Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Plany na przyszłość - dynamika i rozwój

05.04.2024
DYNAMIKA I ROZWÓJ
 
Dobiega końca kadencja samorządu gminnego. Jesteśmy dziś w miejscu, w którym wszyscy wspólnie możemy cieszyć się z tego co za nami. Ale nie po to by napawać się sukcesami, ale by iść dalej. Gmina Limanowa dynamicznie się rozwija, to niepodważalny fakt. Dzięki dalszej, merytorycznej i zespołowej pracy, uda się jeszcze zrobić wiele dobrego w naszym samorządzie – jestem o tym stuprocentowo przekonany.
W pierwszej kolejności celowo i gospodarnie należy wykorzystać pozyskane już ogromne środki zewnętrzne, poprzez umiejętne przygotowanie przetargów, a następnie dopilnowanie realizacji zleconych zadań. Wiele z nich rozlokowano już w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Największym wyzwaniem niewątpliwie zawsze jest takie planowanie działań, aby po pierwsze: ich efekty jak najlepiej służyły lokalnej społeczności, po drugie: można było na te działania pozyskać dofinansowanie zewnętrzne oraz w końcu – by nie generowały one, zbyt dużych stałych obciążeń dla budżetu samorządu.
 
Dzięki oddłużeniu Gminy uzyskano dużo większą zdolność finansową na pokrywanie wymaganego wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowania dla kolejnych planowanych dużych inwestycji, z różnego rodzaju programów. Będzie się to mogło odbywać bez konieczności zaciągania kredytów, które jak wiadomo na dłuższą metę są sporym obciążeniem i ograniczają możliwości działania. Mocny budżet pozwoli również swobodniej w kolejnych latach wykonywać mniejsze lokalne zadania, dla których nie można liczyć na zewnętrzne wsparcie, a które bywają bolączkami dnia codziennego wielu Mieszkańców. Wypracowana aktualnie sytuacja samorządu jest bardzo dobra i daje sposobność aby utrzymywać obecny trend i dalej rozwijać Gminę. Potwierdza to przygotowany aktualnie budżet, gdzie wydatki majątkowe w samym tylko 2024 roku mają osiągnąć rekordowy poziom prawie 65,6 mln zł. To prawie tyle, co łączna wartość wydatków majątkowych zrealizowanych w całej wcześniejszej kadencji, czyli w latach 2015-2018. Cały zaś budżet Gminy Limanowa w obecnej kadencji na rok 2024 wzrósł o kwotę około 57 mln zł po stronie dochodów, jak i wydatków – i to pomimo, że obecny budżet nie obejmuje już kwoty ponad 36 mln zł, która rokrocznie pozyskiwana i wydatkowana była na program „500+” (aktualnie realizuje go ZUS). Można więc przyjąć że realnie wzrost budżetu sięga poziomu 93 mln zł. Jednocześnie na koniec 2024 roku zadłużenie Gminy, zaciągnięte w poprzednich kadencjach, zostanie zniwelowane do poziomu zaledwie 3,4 mln zł (tj. jedynie 2% wartości budżetu), a w 2025 roku będzie spłacone całkowicie. To niebywałe osiągnięcie.
 
Dzięki temu można w bardzo bliskiej perspektywie zrealizować zaplanowane zadania (dla których zabezpieczono już finanse i w większości pozyskano na nie dodatkowe środki zewnętrzne).
 

PLANOWANE NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
 
 • Kolejne kompleksowe modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych (rozpoczęto właśnie prace przy drodze gminnej w Starej Wsi – Leśniówce; lada chwila ruszą prace przy drodze gminnej w Mordarce –Sarczyn; niebawem zostanie ogłoszony przetarg na pierwszy etap modernizacji dróg wewnętrznych w Gminie; czekamy na przyznanie dotacji dla tzw. dróg rolniczych).
 • Gruntowna przebudowa oraz rozbudowa przestarzałych i niewydolnych oczyszczalni ścieków w Mordarce i Męcinie oraz instalacja paneli fotowoltaicznych na czterech oczyszczalniach (dzięki pozyskaniu 20 mln zł zewnętrznego wparcia).
 •  Budowa dalszych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (według opracowywanych właśnie projektów), jak i dalsze prace projektowe przewidziane w wielu częściach Gminy Limanowa.
 • Uzbrojenie i włączenie do użytku nowych ujęć wody w Nowym Rybiu i Wysokiem, dzięki czemu znaczne zwiększone zostaną zasoby wody pitnej, co umożliwi dalszą rozbudowę sieci wodociągowych na terenie samorządu.
 • Rozbudowa wodociągów w Sowlinach i Kłodnem oraz prace projektowe nad kolejnymi rozbudowami.
 • Budowa przedszkola, żłobka i zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stara Wieś I.
 • Dokończenie budowy sal gimnastycznych i rozbudowy szkół w Siekierczynie II i Wysokiem (z wykorzystaniem środków zewnętrznych z Programu „Polski Ład”).
 • Budowa nowych sal gimnastycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wydzielonymi lokalami przedszkola przy szkołach podstawowych w Kłodnem, Młynnem oraz Nowym Rybiu. (posiadamy już pozwolenia na budowę dla dwóch zadań; trzecie jest w trakcie projektu; będziemy zabiegać o dofinansowanie tych inwestycji z Ministerstwa Sportu lub środków unijnych oraz sukcesywnie je wykonamy).
 • Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Stara Wieś II (inwestycję tą zaplanowano do realizacji na lata 2025-2026).
 • Budowa nowej wieży widokowej – w zmienionej wreszcie lokalizacji – na samym szczycie góry Jaworz, (gdzie Gmina zakupiła działkę) oraz wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w miejscu obecnej, drewnianej.
 • Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania dla całego terenu Gminy.
 • Przebudowa drogi od szkoły podstawowej w Nowym Rybiu w kierunku Kamionnej (obecnie droga ta znajduje się na liście rezerwowej do otrzymania wsparcia, a od decyzji na wyższym szczeblu zależy tylko, czy środki na jej wykonanie zostaną zapewnione i będzie mogła ruszyć realizacja. W razie braku pozyskania środków zewnętrznych zostanie wykonany lokalny remont).
 • Przebudowa drogi gminnej w Męcinie-Miczakach (Obecnie droga ta znajduje się na liście rezerwowej do otrzymania wsparcia, a od decyzji na wyższym szczeblu zależy tylko, czy środki na jej wykonanie zostaną zapewnione i będzie mogła ruszyć realizacja. W razie braku pozyskania środków zewnętrznych zostanie wykonany remont. Dziękujemy Mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, bo nie ma co ukrywać, że obecnie jest to z pewnością droga gminna w najgorszym stanie),
 • Wykonanie chodnika od Sanktuarium w Pasierbcu, w kierunku świetlicy wiejskiej.
 • Dokończenie rozbudowy zaplecza sportowego w Mordarce.
 • Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terytorium całej Gminy
 • Dokończenie wykonywania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich obiektach szkół oraz zakończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły w Pasierbcu.
 • Uregulowanie i wykonanie drogi do osiedla „za tartakiem” w Mordarce.
 

To najważniejsze projekty inwestycyjne, które będą realizowane w najbliższym czasie. Oczywiście jest cała reszta działań „mniejszych”, lecz równie ważnych jakimi zajmuje się samorząd. To również cały wachlarz innych zadań jak: wspieranie działalności: ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, zespołów regionalnych, klubów sportowych, dbałość o kulturę i jej dziedzictwo, promocja i rozwój turystyki.
Gmina Limanowa ma dobre prognozy na przyszłość. Wielomilionowe inwestycje, jakie już przeprowadzono, wyznaczyły kierunki pracy samorządu na następne lata. Najważniejszym jest stabilny fundament finansowy oraz chęć działania. To one gwarantują dalszy intensywny, wieloaspektowy rozwój Gminy, czyniąc ją lepszą i przyjaźniejszą Mieszkańcom.


Liczba wyświetleń: 311
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne