Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa

18.03.2021
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,  Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 23 marca
2021 r. /wtorek/ o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2021 rok
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa
 3. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki
 4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu
 6. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2021 rok
 7. wyznaczenia aglomeracji Mordarka
 8. wyznaczenia aglomeracji Męcina
 9. zmiany uchwały Nr XVI/172/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Limanowa do 2027 roku
 10. rozpatrzenia skargi mieszkańca Męciny na bezczynność Wójta Gminy Limanowa
 11. rozpatrzenia skargi mieszkańców Starej Wsi na bezczynność Wójta Gminy Limanowa
 12. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Marka Szwarnóg
 13. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, złożonej przez Radosława Zagórowskiego
 14. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Teresę Garland
 15. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 16. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Marcina Król
 17. rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Teresę Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
4.  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
   
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
  
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Pan Andrzej Malinowski
 
 

Liczba wyświetleń: 621
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne