Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz- Zawiadomienie Reg. Dyr. Ochr. Środ.

04.11.2019
Na podstawie art.61 § 4 oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki Akcyjnej PKP PLK, Biuro Ochrony Środowiska o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.421.3.2.2018.EC z dnia 6 grudnia 2018 roku wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu do Organów opiniujących tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wyrażenia opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ww. decyzji środowiskowej.
 
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, w godz. 8.00-15.00, w pok. nr 805.
 
Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art.49 § 1 strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
 
 
Treść zawiadomienia w piśmie poniżej.


Liczba wyświetleń: 1911
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne