Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” 

Gmina Limanowa przystąpiła do udziału w projekcie „Dostępny samorząd – granty” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Złożony  przez nas  wniosek na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”  został  pozytywnie oceniony przez Komisję  Oceniającą  i  Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu nam grantu w wysokości 159 868,80 zł.
Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną działania wpływające  na dostępność  usług osób o różnorodnych  potrzebach i rodzajach niepełnosprawności:

1.W zakresie dostępności architektonicznej (Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi): remont sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi, utwardzenie terenu  przed szkołą kostką brukową, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych oraz remont klatki schodowej.
2. W zakresie dostępności cyfrowej: opracowanie i wdrożenie deklaracji dostępności na stronie internetowej Gminy Limanowa, dostosowanie strony internetowej Urzędu Gminy Limanowa do wytycznych WCAG 2.1, przygotowanie filmu o zakresie działalności jednostki w PJM z opisem usługi na stronę www.
3. W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej: Dostawa, montaż i kalibracja systemu indukcyjnego: pętla indukcyjna przenośna (7 szt.) oraz pętla indukcyjna stanowiskowa (1 szt.), zakup sprzętu do ewakuacji oraz poprawa dostępności przestrzennej budynku UG Limanowa.
 
Celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa oraz poprawa dostępności do usług publicznych (w tym w zakresie edukacji) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.  Zadanie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę dostępności usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności w tym dla osób z problemami słuchu (pętla indukcyjna), wzroku (dostosowanie strony internetowej) oraz z ograniczeniami w poruszaniu się. Przy uzgodnieniu zakresu oraz sposobu wykonania poszczególnych części zadania skorzystano z doradztwa ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji działań na rzecz zapewnienia dostępności.


                                                                               
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne