Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Projekt porozumienia w sprawie szkół

23.04.2021
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Limanowa, którzy chcą by ich dzieci uczęszczały do szkół miejskich, Rada Gminy Limanowa na ostatniej sesji w dniu 25.03.2021 podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Limanowa a Gminą Limanowa w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Limanowa realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Limanowa, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Limanowa. Przedmiotowy projekt był omawiany na wspólnych komisjach Rady Gminy Limanowa.

Uchwała zakłada włączenie do obwodów szkół miejskich miejscowości w następujący sposób:
  1. do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające we wsi i wieś Lipowe Dolne oraz wieś Sowliny,
  2. do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające w pozostałej części wsi i część wsi Lipowe oraz dzieci mieszkające we wsi i wieś Stara Wieś – osiedla: Podlipowe, Tokarzówka, Dzielec, Skorupówka, Dutkówka, Wojtasówka,
  3. do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające we wsiach i wsie Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra oraz Młynne: osiedla: Łagoszówka i Domy za Rzeką.
 Gmina Limanowa zobowiązuje się do zorganizowania i finansowania dowozu uczniów z terenu Gminy Limanowa do szkół na terenie Miasta Limanowa, na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.
 
Gmina Limanowa zobowiązuje się przekazać gminie Miasto Limanowa pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Limanowa w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie, na pokrycie wydatków z tytułu organizacji konkursów (przedmiotowych, profilaktycznych, prozdrowotnych, patriotycznych, religijnych, bibliotecznych i innych), zawodów sportowych, Dnia Dziecka, wyjazdów edukacyjnych (wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, zielonej szkoły) lub innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań edukacyjnych.
 
Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia danego roku, przy czym wypowiedzenie nie może być złożone wcześniej niż z upływem 2023 roku.
 
Jeżeli treść porozumienia zostanie przyjęta przez Radnych Miasta Limanowa podobną uchwałą Wójt Gminy Limanowa i Burmistrz Miasta Limanowa będą mogli przystąpić do podpisania porozumienia.

Poniżej UCHWAŁA NR XVII/196/2021 RADY GMINY LIMANOWA wraz z POROZUMIENIEM MIĘDZYGMINNYM (które stanowi załącznik).


Liczba wyświetleń: 1230
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne