Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej

31.01.2019
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 ze zmianami), oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami),
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 23 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 02/2019, znak: WI-XI.7820.1.36.2018.HD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 klasy technicznej G na odcinkach: - odcinek 1 od km 4+374 do km 4+957 odc. ref. 210, - odcinek 2 od km 5+199 do km 5+919 odc. ref. 210, - odcinek 3 od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220, - odcinek 4 od km 0+300 do km 1+734 odc. ref. 220, w miejscowościach: Laskowa w gminie Laskowa oraz Młynne w gminie Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie - po rozpatrzeniu wniosku z 23 kwietnia 2018 r., skorygowanego i uzupełnionego do 08 sierpnia 2018 r. złożonego przez pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
                                                                                                                                                                                                  
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Laskowa w gminie Laskowa oraz w miejscowości Młynne w gminie Limanowa, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:
 
między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 965, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 1 - od km 4+374 do km 4+957 odc. ref. 210obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 79 - na części działki, 72/3 (72/1), 81/3 (81/1), 72/5 (72/2), 73/4 (73/1), 80/6 (80/2), 73/6 (73/2), 73/8 (73/3), 80/4 (80/1), 74/3 (74/1), 91/14 (91/7), 91/15 (91/7), 91/9 (91/4), 74/5 (74/2), 91/17 (91/8), 91/11 (91/5), 91/12 (91/5), 75/4 (75/1).
Odcinek nr 2 - od km 5+199 do km 5+919 odc. ref. 210obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 79 - na części działki, 78/1 (78), 273/5 (273/1), 93/1 (93), 273/6 (273/1), 273/8 (273/4), 274/1 (274), 314/10 (314/5), 314/8 (314/4), 314/6 (314/2), 312/1 (312), 274/2 (274), 276/5 (276/3), 300/19 (300/9), 300/17 (300/4), 276/6 (276/3), 1304/1 (1304).
Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 277 - na części działki, 281 - na części działki, 209/3 (209/1), 278/1 (278), 207/16 (207/15), 210/5 (210/4), 217/3 (217/2), 219/1 (219), 278/2 (278), 282/1 (282), 282/2 (282), 220/28 (220/14), 220/30 (220/18), 220/36 (220/22), 220/32 (220/19), 220/34 (220/21), 283/15 (283/8), 220/38 (220/23), 283/16 (283/8), 220/40 (220/24), 284/14 (284/9), 284/12 (284/2), 285/1 (285), 287/19 (287/2), 221/1 (221), 195/1 (195), 254/1 (254), 222/13 (222/9), 265/12 (265/4), 265/15 (265/3).
 
Odcinek nr 4 - od km 0+300 do km 1+734 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 281 - na części działki, 675, 466/15 (466/5), 466/17 (466/6), 466/19 (466/7), 483/5 (483/1), 483/6 (483/1), 474/1 (474), 473/9 (473/2), 476/1 (476), 443/5 (443/3), 440/1 (440), 440/2 (440), 674/3 (674/2), 677/1 (677), 676/3 (676/2), 674/4 (674/2), 676/4 (676/2), 676/5 (676/2), 674/5 (674/2), 676/1, 674/1.
obręb nr 0010, Młynne; jednostka  ewidencyjna 120707_2, Limanowa: 721/9 (721/1), 104/8 (104/4), 722/3 (722/2), 722/5 (722/1), 104/9 (104/4), 104/6 (104/2), 720 - na części działki, 104/1.
 
między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 2530011, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 222/11 (222/8), 222/15 (222/9), 222/16 (222/5), 222/18 (222/7), 195/2 (195).
 
między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 2530015, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 222/10 (222/8), 264/9 (264/4), 265/13 (265/4), 222/14 (222/9), 264/7 (264/3), 265/16 (265/3), 254/2 (254).
w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych (DG 2530011, DG 2530015), zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. g ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej całość w przypadku rozbudowy lub część w przypadku przebudowy objęta jest ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 222/11 (222/8), 222/15 (222/9), 222/18 (222/7), 222/16 (222/5), 195/2 (195), 222/14 (222/9), 222/10 (222/8), 254/2 (254), 264/7 (264/3), 264/9 (264/4), 265/16 (265/3), 265/13 (265/4).
w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. e ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 1 - od km 4+374 do km 4+957 odc. ref. 210obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 79, 80/5 (80/1), 91/16 (91/7), 91/10 (91/4), 74/4 (74/1), 74/6 (74/2).
Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 221/2(221), 222/19 (222/7), 222/17 (222/5), 222/12 (222/8), 285/2 (285), 287/20 (287/2), 265/14 (265/4), 207/17 (207/15), 265/9, 284/13 (284/2).
Odcinek nr 4 - od km 0+300 do km 1+734 odc. ref. 220       obręb nr 0005 Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 482/5, 474/2 (474).
w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów, zgodnie  z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. h ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część objęta jest ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Odcinek nr 1 - od km 4+374 do km 4+957 odc. ref. 210obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 80/5 (80/1), 74/4 (74/1), 74/6 (74/2), 91/16 (91/7), 75/5 (75/1), 91/18 (91/8).
Odcinek nr 2 - od km 5+199 do km 5+919 odc. ref. 210obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 273/9 (273/4), 274/3 (274), 94/3, 314/11 (314/5), 300/2, 276/7 (276/3), 300/18 (300/4).
Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 278/3 (278), 207/17 (207/15), 282/3 (282), 220/37 (220/22), 283/6, 284/15 (284/9).
Odcinek nr 4 - od km 0+300 do km 1+734 odc. ref. 220obręb nr 0005 Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 483/7 (483/1), 466/2, 475, 443/6 (443/3), 674/6 (674/2), 676/6 (676/2),
obręb nr 0010, Młynne; jednostka ewidencyjna 120707_2, Limanowa: 721/10 (721/1), 722/6 (722/1), 723/5, 104/10 (104/4).
w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – wyznaczony na podstawie art. 20a ust. 1 ww. ustawy na części nw. działek:

Odcinek nr 3 - od km 6+029 odc. ref. 210 do km 0+091 odc. ref. 220       obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 280, 204.
Odcinek nr 4 - od km 0+300 do km 1+734 odc. ref. 220       obręb nr 0005, Laskowa; jednostka ewidencyjna 120706_2, Laskowa: 444. obręb nr 0010, Młynne; jednostka ewidencyjna 120707_2, Limanowa: 89.
 
 
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, ustalenie obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, ustalenie obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów, ustalenie obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, ustalenie terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji (teren wód płynących), zatwierdzenia podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Województwa Małopolskiego, zatwierdzenia projektu budowlanego, określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, ustalenia terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu (zaleca się od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 14.00 ). Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 12 39 21 655.
 
 
 
 
 


Liczba wyświetleń: 1597
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne