Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja dot. XIX sesji Rady Gminy Limanowa

04.10.2021
W dniu 29 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIX sesja Rady Gminy Limanowa.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni gminy, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Senator RP Jan Hamerski, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 
Radni gminy podczas sesji i wcześniejszej komisji Rady Gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2021 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.
 
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966, a DW 965 w rejonie Limanowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
 • wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr K340452, Męcina – Kłodne – Stańkowa,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa,
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
Podczas posiedzenia radni poruszyli kwestie związane z:
 • remontem drogi w Starej Wsi,
 • remontem kapliczki w Nowym Rybiu i Rupniowie,
 • oczyszczalnią ścieków na Starej Wsi,
 • współfinansowaniem drogi z Gminą Tymbark.
 • remontem drogi Nowe Rybie -Kamiona (wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa do radnych powiatowych)
Ponadto radni i sołtysi podziękowali za dokonane inwestycje w Gminie Limanowa. 


Liczba wyświetleń: 928
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne