Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.01.2018
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) Wojewoda MałopoIski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2017) z 4 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1203/4, obręb Mordarka,  gm. Limanowa - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Henryk Jędrzejek (Laskowa 570, 34-602 Laskowa) - złożony 6 października 2017 r., uzupełniony 14 listopada 2017r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); -  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Limanowa (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Liczba wyświetleń: 1906
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne