A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Po obradach XXIX sesji Rady Gminy Limanowa

07.09.2018
W dniu  6 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Limanowa. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, jego Zastępca – Marian Mąka, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.


 
Na początku obrad, Pan Marian Mąka Zastępca Wójta Gminy Limanowa, przedstawił informację  o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Ponadto radni zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za pierwsze półrocze 2018 r.

Ponadto podczas sesji Rada Gminy Limanowa podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielówce,
 • uchwalenia Statutu Gminy Limanowa,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Limanowa,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie – Gmina Chełmiec,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Starej Wsi,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej,
 • rozpatrzenia skargi.

 
W ramach interpelacji i wniosków radni zgłosili kwestie związane z:
 • likwidacją szkód powodziowych powstałych na terenie gminy podczas intensywnych opadów deszczu w lipcu i sierpniu 2018 r., głównie w sołectwach Stara Wieś I, Rupniów, Walowa Góra, Bałażówka, Łososina Górna, Kisielówka,
 • wystąpieniem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zabezpieczenie i regulację cieków wodnych na terenie gminy, a mianowicie rzeki Łososinka, potok Starowiejski, potok Bednarki, potok Smolnik,
 • bieżącym remontem dróg i dostarczaniem materiału kamiennego na drogi wewnętrzne i osiedlowe,
 • składowaniem odpadów komunalnych w miejscach publicznych.
 

Liczba wyświetleń: 1337
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30