A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XI sesji Rady Gminy Limanowa

02.01.2020
W dniu 30 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XI sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni goście: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Stefan Hutek i Stanisław Piegza -  radni Powiatu Limanowskiego oraz przedstawiciel KPP w Limanowej.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Limanowa na 2019 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,

- ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r.,
 
- zarządzenia poboru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów,
 
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
 
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 
- zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,
 
- przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa" przewidzianym do realizacji w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,
 
- wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w miejscowości Męcina.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
  • zakupem drugiego samochodu Unimog wykorzystywanego do odśnieżania dróg oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych,
  • kontroli usługi odśnieżania dróg w miejscowości Sowliny,
  • remontem kładki na potoku Bukowianka przy drodze tzw. Czarna Ścieżka w Męcinie,
  • zlokalizowaniem przystanku autobusowego poniżej przejazdu kolejowego w Męcinie,
  • możliwością dokonywania elektronicznej zapłaty za żywienie w stołówkach szkolnych,
  • uwzględnieniem drogi w Starej Wsi do odśnieżania kompleksowego lub awaryjnego,
  • opracowywaniem biuletynu informacyjnego „Wiadomości Gminne”,
  • naprawą ubytków na drodze  w miejscowości Młynne.
Ponadto radni wyrazili słowa podziękowania za zrealizowane inwestycje na terenie gminy w 2019 r.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia noworoczne.

Liczba wyświetleń: 837
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30