Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Limanowa - 24.06

20.06.2024
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2023 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2024 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa -Lipowe -Limanowa,
 5. określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
 6. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 7. uchwalenia statutu sołectwa Bałażówka,
 8. uchwalenia statutu sołectwa Kanina,
 9. uchwalenia statutu sołectwa Kisielówka,
 10. uchwalenia statutu sołectwa Kłodne,
 11. uchwalenia statutu sołectwa Koszary,
 12. uchwalenia statutu sołectwa Lipowe,
 13. uchwalenia statutu sołectwa Łososina Górna,
 14. uchwalenia statutu sołectwa Makowica,
 15. uchwalenia statutu sołectwa Męcina,
 16. uchwalenia statutu sołectwa Młynne,
 17. uchwalenia statutu sołectwa Mordarka,
 18. uchwalenia statutu sołectwa Nowe Rybie,
 19. uchwalenia statutu sołectwa Pasierbiec,
 20. uchwalenia statutu sołectwa Pisarzowa,
 21. uchwalenia statutu sołectwa Rupniów,
 22. uchwalenia statutu sołectwa Siekierczyna I,
 23. uchwalenia statutu sołectwa Siekierczyna II,
 24. uchwalenia statutu sołectwa Sowliny,
 25. uchwalenia statutu sołectwa Stare Rybie,
 26. uchwalenia statutu sołectwa Stara Wieś I,
 27. uchwalenia statutu sołectwa Stara Wieś II,
 28. uchwalenia statutu sołectwa Walowa Góra,
 29. uchwalenia statutu sołectwa Wysokie,
 
 1. Monitoring za 2023 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022-2030.
 2. Monitoring za 2023 rok Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Limanowa na lata 2022-2024.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/.
 
Pani Iwona Wojak-Ćwik
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
  
Pan Adam Ryś
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Pani Maria Rzeźnik
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
  
Pan Andrzej Malinowski
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 


Liczba wyświetleń: 296
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne