Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - do 31 stycznia 2018!

05.01.2018
Urząd Gminy Limanowa - Wydział Organizacyjny przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, że do dnia 31 stycznia 2018 r. :
- są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
- wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br.
 
Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej :
40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może  ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4 lub do pobrania w załączniku poniżej.
 
Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.


Liczba wyświetleń: 3427
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne