gminy Limanowa w sprawie usunięcia drzewa z drogi nr 122 w Łososinie Górnej, które zagraża samochodom oraz prośbę o wysypanie tłucznia również na drogę nr 122 w Łososinie Górnej w celu jej poszerzenia.
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia świąteczne.


Liczba wyświetleń: 1186
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne