A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu w budynku wielofunkcyjnym w Starym Rybiu

30.08.2019
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa  z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 5071) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie lokalu położonego w Budynku wielofunkcyjnym w Starym Rybiu 11.


 
1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia objęta jest KW Nr 35521 oraz KW Nr 36247 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Lokal przeznaczony do wynajęcia znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku położonego w Starym Rybiu 11, obr. ew. nr 11 na działkach ew. nr 247/1 i 247/2 wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną.
2. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na: handel, gastronomię. Powierzchnia lokalu przeznaczonego do wynajęcia wynosi 52,22 m2. Termin zagospodarowania lokalu określony zostanie w umowie najmu.
3. Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony.

Minimalna stawka czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni z przeznaczeniem na handel, gastronomię – wynosi 10,94 zł + 23% VAT miesięcznie, zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2019 r.

Czynsz nie obejmuje opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz za usługi telefoniczne.
  1. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
  2. Oferty będą oceniane na podstawie jedynego kryterium – cena 100%
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni 52,22 m2” opatrzonych nazwą i adresem Oferenta. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18 B – w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 1100.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w pok. 1b, w obecności Oferentów. Po otwarciu ofert podane zostaną nazwy i adresy Oferentów oraz ceny ofert.
  5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę.
  6. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.
  7. Sposób porozumiewania się w sprawach związanych z organizacją przetargu – w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu 18-33-71-337 i e-mail: [email protected]
  8. Wójt Gminy Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Projekt umowy najmu oraz dodatkowe informacje dotyczące lokalu przeznaczonego do wynajęcia można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Limanowa w pok. nr 25 albo telefonicznie pod numerem 18 263 00 44.


Liczba wyświetleń: 723
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30