Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Oczyszczalnia ścieków w Starej Wsi - odbiór inwestycji

12.08.2021
Jak Państwo już zapewne wiecie, na terenie Starej Wsi trwa realizacja jednej z największych inwestycji wodnokanalizacyjnych, prowadzonych aktualnie przez Gminę Limanowa. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 661 m3/dobę oraz budowę przeszło 10 km sieci kanalizacyjnej obejmującej: Tokarzówkę, Wojtasówkę, Dutkówkę, Kamerdynówkę i Dzielec.
 
Wykonawca robót budowlanych, przedsiębiorstwo usługowo-handlowe „GOLDFOOD” s.c., dnia 30.06.2021 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych przy oczyszczalni ścieków, która stanowi jeden z etapów całego realizowanego zadania inwestycyjnego. Aby dokonać odbioru wykonanych robót powołałem komisję odbiorową w skład której, oprócz pracowników urzędu, powołałem Panią Urszulę Biernat – Sołtys Starej Wsi I, której z tego miejsca dziękuję za wykonaną pracę.  W wyniku działania powołanej komisji odbiorowej, po wykonaniu przez wykonawcę niewielkich poprawek, dnia 10.08.2021 r. potwierdzono usunięcie wszystkich stwierdzonych w czasie odbioru usterek i zakończenie robót budowlanych prowadzonych przy oczyszczalni ścieków od 18.12.2019 r.


 
Jest to naprawdę duży krok prowadzący do skanalizowania znacznej części Starej Wsi oraz umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej przestarzałej już oczyszczalni, co powinno nastąpić najpóźniej do końca 2021 roku.  Wykonanie tej nowej instalacji pozwala planować kanalizowanie dalszych obszarów Starej Wsi jak i Lipowego, co będzie w miarę możliwości finansowych gminy realizowane w najbliższych latach.
 
Dzisiaj bardzo cieszy wysoka jakość i estetyka wykonanych prac, jednak na początku nie wszystko zapowiadało się tak pomyślnie. Patrząc dzisiaj na porządnie wykonany i ładny obiekt oczyszczalni, przypominam sobie początki mojej kadencji, kiedy to na starcie trzeba było się zmierzyć z wadami merytorycznymi posiadanej dokumentacji oraz obronić posiadane decyzje, co do których wystąpiono z wnioskiem o stwierdzenie nieważności. Ta formalna walka, prowadząca do uporządkowania dokumentacji, zajęła rok i kosztowała sporo nerwów, bo w razie niepowodzenia w każdej chwili mogła skończyć się wstrzymaniem tak ważnej dla gminy inwestycji. Na tym trudnym etapie wykonawca robót stanął na wysokości zadania okazał się prawdziwym partnerem i dzięki wspólnemu wysiłkowi doprowadzono do uzyskania pozwolenia na budowę.


 
Na etapie realizacji budowy, co jest dla mnie bardzo ważne, udało się znacznie ograniczyć koszt nadzoru inwestorskiego. Dzięki pozyskanej do urzędu gminy kadrze, posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, mogliśmy zrealizować wymagany prawem budowlanym nadzór inwestorski własnymi siłami, co dla budynku oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej przyniosło oszczędność rzędu 200 000,00 zł. Nad całością tej skomplikowanej inwestycji merytoryczny nadzór pełni Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Gminy Limanowa z jego kierownikiem na czele. Te znaczne zaoszczędzone środki pozwolą w większym zakresie wykonać naprawy dróg jakie będą miały miejsce po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi, podnosząc tak oczekiwany i potrzebny komfort oraz bezpieczeństwo dojazdu do domów wielu z Państwa. Drogi powinny zostać wyremontowane najpóźniej przed okresem zimowym, stąd proszę o jeszcze trochę cierpliwości.  
 
Niestety w trakcie robót nie udało się w pełni uniknąć negatywnych skutków pandemii, które w naszym przypadku przełożyły się na nieco dłuższy czas realizacji zadania. Związane to oczywiście było z opóźnieniami w dostawach poszczególnych materiałów i urządzeń oraz koniecznością zachowania wyższego reżimu sanitarnego na budowie, który to uniemożliwiał np. swobodne wprowadzanie na plac budowy kolejnych ekip budowlanych. Wykonawca jednak wytrwał ten trudny czas organizując roboty optymalnie do uwarunkowań zewnętrznych. Sytuacja ta wymusiła na nas kilkukrotne aneksowanie umowy z wykonawcą robót oraz z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska w zakresie udzielonej pożyczki, co przysporzyło nam wiele pracy i problemów. 
 
Oficjalne przekazanie obiektu oczyszczalni gminie wraz z dość pokaźnym wyposażeniem nastąpiło 11.08.2021 r. w obecności przybyłych Radnych i zaproszonych Sołtysów. Na tą okoliczność firma SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - wykonawca technologii oczyszczalni, przygotowała multimedialną prezentację wykonanego obiektu, którą udostępniamy również Państwu do obejrzenia. W trakcie przekazania obiektu wykonawca robót omówił główne aspekty budowy i funkcjonowania obiektu. Uczestnikom zaprezentowano cały obiekt oraz udzielono odpowiedzi na zadane pytania.
 

 
Mając niewielkie, bo zarazem kilkuletnie, doświadczenie przy użytkowaniu podobnej instalacji w Młynnym, nasze obawy budzi koszt funkcjonowania takich nowoczesnych instalacji, jednak jej wykonawca stanowczo zapewnił, że koszt ten będzie niższy niż w przypadku tradycyjnych instalacji w momencie osiągnięcia przez instalację odpowiedniego poziomu obciążenia ściekami w granicach 90% zaprojektowanej przepustowości. Rzeczywiście w tej chwili przyznać trzeba, że obciążenie ściekami oczyszczalni w Młynnem wynosi ok 10% jej projektowej przepustowości. Wykonawca instalacji zapewnił również o chęci dalszej współpracy z Gminą Limanowa mającej na celu dalsze poszukiwanie oszczędności na każdym etapie procesu oczyszczania ścieków jak i zagospodarowywania powstających przy tym odpadów.

 
Rozpoczęcie ciągłej pracy oczyszczalni nastąpi po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi co umożliwi skierowanie do tego obiektu ścieków z aktualnie pracującej oczyszczalni oraz nowopowstałych przyłączy. Ponieważ nowa oczyszczalnia w początkowej fazie będzie pracowała przy niewielkim obciążeniu ściekami, jak to ma miejsce również na oczyszczalni w Młynnem, aby ponosić jak najmniejsze koszty oczyszczania w tej fazie, wspólnie z wykonawcą technologii, zostanie zoptymalizowany program pracy całej instalacji stosownie do uzyskanego obciążenia.
 
Drodzy Mieszkańcy, mam nadzieję, że wykonany obiekt pozwoli nam skanalizować wiele gospodarstw, które tego bardzo oczekują a tym samym znacznie podnieść standard życia i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Mam też nadzieję, że korzystając z doświadczenia wykonawcy technologii uda nam się długo i ekonomicznie wykorzystywać tą nowoczesną instalacje.
 
Dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, bo tylko dzięki szerokiemu wsparciu i współpracy można realizować tak duże  i trudne zadania.
 
Jan SKRZEKUT
Wójt Gminy Limanowa 


Liczba wyświetleń: 2050
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne