A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Raport o stanie Gminy Limanowa za 2019 rok

01.06.2020
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Limanowa przedstawia Radzie Gminy Limanowa Raport o stanie Gminy Limanowa za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Tekst raportu znajduje się w załączniku poniżej.
 
Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
 
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Sesja, na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Limanowa odbędzie sięw dniu 25 czerwca 2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. do godziny 15.00. Zgłoszenie wraz z podpisami poparcia prosimy umieścić w zaklejonej i podpisanej kopercie – „Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy” i umieścić w  urnie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Limanowa.
 
Formularz zgłoszenia do debaty - w załączniku poniżej.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Limanowa
                                                                                                      Stanisław Młyński


Liczba wyświetleń: 1010
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30