A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego

12.06.2020
Na podstawie art.80 ust.1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. tj. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) oraz art. 104  i art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2020 r. , poz.256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Skowrońskiego , adres do korespondencji MGGP S.A. , 30-133 Kraków, ul. J.Lea, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Południowy, Wydział Organizacyjny, z siedziba pod adresem 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12
 
orzekam

 
I. Zatwierdzić "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz - Etap I:prace przygotowywawcze. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla kontraktu pn. Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Odcinek D tj. od km ok. 48,600 do km ok. 61,400 (12,8 km) - Limanowa - boczn. szl. Klęczany, w tym Męcina, obejmujący wykonanie następujących robót geologicznych:
1.  Prace wiertnicze w ramach których projektuje się odwiercenie 10 otworów hydrogeologicznych, o łącznym metrażu około 600,0 mb, o głębokości od 20,0 do 140,0 m. Ze względu na nieprzewidziane warunki geologiczne zakłada się 20 % rezerwę dla metrażu wierceń.
2. Pomiary nawierconego oraz ustabilizowanego zwierciadła wody.
3. Pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych.
4. badanie laboratoryjne prób gruntów.
5. Pobór prób wody do badań laboratoryjnych.
6. Badanie laboratoryjne prób wody.
7. Szczegółowe kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne.
8. Likwidację otworów.
9. Prace geodezyjne.

II. Ustalić warunki realizacji projektu:
1. Prace geologiczne powinny być prowadzone pod stałym nadzorem uprawnionego geologa, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, BHP i ochrony środowiska naturalnego.
2. Roboty i pomiary winny być prowadzone w sposób zapewniający rozwiązanie zadania geologicznego.
3. Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych należy zgłosić w sposób  i terminie określonym w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
4. Roboty wiertnicze mogą być wykonywane pod warunkiem uzyskania zgody właściciela nieruchomości gruntowych.
5. Projekt robót geologicznych zatwierdza sie na okres pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
 
III. Wyniki praz przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym  powodować ich zanieczyszczenia. Dokumentacje należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2033) i przedłożyć w 4 egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej celem zatwierdzenia.
 
IV. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
 
 
Treść decyzji wraz z uzasadnieniem - w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 182
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30