Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

03.09.2013

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de


minimis (Dz. Urz UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 Nr 60. poz. 278 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. ( Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 ( Dz. U. z 2002r Nr 113 poz. 988 ze zm.).
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz.905).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 20, poz. 171).

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej
ul. M. B. Bolesnej 18 B, pok. 31
pn. - piąt. 7.30 - 15.30
tel.: 018 33-73-792

3. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 • Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.
 • Kopie umowy o prace z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 • Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  • Zgodnie ze znowelizowanym artykułem przyznawanie pracodawcom dofinansowania należy od 1 września 2012 r. traktować jako pomoc de minimis, w związku z tym przy składaniu wniosku oprócz w/w dokumentów pracodawca zobowiązany jest dołączyć również:
  • Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53, poz.311)
  • Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

4. WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania formularza

5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

3 miesiące od dnia złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika

6. TERMIN ODPOWIEDZI

Niezwłocznie w miarę otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

 • Kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem.
 • Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie tylko jednego młodocianego.
 • Druki można pobierać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej

9. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wypełniony wniosek należy składać wraz z załącznikami do pok. 31.

 

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de


minimis (Dz. Urz UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 Nr 60. poz. 278 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. ( Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 ( Dz. U. z 2002r Nr 113 poz. 988 ze zm.).
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz.905).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 20, poz. 171).

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej
ul. M. B. Bolesnej 18 B, pok. 31
pn. - piąt. 7.30 - 15.30
tel.: 018 33-73-792

3. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 • Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.
 • Kopie umowy o prace z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 • Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  • Zgodnie ze znowelizowanym artykułem przyznawanie pracodawcom dofinansowania należy od 1 września 2012 r. traktować jako pomoc de minimis, w związku z tym przy składaniu wniosku oprócz w/w dokumentów pracodawca zobowiązany jest dołączyć również:
  • Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53, poz.311)
  • Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

4. WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania formularza

5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

3 miesiące od dnia złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika

6. TERMIN ODPOWIEDZI

Niezwłocznie w miarę otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

 • Kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem.
 • Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie tylko jednego młodocianego.
 • Druki można pobierać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej

9. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wypełniony wniosek należy składać wraz z załącznikami do pok. 31.

 Liczba wyświetleń: 3478
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne