A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

INFORMACJA O IX SESJI RADY GMINY LIMANOWA

04.11.2019
W dniu 29 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się IX sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni gości: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP elekt, Jan Hamerski – Senator RP, Stefan Hutek – radny Powiatu Limanowskiego, Stanisław Piegza -  radny Powiatu Limanowskiego oraz przedstawiciel KPP w Limanowej.

 
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się także z informacją o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych, a także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2018/2019.


Podczas sesji Rada Gminy dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencje 2020-2023, którym wybrany został Pan Henryk Gąsiorek.

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmiany uchwały. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 4. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 5. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  i terminu płatności dla inkasentów oraz na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu
  o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 8. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania,
 9. zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,
 10. dokonania zmian w składach osobowych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • budową domu szkieletowego na osiedlu romskim w Koszarach oraz relokacji budynku w innej miejscowości,
 • uruchomieniem przewozu busa do osiedla Zarębki w Koszarach,
 • naprawą nawierzchni drogowej po wykonanej inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Młynne – Słomiana,
 • budową sieci kanalizacyjnej w Pisarzowej i w Koszarach,
 • wykonaniem instalacji fotowoltaicznych w gminie,
 • realizacją programu Polska Cyfrowa na terenie gminy,
 • zatrzymywaniem się busów na przystanku w centrum miasta Limanowa.
 
Radni i sołtysi wyrazili słowa podziękowania za wykonane już zadania inwestycyjne w gminie.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.
Ponadto podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję w sprawie reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi.

Liczba wyświetleń: 555
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30