A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XVII sesji Rady Gminy Limanowa

26.03.2021
W dniu 25 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XVII sesja Rady Gminy Limanowa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji uczestniczyli radni gminy, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście:  Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP,  Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego.
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
W dalszej części posiedzenia, radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2021 rok
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa
 • rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu
 • uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2021 rok
 • wyznaczenia aglomeracji Mordarka
 • wyznaczenia aglomeracji Męcina
 • zmiany uchwały Nr XVI/172/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Limanowa do 2027 roku
 • rozpatrzenia skargi mieszkańca Męciny na bezczynność Wójta Gminy Limanowa
 • rozpatrzenia skargi mieszkańców Starej Wsi na bezczynność Wójta Gminy Limanowa
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Marka Szwarnóg
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, złożonej przez Radosława Zagórowskiego
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Teresę Garland
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Marcina Król
 • rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Teresę Garland o opinię
  w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Limanowa
  a Gminą Limanowa w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Limanowa realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania
  i opieki uczniom szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Limanowa,
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Limanowa.
Ostatnim punktem obrad były wnioski i zapytania radnych. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński  oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut złożyli wszystkim radnym i mieszkańcom gminy Limanowa  życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Na tym zakończono obrady XVII sesji Rady Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 260
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30