Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Komunikat Urzędu Pracy - zmiana przepisów w zakresie pomocy dla przedsiębiorców w okresie pandemii

20.04.2020
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, opublikowana w Dz.U. 2020, z dnia 17 kwietnia 2020r. poz. 695 wprowadziła szereg zmian dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców, udzielanych przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
 
Wprowadzone zmiany obowiązują również przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski i zawarli umowy ze Starostą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15zzb ustawy)
-przysługuje od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
-przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników  objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla  przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
-przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
 
Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie ksztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Art. 15zzd ustawy).
-we wniosku o pożyczkę nie podaje się stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.
-o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
-pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
-odstąpiono od wymogu utrzymania zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
-przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Wsparcie dla organizacji pozarządowych  (Art. 15zze ustawy) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
-przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
 
Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników  objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 
Nadal w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
 
Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na wszystkie programy pomocowe, określone w ustawie tj. pożyczki i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.  
Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19"

Obsługa i szczegółowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Urzdzie Pracy w Limanowej pod nr telefonu: 18/3337915 (pożyczki), 18/3337862 (dofinansowania) 18/3375 850 (sekretariat).

/info.: limanowa.praca.gov.pl/

 


Liczba wyświetleń: 1110
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne