Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

07.02.2012

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje że, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm..) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego
nabycia produktów w opakowaniach).

Kogo dotyczy:

 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.
 2. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
 3. W przypadku, gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. Przez oznaczenie, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
  • przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
  • przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
 4. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:

Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:

 • Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.maiopoiskie.pi/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101

Miejsce składania sprawozdań
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

OPŁATA PRODUKTOWA

Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach).

Kogo dotyczy:

 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.
  1. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
  2. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu iub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
  3. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
 2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
  1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
  2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
 3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:

 • Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.

OPŁATA ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE

Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju:

 1. wodorochlorofluoroweelowodory (HCFC). z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
 2. chlorofluoroweglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
 3. bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji,

obowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu opłaty za substancje kontrolowane.

Opłaty należy wnosić do 31 marca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwą ozonową (Dz. U. Nr 121 poz. 1263 z późn. zm.)

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy.

OPŁATA PRODUKTOWA:

Przedsiębiorca podlegający art. 1 ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Przedsiębiorca podlegający ustawie ma obowiązek ZŁOŻYĆ:

 • ZAWIADOMIENIE (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15) (do 31 marca następnego roku!!!),
 • Wpłacić należną OPŁATĘ PRODUKTOWA (na konto Urzędu Marszałkowskiego).

Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

Więcej informacji: www.malopolskie.pl/produktowa lub tel. (12) 63-03-101.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami).

M.T.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje że, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm..) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego
nabycia produktów w opakowaniach).

Kogo dotyczy:

 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.
 2. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
 3. W przypadku, gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. Przez oznaczenie, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
  • przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
  • przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
 4. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:

Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:

 • Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.maiopoiskie.pi/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101

Miejsce składania sprawozdań
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

OPŁATA PRODUKTOWA

Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach).

Kogo dotyczy:

 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.
  1. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
  2. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu iub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
  3. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
 2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
  1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
  2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
 3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:

 • Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.

OPŁATA ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE

Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju:

 1. wodorochlorofluoroweelowodory (HCFC). z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
 2. chlorofluoroweglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
 3. bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji,

obowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu opłaty za substancje kontrolowane.

Opłaty należy wnosić do 31 marca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwą ozonową (Dz. U. Nr 121 poz. 1263 z późn. zm.)

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy.

OPŁATA PRODUKTOWA:

Przedsiębiorca podlegający art. 1 ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Przedsiębiorca podlegający ustawie ma obowiązek ZŁOŻYĆ:

 • ZAWIADOMIENIE (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15) (do 31 marca następnego roku!!!),
 • Wpłacić należną OPŁATĘ PRODUKTOWA (na konto Urzędu Marszałkowskiego).

Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

Więcej informacji: www.malopolskie.pl/produktowa lub tel. (12) 63-03-101.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami).

M.T.Liczba wyświetleń: 1848
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne