Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Limanowa z dn. 3 stycznia 2020 r.

08.01.2020
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie art. 74 ust.3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz.2081 ze zm.) zawiadamia strony postępowania
 
że w dniu 16 grudnia 2019 r. na wniosek Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa w imieniu której działa pełnomocnik Pan Mirosław Olszowski, ul. B.A. Konstanty 16/7, 33-300 Nowy Sącz, uzupełniony w dniu 2 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś gm. Limanowa etap II"
 
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), budowa kanalizacji sanitarnej kwalifikuje sie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Ze złożonymi dokumentami w wyżej wymienionej sprawie strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Limanowa przy ul. M.B. Bolesnej 18B, pok. nr 6 , nr tel.: 18 263 00 39 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
 
Treść Obwieszczenia w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 1160
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne