Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa


Realizacja zadania pn: remoncie drogi gminnej nr 340447K Lipowe – Talagówka - Limanowa w km od 0+000 do km 2+560 w miejscowości Lipowe, Gmina Limanowa dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania na całej długości 2,56 km wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 10 cm  W miejscach najbardziej zniszczonych dokonano stabilizacji podbudowy spoiwem hydraulicznym, a na części drogi dokonano wzmocnienia przy użyciu siatki szklano-węglowej. Wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 320 562,00 zł, z czego 867 537,00 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne