Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XI Sesja Rady Gminy Limanowa

31.12.2011

W czwartek 29 grudnia 2011r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy a także sołtysi z terenu gminy. W sesji uczestniczyli również insp. Robert Hahn - Komendant Powiatowy Policji w Limanowej oraz Wojciech Włodarczyk - Radny Powiatu Limanowskiego.


Na początku obrad wszystkich zebranych w noworoczny nastrój wprowadziła grupa kolędnicza z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu pod kierownictwem Krzysztofa Pucha.


Głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Limanowa oraz uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na rok 2012. Projekt budżetu Gminy Limanowa na 2012 r. został szczegółowo omówiony i przeanalizowany na posiedzeniach Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki. Został on pozytywnie zaopiniowany przez w/w komisje. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie również pozytywnie wypowiedziała się w sprawie projektu budżetu Gminy Limanowa na 2012 r. Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w projekty uchwał.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła także uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 • określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.,
 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Limanowa,
 • ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 • zaopiniowania zamiaru zmiany Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 • przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. "Innowacyjna Administracja Publiczna", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
 • współdziałania z innymi gminami oraz Fundacją Rozwoju Regionu Rabka w celu realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 3.1 Rozwój Infrastruktury Turystycznej, Schemat C Rozwój projektów i oferty turystycznej regionu

Podczas XI sesji przyjęta została rezolucja, w której radni wyrazili stanowczy protest przeciwko planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • z brakiem parkingów przy sklepach na Starej Wsi I, co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • remontem drogi "do Górszczyka" w Pisarzowej,
 • dostarczeniem materiału na podsypki drogowe na Starej Wsi I do Liszki,
 • odszkodowaniami za zniszczenia drzewostanu wyrządzone przez bobry.

Radni Stanisław Młyński i Adam Kita w imieniu sołtysów i mieszkańców podziękowali Wójtowi za inwestycje na terenie Starego Rybia i Nowego Rybia oraz Rupniowa w 2011r.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Józef Oleksy oraz Wójt Władysław Pazdan złożyli wszystkim Radnym, Sołtysom a za ich pośrednictwem Mieszkańcom Gminy najlepsze życzenia noworoczne, wznosząc symboliczny toast lampką szampana. Na koniec wszyscy zaśpiewali kilka kolęd.

Marek Ziaja

W czwartek 29 grudnia 2011r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy a także sołtysi z terenu gminy. W sesji uczestniczyli również insp. Robert Hahn - Komendant Powiatowy Policji w Limanowej oraz Wojciech Włodarczyk - Radny Powiatu Limanowskiego.


Na początku obrad wszystkich zebranych w noworoczny nastrój wprowadziła grupa kolędnicza z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu pod kierownictwem Krzysztofa Pucha.


Głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Limanowa oraz uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na rok 2012. Projekt budżetu Gminy Limanowa na 2012 r. został szczegółowo omówiony i przeanalizowany na posiedzeniach Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki. Został on pozytywnie zaopiniowany przez w/w komisje. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie również pozytywnie wypowiedziała się w sprawie projektu budżetu Gminy Limanowa na 2012 r. Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w projekty uchwał.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła także uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 • określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.,
 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Limanowa,
 • ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 • zaopiniowania zamiaru zmiany Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 • przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. "Innowacyjna Administracja Publiczna", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
 • współdziałania z innymi gminami oraz Fundacją Rozwoju Regionu Rabka w celu realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 3.1 Rozwój Infrastruktury Turystycznej, Schemat C Rozwój projektów i oferty turystycznej regionu

Podczas XI sesji przyjęta została rezolucja, w której radni wyrazili stanowczy protest przeciwko planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • z brakiem parkingów przy sklepach na Starej Wsi I, co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • remontem drogi "do Górszczyka" w Pisarzowej,
 • dostarczeniem materiału na podsypki drogowe na Starej Wsi I do Liszki,
 • odszkodowaniami za zniszczenia drzewostanu wyrządzone przez bobry.

Radni Stanisław Młyński i Adam Kita w imieniu sołtysów i mieszkańców podziękowali Wójtowi za inwestycje na terenie Starego Rybia i Nowego Rybia oraz Rupniowa w 2011r.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Józef Oleksy oraz Wójt Władysław Pazdan złożyli wszystkim Radnym, Sołtysom a za ich pośrednictwem Mieszkańcom Gminy najlepsze życzenia noworoczne, wznosząc symboliczny toast lampką szampana. Na koniec wszyscy zaśpiewali kilka kolęd.

Marek ZiajaLiczba wyświetleń: 3209
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne