Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIMANOWA

23.04.2007

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 34 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Limanowa Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998r.
(Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu

  1. Projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. Prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umieszczonego w powszechnie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

    w dniach od 07 maja do 28 maja 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b pokój nr 6 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie zmiany planu odbędzie się 18 maja 2007 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b pokój nr 6

Zgodnie z art.18 ust.1 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia zmiany planu tj. najpóźniej do dnia 11 czerwca 2006 r.

Uwagi wniesione po tym terminie, niedotyczące terenu objętego planem, jak też nowe wnioski do opracowania nie będą rozpatrywane.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 34 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Limanowa Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998r.
(Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu

  1. Projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. Prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umieszczonego w powszechnie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

    w dniach od 07 maja do 28 maja 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b pokój nr 6 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie zmiany planu odbędzie się 18 maja 2007 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b pokój nr 6

Zgodnie z art.18 ust.1 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia zmiany planu tj. najpóźniej do dnia 11 czerwca 2006 r.

Uwagi wniesione po tym terminie, niedotyczące terenu objętego planem, jak też nowe wnioski do opracowania nie będą rozpatrywane.Liczba wyświetleń: 2034
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne