Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK 28" - analiza akustyczna - teren Gminy Limanowa

20.04.2021
W związku z pismem z dn. 22.12.2020 roku, otrzymanym 29.12.2020 r., uzupełnionym 03.03.2021 roku,  dotyczącym sklasyfikowania pod kątem akustycznym obszarów wskazanych na przedłożonym planie orientacyjnym w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub inne obowiązujące dokumenty planistyczne dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „ Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK 28”, w załączeniu przedstawiamy proponowaną klasyfikację akustyczną terenu dla miejscowości Mordarka, Lipowe  oraz  Stara Wieś  sporządzoną w oparciu o posiadane informacje z zakresu istniejącej i projektowanej zabudowy na danym terenie wraz z ewentualną możliwością jej dalszej kontynuacji.
 
Zgodnie z art. 115 Prawo Ochrony Środowiska, w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, (tzn. terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę mieszkaniowo-usługowa), organ dokonuje na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. Przy czym przepis art. 114 ust. 2 mówiący, że w przypadku terenów, które mogą być zaliczone do kilku rodzajów terenu wymienionych powyżej, uznaje się że powinien być zaklasyfikowany jak dla przeważającego rodzaju terenu.
Powyższa klasyfikacja stanowi projekt, który po przedstawieniu do publicznej wiadomości, w tym sołtysom i radnym, oraz po naniesieniu ewentualnych korekt, zostanie przesłana do wnioskującego.
 
Mając na uwadze powyższe, proszę o przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji oraz wprowadzenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy przekazać do Urzędu Gminy Limanowa w formie pisemnej ze wskazaniem numeru działki, wraz z proponowaną klasyfikacja terenu (należy wskazać rodzaj zabudowy) oraz uzasadnieniem wniosku.
            
Jednocześnie z uwagi na wiążące  nas terminy, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 04 maja 2021 roku.
Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w opracowaniu. 

Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa
 


Liczba wyświetleń: 2544
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne