Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

03.12.2020
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. /piątek/ o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:
 
 1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Limanowa
 2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 4. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Limanowa
 5. ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 6. ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 7. określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 8. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa
 
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 
 
 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki 
   Komunalnej, Ochrony Środowiska
       i Planowania Przestrzennego
 
              Stanisław Sajdak

 Liczba wyświetleń: 631
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne