Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Bon energetyczny 2024

04.07.2024
W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 859, a 13 czerwca 2024 r. większość jej przepisów weszła w życie.

Ustawa wprowadziła nowe świadczenie pieniężne pod nazwą bonu energetycznego, który otrzymają różne grupy beneficjentów, mające trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Z pomocy w postaci bonu skorzystają m.in. mniej zamożni emeryci, czy też beneficjenci pomocy socjalnej. 
 
Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznego
 
Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:
 •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
 •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Uwaga:
 
Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 
Wysokość bonu energetycznego

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:
 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:
 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

Wnioski o wypłatę bonu
 
Przepisy ustawy przewidują katalog danych, jakie podawać się będzie we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. 

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego będzie udostępniany przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, co pozwoli na zapewnienie przejrzystości i kompletności tego wniosku, a jednocześnie odciąży gminy z konieczności samodzielnego przygotowywania wzoru wniosku.

Po opublikowaniu wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie udostępniony na stronie internetowej naszego Ośrodka i stronie Urzędu Gminy Limanowa, dzięki czemu każdy mieszkaniec Gminy Limanowa będzie mógł wydrukować formularz z poziomu tych stron internetowych. Wnioski będą także udostępniane w formie papierowej w siedzibie Ośrodka (ul. M.B. Bolesnej 18B - pokój nr 23) w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście 
w naszym Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji. Wypłata bonu energetycznego powinna zostać zrealizowana niezwłocznie po jego przyznaniu.
 
Forma rozstrzygnięcia
 
Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:
 • odmowa przyznania bonu energetycznego;
 • korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
 • uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
 • rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik organu, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego za pośrednictwem wojewodów.


Liczba wyświetleń: 7973
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne