Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

18.01.2017
Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.
 
 Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzono zmianę w artykule 83f ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zgodnie z którym  nie jest wymagane obecnie uzyskanie zezwolenia
na usunięcie:
 
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 
Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż na podstawie obowiązującego równocześnie art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu Województwa Małopolskiego został wprowadzony:
 
- zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
 
Ww. zakaz nie dotyczy (na podstawie art. 17 ust. 2 i 3a oraz art. 24 ust. 2 i 3a ustawy o ochronie przyrody) :
 
- wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;
- wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
- prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
- realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”;
- usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy.
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt. 27  ww. ustawy:
 
zadrzewienie -  pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.5)
lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu.

 
 
Mając na uwadze powyższe Dyrektor ZPKWM zwraca szczególną uwagę na obowiązujący w dalszym ciągu zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Województwa Małopolskiego.

 
 
 


Liczba wyświetleń: 1666
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne