Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa


Realizacja zadania pn: „Remont drogi gminnej 340476K Siekierczyna – Podlas w km od 0+000,00 do km 3+030,00 (z wyłączeniem odcinka w km od 0+285,00 do 0+400,00) w miejscowości Siekierczyna, Gmina Limanowa” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Zakres przedmiotowy realizowanych prac obejmował: roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe, odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy, odtworzenie nawierzchni bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie podłoża, renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami, uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym, remont i wymianę barier stalowych, remont i wymianę przepustów pod drogą i zajazdami, uzupełnienie uszkodzeń materiałem kamiennym, betonowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie kolidującej z drogą sieci gazowej.
 
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 907 997,14 zł, z czego 1 215 370,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.
 

Wykonawcą zadania była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o., z siedzibą pod adresem Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław.

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne