Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności Regionalnego Ośrodka EFS w Nowym Sączu

18.06.2012

Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu przedstawia aktualną ofertę:

1. Bezpłatne usługi i szkolenia Regionalnego Ośrodka EFS w Nowym Sączu

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w zakresie korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie tworzenia projektów i pisania
wniosków do PO KL. Proponujemy wsparcie w zakresie tworzenia i rozwijania partnerstw. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do grupy potencjalnych projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z miasta Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, a w szczególności do:

 • organizacji pozarządowych;
 • szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych);
 • placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych lub organów je prowadzących;
 • wszystkich podmiotów będących potencjalnymi Beneficjentami w ramach EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
 • instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR);
 • przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw i MŚP);
 • projektodawców posiadających odpowiedni potencjał do realizowania projektów współpracy sfery biznesu z uczelniami bądź jednostkami badawczo-rozwojowymi;

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, realizowanym przez nasz Ośrodek w czerwcu br.:

1.SEMINARIUM: Sytuacja oraz możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osób niepełnosprawnych i grupy 50+ – 21 czerwiec 2012 r.

Miejsce: Restauracja „Chata” w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 22, 33-340 Stary Sącz

Seminarium kierujemy do grupy projektodawców PO KL z obszarów tzw. "białych plam" głównie z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, a w szczególności do:

 • organizacji pozarządowych;
 • szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych);
 • placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych lub organów je prowadzących;
 • wszystkich podmiotów będących potencjalnymi Beneficjentami w ramach EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
 • instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR);
 • przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw i MŚP);
 • projektodawców posiadających odpowiedni potencjał do realizowania projektów współpracy sfery biznesu z uczelniami bądź jednostkami badawczo-rozwojowymi;

Skorzystaj i przyjdź na bezpłatne seminarium informacyjne.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą wypełnić formularz on-line znajdujący się poniżej klikając: "Zapisz się na szkolenie" lub pobrać go ze strony a następnie przesłać na numer faxu (18) 442 01 99 lub na e-mail [email protected].

Zapisy przyjmujemy także telefonicznie pod numerem telefonu (18) 442 01 99 w godz. od 8.00 -16.00

Informujemy uprzejmie, że o zakwalifikowaniu się na seminarium zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie na kilka dni przed rozpoczęciem seminarium. Serdecznie zapraszamy!

2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej -aktualizacja listy operatorów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2012 ogłosił dwa konkursy dla instytucji, które będą pomagać osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu WUP w Krakowie podpisze, co najmniej 14 umów o dofinansowanie z operatorami, którzy będą przyznawać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W większości przypadków maksymalna wysokość jednorazowej pomocy dla osoby zainteresowanej rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej to 25 tysięcy zł, a łączna liczba udzielonych dotacji wyniesie ponad 550.

W ramach drugiego konkursu zostaną wybrane podmioty, które będą oferowały pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 tys. zł, informacja na temat tych instytucji dostępna będzie w IV kwartale br.

Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacjami na rozpoczęcie takiej działalności powinny zgłaszać się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, zgodnie z miejscem zamieszkania na obszarze realizacji projektu.

Poniżej przedstawiono informacje na temat dwunastu instytucji, które będą przyznawały dotacje – opublikowana lista będzie sukcesywnie uzupełniana. Regulaminy rekrutacji do projektów oraz wszelkie inne informacje będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.

Lista instytucji przyznających dotacje>>

3. Konkurs nr POKL/9.1.2/I/12 - prezentacja ze spotkania informacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że na stronie internetowej zamieszczono prezentację ze spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, konkursu nr POKL/9.1.2/I/12.

Pobierz prezentację>>

4. Nowe listy rankingowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż zatwierdzono nowe listy rankingowe:

 • lista rankingowa nr 6 wniosków złożonych od dnia 16.03.2012r. do dnia 31.03.2012 r. w konkursie nr POKL/6.1.1/PI/IA/11 na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL.

  Pobierz listę ze strony …
 • lista rankingowa nr 8 wniosków złożonych od dnia 16.03.2012r. do dnia 31.03.2012 r. w konkursie nr POKL/7.2.2/PI/IA/11 na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL.

  Pobierz listę ze strony …
 • listę rankingową nr 1 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Lista obejmuje wyniki oceny merytorycznej projektów ocenionych w ramach konkursu nr POKL/6.1.1/IA/12.

  Pobierz listę ze strony …

Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu przedstawia aktualną ofertę:

1. Bezpłatne usługi i szkolenia Regionalnego Ośrodka EFS w Nowym Sączu

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w zakresie korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie tworzenia projektów i pisania
wniosków do PO KL. Proponujemy wsparcie w zakresie tworzenia i rozwijania partnerstw. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do grupy potencjalnych projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z miasta Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, a w szczególności do:

 • organizacji pozarządowych;
 • szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych);
 • placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych lub organów je prowadzących;
 • wszystkich podmiotów będących potencjalnymi Beneficjentami w ramach EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
 • instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR);
 • przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw i MŚP);
 • projektodawców posiadających odpowiedni potencjał do realizowania projektów współpracy sfery biznesu z uczelniami bądź jednostkami badawczo-rozwojowymi;

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, realizowanym przez nasz Ośrodek w czerwcu br.:

1.SEMINARIUM: Sytuacja oraz możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osób niepełnosprawnych i grupy 50+ – 21 czerwiec 2012 r.

Miejsce: Restauracja „Chata” w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 22, 33-340 Stary Sącz

Seminarium kierujemy do grupy projektodawców PO KL z obszarów tzw. "białych plam" głównie z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, a w szczególności do:

 • organizacji pozarządowych;
 • szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych);
 • placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych lub organów je prowadzących;
 • wszystkich podmiotów będących potencjalnymi Beneficjentami w ramach EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
 • instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR);
 • przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw i MŚP);
 • projektodawców posiadających odpowiedni potencjał do realizowania projektów współpracy sfery biznesu z uczelniami bądź jednostkami badawczo-rozwojowymi;

Skorzystaj i przyjdź na bezpłatne seminarium informacyjne.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą wypełnić formularz on-line znajdujący się poniżej klikając: "Zapisz się na szkolenie" lub pobrać go ze strony a następnie przesłać na numer faxu (18) 442 01 99 lub na e-mail [email protected].

Zapisy przyjmujemy także telefonicznie pod numerem telefonu (18) 442 01 99 w godz. od 8.00 -16.00

Informujemy uprzejmie, że o zakwalifikowaniu się na seminarium zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie na kilka dni przed rozpoczęciem seminarium. Serdecznie zapraszamy!

2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej -aktualizacja listy operatorów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2012 ogłosił dwa konkursy dla instytucji, które będą pomagać osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu WUP w Krakowie podpisze, co najmniej 14 umów o dofinansowanie z operatorami, którzy będą przyznawać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W większości przypadków maksymalna wysokość jednorazowej pomocy dla osoby zainteresowanej rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej to 25 tysięcy zł, a łączna liczba udzielonych dotacji wyniesie ponad 550.

W ramach drugiego konkursu zostaną wybrane podmioty, które będą oferowały pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 tys. zł, informacja na temat tych instytucji dostępna będzie w IV kwartale br.

Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacjami na rozpoczęcie takiej działalności powinny zgłaszać się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, zgodnie z miejscem zamieszkania na obszarze realizacji projektu.

Poniżej przedstawiono informacje na temat dwunastu instytucji, które będą przyznawały dotacje – opublikowana lista będzie sukcesywnie uzupełniana. Regulaminy rekrutacji do projektów oraz wszelkie inne informacje będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.

Lista instytucji przyznających dotacje>>

3. Konkurs nr POKL/9.1.2/I/12 - prezentacja ze spotkania informacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że na stronie internetowej zamieszczono prezentację ze spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, konkursu nr POKL/9.1.2/I/12.

Pobierz prezentację>>

4. Nowe listy rankingowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż zatwierdzono nowe listy rankingowe:

 • lista rankingowa nr 6 wniosków złożonych od dnia 16.03.2012r. do dnia 31.03.2012 r. w konkursie nr POKL/6.1.1/PI/IA/11 na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL.

  Pobierz listę ze strony …
 • lista rankingowa nr 8 wniosków złożonych od dnia 16.03.2012r. do dnia 31.03.2012 r. w konkursie nr POKL/7.2.2/PI/IA/11 na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL.

  Pobierz listę ze strony …
 • listę rankingową nr 1 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Lista obejmuje wyniki oceny merytorycznej projektów ocenionych w ramach konkursu nr POKL/6.1.1/IA/12.

  Pobierz listę ze strony …


Liczba wyświetleń: 1519
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne