A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Koszary- analiza akustyczna - kolej Piekiełko-Podłęże

09.09.2020
           W związku z pismem K/OIiŚ/125/07/2020/PN, dotyczącym opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolną  oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.”, obligującym tut. Urząd do sporządzenia analizy akustycznej w pasie 300 metrów od osi torów projektowanej linii kolejowej, a w dalszej kolejności do zaopiniowania lub przedstawieniu własnej propozycji klasyfikacji akustycznej dla terenu naszej gminy, w załączeniu przedstawiamy proponowaną klasyfikację akustyczną terenu dla miejscowości Koszary sporządzoną w oparciu o posiadane informacje z zakresu istniejącej i projektowanej zabudowy na danym terenie wraz z ewentualną możliwości jej dalszej kontynuacji. Zgodnie z art. 115 Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocenę czy teren należy do terenów, o których jest mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, (tzn. terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę mieszkaniowo-usługowa), organ dokonuje na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. Przy czym przepis art. 114 ust. 2 mówiący, że w przypadku terenów, które mogą być zaliczone do kilku rodzajów terenu wymienionych powyżej, uznaje się że powinien być zaklasyfikowany jak dla przeważającego rodzaju terenu.

            Powyższa klasyfikacja stanowi projekt (załącznik KOLEJ ZAŁ1-Koszary), który po przedstawieniu do publicznej wiadomości, w tym sołtysom i radnym, oraz po naniesieniu ewentualnych korekt, zostanie przesłana do wnioskującego.

            Mając na uwadze powyższe, proszę o przeanalizowanie otarrzymanej dokumentacji oraz wprowadzenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy przekazać do Urzędu Gminy Limanowa w formie pisemnej ze wskazaniem numeru działki, wraz z proponowaną klasyfikacja terenu (należy wskazać rodzaj zabudowy) oraz uzasadnieniem wniosku.
             
Jednocześnie z uwagi na wiążące nas terminy, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2020 roku.

Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w opracowaniu.   
Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa 


Liczba wyświetleń: 247
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30