Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 26 września 2022

22.09.2022
Szanowni Państwo
Członkowie Komisji


Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Omówienie:
a) informacji z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2022 r.,
b) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
c) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2022 r.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
f) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Limanowa na lata 2022-2024,
g) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 311
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne