Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Utylizacja odpadów powstałych w produkcji rolnej

24.03.2021
Szanowni Państwo
Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej Małopolska Izba Rolnicza przedstawia 2 oferty uzyskane od podmiotów zajmujących ich utylizacją:
 
Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów, tel.: 692 586 284, tel. 14 623 07 26, www.yourpartner.pl, www.ekoloko.com.pl
 
Firma oferuje utylizację opakowań po nawozach (w tym opakowań typu big bag, worków foliowych), utylizację folii rolniczych (w tym utylizację foli po sianokiszonkach oraz siatek do pras zwijających, geowłókniny itp.) oraz opon (w tym opon rolniczych i do samochodów ciężarowych).
 
1. Opakowania typu big bag, folie rolnicze (w tym: worki po nawozach PE itp.), cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej - 300 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 680 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 300 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/km
 
2. Folie rolnicze (w tym: folie z sianokiszonek, siatki do pras zwijających, fole z upraw pod osłonami, agrowłókniny, sznurek rolniczy itp.), cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej - 780 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 980 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 780 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/km
 
3. Opony osobowe i ciężarowe, cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej – 480 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 580 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 480 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/ km
 
Cenę za opony od ciągników i maszyn rolniczych oraz kombajnów i sieczkarni samobieżnych ustalane indywidualnie w zależności od rozmiaru, ciężaru i ilości odpadów.
 
Sinoma Kraków – Centrala i Oddział Główny, ul. Brzeska 2, tel.: 12 644 19 02, tel.: 12 640 80 15, tel.: 12 640 80 16, e-mail: [email protected]
 
 1. big bagi po nawozach bez wkładki foliowej, kod odpadu 15 01 02 - płacimy 50,00zł netto/1Mg
 2. big bagi po nawozach z wkładką foliową, kod odpadu 15 01 02 - opłata 50,00zł netto/1Mg
Odpady należy dostarczyć do naszego zakładu w Krakowie ul. Brzeska 2
 
Jeżeli gospodarstwo ma powyżej 70 hektarów konieczne jest wystawienie Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO. Nasze dane: BDO 000014166, MPD 0001 (Siedziba).
 
Jeżeli gospodarstwo ma mniej niż 70 hektarów konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zwolnieniu z ewidencji BDO.
 
Podstawa prawna obowiązku utylizacji odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579
w art. 25:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
 1. 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
 2. 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.”;
b) uchyla się ust. 4b;
c) ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: „6. Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.”;
d) po ust. 6e dodaje się ust. 6f–6j w brzmieniu:
„6f. W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
 1. paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 2. papier oraz tektura,
 3. tekstylia,
 4. odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
 5. tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
 6. drewno i odpady drewnopochodne,
 7. odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
 8. odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6
– posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.
6g. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:
 1. prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
 2. powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. mm.) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.”
Zmieniono czas magazynowania niektórych odpadów. Ale z odpadów palnych nie należy magazynować dłużej niż 12 miesięcy.

Liczba wyświetleń: 1214
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne