Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 27 września 2021

23.09.2021
 
Szanowni państwo
Członkowie Komisji
 
 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,  Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Starej Wsi za okres od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
 5. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 6. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 8. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
 9. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr K340452, Męcina – Kłodne – Stańkowa.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie posiedzenia.
 
            Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.
 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Pan Marek Borucki
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego 
Pan Stanisław Sajdak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Pani Zuzanna Kolawa
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Pan Andrzej Malinowski
 


Liczba wyświetleń: 647
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne