Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakładanie działalności gospodarczej

18.04.2012

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą mają do wyboru kilka możliwości, poprzez wniosek CEIDG - 1:

 1. Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez Internet.
 2. Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.

 3. Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
 4. Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w urzędzie gminy, gdzie zostanie on przekształcony na wniosek elektroniczny.
 5. Przesłanie wniosku do urzędu gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten sposób, musi być opatrzony podpisem notarialnie poświadczonym.

W sytuacji 1, aby zarejestrować działalność samodzielnie można posłużyć się 'podpisem elektronicznym' z certyfikatem kwalifikowanym, albo nieodpłatnym 'profilem zaufanym' na platformie ePUAP. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostępna jest lista placówek tj. urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, gdzie bezpłatnie można zweryfikować wniosek o profil zaufany użytkownika.

CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. W celu identyfikacji tożsamości należy okazać urzędnikowi dokument potwierdzający jego tożsamość. W związku z tym proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli wniosek wysyłamy listem poleconym, podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku jest dostępna na stronie internetowej http://www.firma.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje, tu również znajduje się częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Wpis do CEIDG, w tym nowy wpis, zmiana istniejącego wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej, nie podlega żadnym opłatom. Wszelkie informacje zachęcające przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do dokonywania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, który jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa może dodać również część marketingową (np. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Jaś" ), i posługiwać się nazwą pełną lub nazwą skróconą - zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS.

Inne formalności związane z zakładaniem działalności:

Urząd skarbowy przedsiębiorca odwiedza tylko przy rejestracji, jako podatnik Vat UE.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Na formularzu CEIDG - 1 oświadcza, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie opłacać - wybierając jedną z poniższych form:

- Karta podatkowa to forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Można nią opodatkować np. usługi zegarmistrzowskie, tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, częściowo także rolnictwo i inne. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Wysokość podatku przy karcie zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych.

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to jedna z dostępnych form opodatkowania osiąganych przychodów (obok opodatkowania wg skali, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową). Dokonując wyboru formy opodatkowania osoba zainteresowana powinna kierować się planowanymi zyskami firmy, obciążeniami podatkowymi (stawki podatku), a także poniesionymi kosztami w celu osiągnięcia tych przychodów. Wybór formy opodatkowania następuje na podstawie złożenia stosownego oświadczenia na druku CEIDG - 1. Nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania. Przepisy nakładają szereg wyłączeń. Korzystając z formy opodatkowania (ryczałt) podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek dochodowy ryczałtowy wyliczamy na podstawie osiągniętego przychodu, pomniejszonego o zapłacone składki ZUS.

- Podatek liniowy zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od dochodu, bez względu na jego wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem).

- Na zasadach ogólnych -Rozliczenie wg skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ustalany jest na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która prowadzona jest narastająco od początku roku. Podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochód za rok 2011 po odliczeniach stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Od podatku można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia), a różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Od kwoty tej odejmowane są zaliczki za poprzednie miesiące, co daje zaliczkę za jeden miesiąc.

Obligatoryjnie przy rozpoczęciu działalności, gdy przedsiębiorca zgłasza opłacanie składek ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają oddziały ZUS.

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Przy wyborze opłacania składek KRUS wystarczające jest zgłoszenie na formularz CEIDG - 1,

jest wpisywany automatycznie w CEIDG, zazwyczaj następnego dnia roboczego. W bardziej złożonych przypadkach GUS ma 7 dni na nadanie nr REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Rachunek Bankowy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) bezpośrednio nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania rachunku bankowego, ale wymienia transakcje, które przez firmowy rachunek bankowy muszą przechodzić. Są to wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Z wyjątkiem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego.

Pieczątka firmowa jest przydatna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Standardowo każda pieczątka zawiera następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, numer NIP.

Nieco inaczej postępujemy prowadząc działalności gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej, gdzie oprócz zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej na wniosku CEIDG - 1 przedsiębiorcy tak, jak to było wcześniej, po złożeniu tego druku muszą osobiście wybrać się jeszcze do GUS, US i ZUS. Spółka w trakcie rejestracji uzyskuje własny numer REGON i własny NIP.

Zachęcam przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Za prawidłowość danych odpowiadają przedsiębiorcy ze stosownymi konsekwencjami cywilno - prawnymi wynikającymi z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Gdy osoba wpisana do CEIDG dowie się o tym, że jej dane nie są prawdziwe, powinna je niezwłocznie zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o ich sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.ceidg.gov.pl.. Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem.

Nowo powstałe firmy, jak i osoby planujące założyć działalność gospodarczą, czy prowadzące już działalność zachęcamy do zapoznanie się z aktualnymi formami wsparcia w każdym aspekcie działalności firmy np. usług doradczych i konsultacyjnych, specjalistycznych szkoleń, wsparcia z funduszy europejskich i budżetu państwa. Chętnych do skorzystania z oferowanych usług oraz materiałów i informacji, zachęcamy do przeglądnięcia strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl zakładka Pomoc firma.gov.pl/ Wsparcie dla nowych firm - PARP.

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą mają do wyboru kilka możliwości, poprzez wniosek CEIDG - 1:

 1. Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez Internet.
 2. Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.

 3. Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
 4. Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w urzędzie gminy, gdzie zostanie on przekształcony na wniosek elektroniczny.
 5. Przesłanie wniosku do urzędu gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten sposób, musi być opatrzony podpisem notarialnie poświadczonym.

W sytuacji 1, aby zarejestrować działalność samodzielnie można posłużyć się 'podpisem elektronicznym' z certyfikatem kwalifikowanym, albo nieodpłatnym 'profilem zaufanym' na platformie ePUAP. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostępna jest lista placówek tj. urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, gdzie bezpłatnie można zweryfikować wniosek o profil zaufany użytkownika.

CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. W celu identyfikacji tożsamości należy okazać urzędnikowi dokument potwierdzający jego tożsamość. W związku z tym proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli wniosek wysyłamy listem poleconym, podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku jest dostępna na stronie internetowej http://www.firma.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje, tu również znajduje się częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Wpis do CEIDG, w tym nowy wpis, zmiana istniejącego wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej, nie podlega żadnym opłatom. Wszelkie informacje zachęcające przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do dokonywania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, który jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa może dodać również część marketingową (np. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Jaś" ), i posługiwać się nazwą pełną lub nazwą skróconą - zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS.

Inne formalności związane z zakładaniem działalności:

Urząd skarbowy przedsiębiorca odwiedza tylko przy rejestracji, jako podatnik Vat UE.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Na formularzu CEIDG - 1 oświadcza, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie opłacać - wybierając jedną z poniższych form:

- Karta podatkowa to forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Można nią opodatkować np. usługi zegarmistrzowskie, tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, częściowo także rolnictwo i inne. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Wysokość podatku przy karcie zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych.

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to jedna z dostępnych form opodatkowania osiąganych przychodów (obok opodatkowania wg skali, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową). Dokonując wyboru formy opodatkowania osoba zainteresowana powinna kierować się planowanymi zyskami firmy, obciążeniami podatkowymi (stawki podatku), a także poniesionymi kosztami w celu osiągnięcia tych przychodów. Wybór formy opodatkowania następuje na podstawie złożenia stosownego oświadczenia na druku CEIDG - 1. Nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania. Przepisy nakładają szereg wyłączeń. Korzystając z formy opodatkowania (ryczałt) podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek dochodowy ryczałtowy wyliczamy na podstawie osiągniętego przychodu, pomniejszonego o zapłacone składki ZUS.

- Podatek liniowy zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od dochodu, bez względu na jego wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem).

- Na zasadach ogólnych -Rozliczenie wg skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ustalany jest na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która prowadzona jest narastająco od początku roku. Podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochód za rok 2011 po odliczeniach stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Od podatku można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia), a różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Od kwoty tej odejmowane są zaliczki za poprzednie miesiące, co daje zaliczkę za jeden miesiąc.

Obligatoryjnie przy rozpoczęciu działalności, gdy przedsiębiorca zgłasza opłacanie składek ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają oddziały ZUS.

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Przy wyborze opłacania składek KRUS wystarczające jest zgłoszenie na formularz CEIDG - 1,

jest wpisywany automatycznie w CEIDG, zazwyczaj następnego dnia roboczego. W bardziej złożonych przypadkach GUS ma 7 dni na nadanie nr REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Rachunek Bankowy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) bezpośrednio nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania rachunku bankowego, ale wymienia transakcje, które przez firmowy rachunek bankowy muszą przechodzić. Są to wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Z wyjątkiem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego.

Pieczątka firmowa jest przydatna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Standardowo każda pieczątka zawiera następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, numer NIP.

Nieco inaczej postępujemy prowadząc działalności gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej, gdzie oprócz zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej na wniosku CEIDG - 1 przedsiębiorcy tak, jak to było wcześniej, po złożeniu tego druku muszą osobiście wybrać się jeszcze do GUS, US i ZUS. Spółka w trakcie rejestracji uzyskuje własny numer REGON i własny NIP.

Zachęcam przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Za prawidłowość danych odpowiadają przedsiębiorcy ze stosownymi konsekwencjami cywilno - prawnymi wynikającymi z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Gdy osoba wpisana do CEIDG dowie się o tym, że jej dane nie są prawdziwe, powinna je niezwłocznie zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o ich sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.ceidg.gov.pl.. Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem.

Nowo powstałe firmy, jak i osoby planujące założyć działalność gospodarczą, czy prowadzące już działalność zachęcamy do zapoznanie się z aktualnymi formami wsparcia w każdym aspekcie działalności firmy np. usług doradczych i konsultacyjnych, specjalistycznych szkoleń, wsparcia z funduszy europejskich i budżetu państwa. Chętnych do skorzystania z oferowanych usług oraz materiałów i informacji, zachęcamy do przeglądnięcia strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl zakładka Pomoc firma.gov.pl/ Wsparcie dla nowych firm - PARP.Liczba wyświetleń: 4073
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne