Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obradowała XVI sesja Rady Gminy Limanowa

17.12.2020
W dniu 10 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XVI sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Stanisław Młyński po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. Na wstępie, zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy sesji zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jana Skrzekuta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz radny Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza, którzy podziękowali Wójtom oraz Radzie Gminy za całoroczną współpracę, składając jednocześnie życzenia świąteczno-noworoczne.   

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem

- ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku   budżetowego 2020

- uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2021 rok

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Limanowa

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Limanowa

- ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

- zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa

- określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Limanowa do 2027 roku

- przyjęcia na 2021 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2021 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne

W ramach inicjatyw uchwałodawczych podjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na przeprowadzenie kontroli nie uwzględnionej w rocznym planie kontroli.
 
Na zakończenie obrad Radni oraz Sołtysi podziękowali Wójtowi Gminy za wszelkie działania jakie udało się zrealizować w mijającym  roku, dziękując również za to co jest planowane do wykonania w 2021 roku, w myśl zapisów przyjętej jednogłośnie na sesji uchwały budżetowej.  


Liczba wyświetleń: 1017
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne