A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasierbcu

04.05.2021
Wójt Gminy Limanowa Zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasierbcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
 
 
 
Zarządzenie Nr 59/2021
Wójta Gminy Limanowa
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasierbcu, dla której organem prowadzącym jest Gmina Limanowa
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz.1634), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu, 34-600 Limanowa, Pasierbiec 108.
2. Objęcie stanowiska dyrektora, o którym mowa w ust. 1 nastąpi od dnia 1 września 2021 r. 

 

§ 2

 
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa (www.bip.malopolska.pl/uglimanowa) w dziale „Zamówienia publiczne i ogłoszenia”,
b) na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl w dziale „Aktualności”
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa oraz w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej. 

§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Liczba wyświetleń: 332
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30