Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2020 Zmiana, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z CEIDG - od 6 kwietnia obsługa telefoniczna https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/zmiana-zawieszenie-wznowienie-czy-wykreslenie-z-ceidg-od-6-kwietnia-obsluga-telefoniczna Uprzejmie informujemy, że w okresie od 6 kwietnia 2020 r. wszelkich informacji dot. złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego zmianę, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenia z CEIDG można uzyskać pod numerem telefonu 660 487 836.

Zgodnie z otrzymanym komunikatem z Ministerstwa Rozwoju kierując się troskąo bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
 
1. Informujemy przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.                    
                                                                              
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód np. choroby.

3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).                
                                                                                          
4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności, gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

 
Mając na uwadze Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Limanowa w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 § 1.1 Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Limanowa z/s w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Zgodnie z § 1.4 Bezpośrednie załatwienie sprawy z Urzędem Gminy Limanowa w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownictwa Urzędu lub pracowników do tego wyznaczonych.
 
 
]]>
Mon, 06 Apr 2020 14:25:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/zmiana-zawieszenie-wznowienie-czy-wykreslenie-z-ceidg-od-6-kwietnia-obsluga-telefoniczna Aktualności
Mała i duża modernizacja – składanie wniosków do ARiMR w czasie epidemii https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/mala-i-duza-modernizacja--skladanie-wnioskow-do-arimr-w-czasie-epidemii Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie nabory na zadania związane z modernizacją gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacją małych gospodarstw. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o rozwiązaniach przyjętych przez ARiMR, w związku z naborami prowadzonymi w stanie epidemii.  


Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D:
 
 
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.
 
 
Jakie wsparcie i dla kogo?
 
O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tys. euro a 200 tys. euro.
 
W przypadku osób wnioskujących wspólnie, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro.
 
Rolnik może ubiegać się o  maksymalnie 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, czyli na zakup maszyn. Natomiast w przypadku inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji kwota wsparcia nie może przekroczyć  500 tys. zł.
 
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., gdy o takie wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.
 
Rozwiązania na czas epidemii
 
Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, składanie wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio MałopolskimOddziale Regionalnym Agencji (lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej) odbywać się będzie jedynie poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.
 
W związku z powyższymi utrudnieniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego, ARiMR apeluje o składanie wniosków przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania wniosków w OR lub BP.
ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane przesyłką rejestrowaną i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru.
 
ARiMR zachęca również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII.B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII.C „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).
Najważniejsze zmiany
 
 Najważniejsze zmiany w stosunku do naboru przeprowadzonego w 2018 roku to:
 
 • konieczność posiadania przez wnioskodawcę (osobę fizyczną) własnego, odrębnego numeru identyfikacyjnego (nie można posługiwać się, jak to miało miejsce dotychczas, numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego,
 • podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) – z 10 tys. euro do 13 tys. euro, który stanowi jeden z warunków przy ubieganiu się o pomoc (z zastrzeżeniem warunków określonych dla osób wspólnie wnioskujących, które mogą mieć tę wartość mniejszą niż 13 tys. euro, pod warunkiem, że suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro oraz w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 13 tys. euro),
 • rezygnacja z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Od naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym warunki w tym zakresie.  Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.
 
Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl i https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

 
Restrukturyzacja małych gospodarstw :
 
Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

 
Jaka pomoc i dla kogo?
 
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.
 
O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia
 
Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Rozwiązania na czas epidemii
 
W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji. Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy: ALERT@ARIMR.GOV.PL oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii.
We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

 
Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 r. (w roku 2020 brak zmian) to:
 • zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS przed złożeniem wniosku o dotację - nowe regulacje pozwolą sięgnąć po wsparcie głównie przez tych z rolników, którzy łączą prowadzenie gospodarstwa z inną pracą zarobkową, np. „na etacie” lub prowadzą własną firmę, 
 • wprowadzono nowe przepisy - według nich dochody lub przychody wnioskodawcy osiągane z rolnictwa muszą wynosić co najmniej 25% wszystkich jego dochodów lub przychodów, 
 • został podniesiony próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa, które może ubiegać się o wsparcie -  zamiast dotychczasowego limitu do 10 tys. euro, wprowadzono wielkość 13 tys. euro, co też może poszerzyć krąg rolników zainteresowanych dotacją na restrukturyzację, 
 • pozostawiono wymóg, że w skutek restrukturyzacji poprawi się konkurencyjność i rentowność gospodarstwa, a jego wielkość wzrośnie o co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej i wyniesie co najmniej 10 tys. euro. 
Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl i https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR]]>
Mon, 06 Apr 2020 08:20:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/mala-i-duza-modernizacja--skladanie-wnioskow-do-arimr-w-czasie-epidemii Aktualności
Wprowadzono zakaz wstępu do lasów https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/wprowadzono-zakaz-wstepu-do-lasow Z polecenia Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.
 
Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom- informuje Ministerstwo Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]>
Fri, 03 Apr 2020 18:15:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/wprowadzono-zakaz-wstepu-do-lasow Aktualności
Prośba o dokonywanie płatności przelewem https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/prosba-o-dokonywanie-platnosci-przelewem
- opłata za wywóz odpadów komunalnych :

   Nr konta BS Limanowa 21 8804 0000 0070 0000 0723 0193

- opłata za podatek, wodę, kanalizację :

   Nr konta BS Limanowa 40 8804 0000 0000 0000 0723 0053


Apelujemy, by do Urzędu Gminy Limanowa przychodzić jedynie w sprawach pilnych - wymagających bezpośredniej wizyty w Urzędzie.]]>
Fri, 03 Apr 2020 07:36:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/prosba-o-dokonywanie-platnosci-przelewem Aktualności
Pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii - powiat limanowski https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-okresie-pandemii-powiat-limanowski Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, które z jednej strony pomóc mają przetrwać okres kryzysu, a z drugiej strony mają służyć ochronie miejsc pracy.
 
Po pierwsze: Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
Po drugie: Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i doszło do przestoju w następstwie wystąpienia COVID-19. Swiadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa zawiera kilka instrumentów, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15zzb ustawy), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadzenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie, o którym mowa w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
2) co najmniej 50% może być przyznane w wysokości nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 
Przyznane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 
W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.
 
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
1)     co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2)     co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3)     co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
– na okres nie dłuższy niż 3 miesięce.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 1. Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie ksztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Art. 15zzd ustawy). Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych ( 15zze ustawy) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.
 
Wniosek o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Ponad to w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
 
Pierwszym uruchomionym programem będą pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.
 
Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19”.
 
Obsługa i szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzdzie Pracy pod nr telefonu 18/3375 850, 18/3337915.]]>
Thu, 02 Apr 2020 15:40:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-okresie-pandemii-powiat-limanowski Aktualności
Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa
Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej
I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:
 1. Zasiłek opiekuńczy na dzieci.
 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS.
 3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:
1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS.
2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.
3.     Dofinansowanie zatrudnienia.
4.     Uelastycznienie czasu pracy.
5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
7.     Podatek od nieruchomości.
8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
9.   Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.
12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.
Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy AntykryzysowejI.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników

1.     Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1)      dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat;
2)  oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).
Zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

2.     Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS
Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).
Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS.
Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

3.     Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
Zachowanie ważności orzeczeń o:
1)     częściowej niezdolności do pracy,
2)     całkowitej niezdolności do pracy,
3)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4)     niezdolności do samodzielnej egzystencji
– wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Orzeczenia zachowują  ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie,  a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników

1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS
Rozwiązanie to dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych. Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikroprzedsiębiorców.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS
Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, będzie musiał być złożony do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

3.     Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
1)     nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
2)     nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
Powyższe świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski będą mogły być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

4.     Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
Na podstawie przepisów specustawy wydłużeniu z mocy prawa ulegają terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, o przedłużenie wizy oraz o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli terminy te wypadałyby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Terminy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.
Również z mocy prawa wydłużeniu ulega okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Okresy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W przypadku przedłużenia z mocy prawa okresu ważności zezwolenia na pracę, wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę można złożyć najpóźniej ostatniego dnia przedłużonego okresu ważności tego zezwolenia.
Ponadto, jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 upływa okres, jaki został wskazany w oświadczeniu powierzającego pracę cudzoziemcowi, cudzoziemiec ten może wykonywać pracę określoną tym oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył to oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych tym oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.
Rozwiązania te umożliwiają przedłużenie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co bardzo ważne, ich legalnemu zatrudnieniu, mimo upływu ważności odpowiednich dokumentów lub niemożności złożenia odpowiednich wniosków z powodów związanych z epidemią. Rozwiązania te dotyczą w szczególności pomocników rolnika świadczących na rzecz rolnika pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach.

6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku
Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

7.     Podatek od nieruchomości
Rady gmin otrzymały możliwość wprowadzenia za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Możliwe będzie także przedłużenie przez radę terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu maju i czerwcu, aczkolwiek nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

9.     Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:
1)     kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2)     zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
Zmiana taka jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Rozwiązania te stosuje się odpowiednio do pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

10.     Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych  i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług
W ustawie przewidziano możliwość ustalenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
Rozwiązanie to z założenia ma dotyczyć tylko produktów podstawowych, mających wyjątkowe znaczenie dla ochrony zdrowia lub funkcjonowanie gospodarstw domowych.
Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu stosowania cen lub marż wyższych niż maksymalne ceny lub marże sprawować będzie również Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jak również Inspekcja Farmaceutyczna,  Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.
Zakłada się, że w celu zapewnienia skuteczności i szybkiego przebiegu kontroli, będą one prowadzone z wyłączeniem niektórych przepisów rozdziału 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczących ograniczenia kontroli działalności gospodarczej.
W przypadku ustalenia maksymalnych cen na produkty, bezpośrednimi uprawnieniami dysponowaliby też sami konsumenci, stosownie do treści art. 538 ustawy – Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje przepis określający cenę maksymalną, kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.
Ponadto w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych w dwóch obszarach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącego zakazu stosowania cen lub marż wyższych niż maksymalne. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), a także Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa będą mogły wymierzać kary pieniężne.
Przepisy przewidują szczególne uprawnienia dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), który będzie mógł ukarać przedsiębiorcę dopuszczającego się, wielokrotnego naruszenia przepisów zakazujących stosowania w obrocie cen i marż wyższych niż maksymalne, ustalonych w drodze rozporządzenia właściwego ministra na mocy projektowanych przepisów, w odniesieniu do wielu towarów lub usług lub na dużą skalę. Kara nakładana przez Prezesa UOKiK może wynieść do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

11.     Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych
Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno terminów materialnych (a więc w uproszczeniu takich, od których zachowania przez stronę zależy uzyskanie określonych uprawnień lub ukształtowanie stosunku prawnego), jak też procesowych (a więc w uproszczeniu takich, od których zachowania przez stronę w toku postępowania zależy skuteczność dokonywanych czynności procesowych).
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,
2) zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,
3) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
4) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2)  postępowaniach egzekucyjnych, 
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług  e-administracji
Z myślą o tych osobach, które z różnych powodów nadal nie posiadają możliwości korzystania z podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz podpisów elektronicznych, wprowadzono przepisy, które pozwolą na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.
„Tymczasowy profil zaufany” będzie mógł być wydany w usłudze online, która będzie mogła być zrealizowana bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, a więc bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i ułatwi kontakt z organami administracji publicznej.

/źródło: www.gov.pl/
]]>
Thu, 02 Apr 2020 13:30:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa Aktualności
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/tarcza-antykryzysowa--wsparcie-z-zus Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Wnioski można złożyć:
drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 


Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
 
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej. 


Potrzebne załączniki  - poniżej.]]>
Thu, 02 Apr 2020 07:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/tarcza-antykryzysowa--wsparcie-z-zus Aktualności
Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Limanowej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/komunikat-komendy-powiatowej-policji-w-limanowej Policja będzie kontrolować osoby poddane kwarantannie nawet kilka razy dziennie.

Ważne! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób!
Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w miejscu kwarantanny i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! W związku z trwającą epidemią i rosnącą ilością osób, które nie przestrzegają zasad kwarantanny Policja będzie kontrolować osoby poddane kwarantannie nawet po kilka razy dziennie. Kontroli stosowania się do obowiązku kwarantanny będą również poddane osoby, które korzystają z aplikacji kwarantanna domowa.

Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje!
Przypominamy również, że w związku z wejściem w życie obostrzonych przepisów dotyczących grupowania się, limanowska policja będzie sprawdzać miejsca gdzie grupują osoby. Chodzi o bezpieczeństwo sanitarne nas wszystkich i spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kontakty z innymi osobami musimy ograniczyć do minimum.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! 

Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, przystępując do akcji #zostanwdomu.

Źródło: limanowa.policja.gov]]>
Thu, 02 Apr 2020 07:03:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/komunikat-komendy-powiatowej-policji-w-limanowej Aktualności
Komunikacja zbiorowa od dnia 1 kwietnia 2020 r. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/komunikacja-zbiorowa-od-dnia-1-kwietnia-2020-r Kursowanie Komunikacji zbiorowej w czasie epidemii COVID-19 na dzień 1 kwietnia 2020 r.
 
TTO "MAXBUS" BOGUMIŁ PIETRUCHA, PISARZOWA 275, 34-654 MĘCINA :

Linie całkowicie zawieszone:

L-WA UL. KILIŃSKIEGO - JODŁOWNIK
L-WA UL. Z.AUGUSTA - RUPNIÓW BEDNARKI
L-WA UL. Z.AUGUSTA - STARE RYBIE DZIELEC II
SIEKIERCZYNA - STARA WIEŚ - ŁOSOSINA GÓRNA
SECHNA-UJANOWICE - LIMANOWA UL. Z.AUGUSTA
SARCZYN- LIMANOWA

---------------------------------------

SUŁKOWSKI JAN REGULARNY PRZEWÓZ BUS, 34-650 TYMBARK 553 :

L-WA UL. Z.AUGUSTA - PIEKIEŁKO - TYMBARK  /z Limanowej: 6:45, 7:35, 14:55 ; z Tymbark: 6:10, 7:10, 14:25, 15:30/
LIMANOWA UL. Z. AUGUSTA - KRASNE LASOCICE - SŁUPIA /z Limanowej: 16:05/
POGORZANY-SZCZYRZYC -DOBRA - PODŁOPIEŃ - LIMANOWA /z Limanowej: 7:15, 9:30, 12:00, 14:10, 16:10, 18:00 ; ze Szczyrzyca: 6:00, 6:55, 8:30, 10:15, 13:00, 15:05, 17:00/
LIMANOWA UL. Z. AUGUSTA - STRÓŻA - SZCZYRZYC /z Limanowej: 6:15, 13:15, 15:25, 17:20, 18:55 ; z Jodłownika: 5:20, 6:05, 14:10, 16:15, 18:00/

----------------------------------------

MIROSŁAW ABRAM PRZEWÓZ OSÓB, WALOWA GÓRA 9, 34-600 LIMANOWA :

LIMANOWA UL. TARNOWSKA - JABŁONIEC - SIEKIERCZYNA /odjazdy z Limanowej: 6:25, 8:00, 9:00, 15:00, 16:23/

---------------------------------------

ALEKSANDROWSKI PAWEŁ ANDRZEJ, 34-600 LIMANOWA, UL. OGRODOWA 12 :

ŁOSOSINA GÓRNA - OPALONA /z Limanowej: 7:11, 14:15, 15:15, 16:11, 19:05 ; z Opalonej: 16:30, 7:24, 14:30, 15:30 16:25, 19:20/
MŁYNNE GÓRNE  - LIMANOWA UL. Z.AUGUSTA /linia całkowicie zawieszona/

--------------------------------------

"TRAN-BUS" HARAS ZBIGNIEW, UL. ORKANA 72A,34-730 M.D. :

MSZANA DOLNA - LUBOMIERZ /od poniedziałku do piątku: 6:55, 7:45, 10:00, 11:40, 13:55 16:00, 17:20/
MSZANA DOLNA - ŁĘTOWE /od poniedziałku do piątku: 8:35, 13:20, 15:25/

------------------------------------

ZBIGNIEW KWIT PRZEWÓZ OSÓB, 34-608 KAMIENICA 558 :

LIMANOWA UL.REYMONTA - MORDARKA SZKOŁA /z Limanowej: co 30 minut a od 9:00 co godzinę ; z Mordarki: do 5:30 do 9:00 co 30 minut a od 9:30 co godzinę/
ZASADNE - KAMIENICA RYNEK - LIMANOWA UL. TARNOWSKA /z Limanowej 10:40/
ŁUKOWICA - STARA WIEŚ - LIMANOWA /z Limanowej 6:40, 8:13, 16:10, 17:15 ; z Łukowicy: 6:00, 7:25, 13:40, 16:05/
SZCZAWA - KAMIENICA RYNEK - LIMANOWA UL. TARNOWSKA II /z Limanowej: 5:50, 7:10, 14:10, 16:00, 19:05 ; ze Szczawy: 5:00, 6:00 8:00, 13:05, 15:05, 18:00/

-------------------------------------

KULIG KRZYSZTOF UL. S. MONIUSZKI 34, 34-600 LIMANOWA :

ŁUKOWICA-PRZYSZOWA-LIMANOWA UL. TARNOWSKA /z Sowlin: 14:03, 19:12 ; z Łukowicy: 5:06, 6:10, 14:50/
LIMANOWA - DOBRA - CHYSZÓWKI /linia całkowicie zawieszona/
LIMANOWA - DOBRA - PÓŁRZECZKI /linia całkowicie zawieszona/

-------------------------------------

PRZEWÓZ OSÓB MICHALAK PAWEŁ 34-734 KASINKA MAŁA 320 :

MSZANA DOLNA - LIMANOWA UL. Z. AUGUSTA /z Limanowej: 7:40, 10:00, 13:00, 16:00 ; z Mszany D. 6:35, 9:00, 12:00, 15:00/

------------------------------------

PKS PASYK&GAWRON SP. Z O.O.,UL.Z.AUGUSTA 12, 34-600 LIMANOWA :


Linie całkowicie zawieszone:
LIMANOWA POM - SARCZYN WYCIĄG
LIMANOWA UL. Z.AUGUSTA SZKOŁA-JURKÓW-MSZANA DOLNA D.A.
MSZANA DOLNA D.A. - GLISNE MICHALAKI

------------------------------------

POSTROŻNY BOGUMIŁ STARA WIEŚ 585 34-600 LIMANOWA :


STARA WIES ZAKOP.- LIMANOWA ŁOSOSINA CENTR. /z Limanowej: 7:02, 7:55, 9:03, 10:09, 13:48, 15:12, 16:09, 17:07 ; ze Starej Wsi: 6:33, 7:13, 8:15, 9:15, 13:10 14:00 15:25, 16:20/
KĄCINA - SOWLINY - LIMANOWA DWORZEC GŁÓWNY /z Limanowej: 7:25, 14:30 ; z Kąciny: 7:40 14:45/

--------------------------------------

USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE "TOMBUS" TOMASZ STRUG 34-615 SŁOPNICE 747 :

LIPOWE DWÓR - MŁYNNE JEZIORA /z Lipowego 6:55/
STARA WIEŚ GOLCÓW - ŁOSOSINA GÓRNA /z Starej Wsi 6:50/
STARA WIEŚ LEŚNIÓWKA - ŁOSOSINA GÓRNA CENTRUM /z Limanowej 14:00/
SŁOPNICE GRANICE - ŁOSOSINA GÓRNA /ze Słopnic: 5:15, 6:25, 7:35 ;  z Łososiny: 5:50, 6:50, 8:01/

-------------------------------------

WIKAR ADAM STARA WIEŚ 736, 34-600 LIMANOWA :

Linie całkowicie zawieszone:

L-WA UL.KILIŃSKIEGO - SŁOPNICE GÓRNE KUŹNIA
LIMANOWA - SŁOPNICE MOGIELICA
LIMANOWA - SŁOPNICE ZAŚWIERCZE
LIMANOWA - ZAMIEŚCIE - TYMBARK

------------------------------------

TADEUSZ WÓJCIK TRANSPORT BUSEM, 34-654 MĘCINA 586 :

KŁODNE SZKOŁA -MĘCINA MICZAKI - L-WA UL. TARNOWSKA I /z Limanowej: 6:25, 7:50, 9:00 14:10, 15:15 ; z Kłodne: 5:55, 7:15, 8:20, 13:40, 14:40/

---------------------------------

P.P.U.H."MIROBUS" ZOŃ MIROSŁAW, UL. RÓŻANA 4, 34-600 LIMANOWA :

Linia całkowicie zawieszona:

LIMANOWA UL. TARNOWSKA II - MORDARKA - PISARZOWA - MĘCINA MICZAKI

-----------------------------------

TRANSPORT OSOBOWY STRÓŻAK JERZY PORĘBA WIELKA 261 :

MSZANA DOLNA - PODOBIN- KONINA HALAMY /z Mszany Dolnej: 7:20, 16:20 ; z Koniny: 7:40/
MSZANA DOLNA - PODOBIN- PORĘBA W. CHLIPAŁY /z Mszany Dolnej: 8:00, 9:00 ; z Poręby Wielkiej: 6:55, 8:20/
MSZANA DOLNA - PODOBIN - PORĘBA WIELKA KONINKI /z Mszany Dolnej: 16:20; z Koninek: 7:55/

------------------------------------

FIRMA "BUS" STACH KAZIMIERZ SOWLINY 197, 34-600 LIMANOWA :

Linia całkowicie zawieszona:

JADAMWOLA SZKOŁA - ROZTOKA - LIMANOWA SOWLINY

---------------------------------

WOJTAS ANDRZEJ, UL. MICKIEWICZA 7, 34-600 LIMANOWA :

L-WA UL. Z. AUGUSTA - PASIERBIEC /z Limanowej: 5:55, 6:35, 7:35, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00 ; z Pasierbca: 5:20, 6:10, 6:50, 8:12, 10:20, 13:20, 14:20, 16:20, 19:20/

-------------------------------

F.P.O. MIROSŁAW ŻAK UL. STAWOWA 1B, 34-730 MSZANA DOLNA :

MSZANA DOLNA - DOBRA - LIMANOWA UL. Z. AUGUSTA /z Limanowej: 7:00, 8:30, 14:30 ; z Mszany Dolnej: 6:15, 7:35, 13:30/
MSZANA DOLNA - KASINA WIELKA /z Mszany Dolnej: 7:00, 8:55, 10:55, 11:50 15:35, 19:40 ; z Kasiny Wielkiej: 5:30, 7:25, 9:20, 11:15, 12:15, 20:00/
MSZANA DOLNA - RABA NIŻNA- OLSZÓWKA /z Mszany Dolnej: 8:25, 10:50 ; z Olszówki: 8:47, 11:10/
MSZANA DOLNA - WILCZYCE - JURKÓW - DOBRA / z Mszany Dolnej: 7:30, 10:50, 15:25. ; z Jurkowa: 5:22, 8:07/
LIMANOWA - TYMBARK - MSZANA DOLNA /linia całkowicie zawieszona/]]>
Thu, 02 Apr 2020 06:44:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/komunikacja-zbiorowa-od-dnia-1-kwietnia-2020-r Aktualności
Obowiązkowa aplikacja Kwarantanna Domowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/obowiazkowa-aplikacja-kwarantanna-domowa Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w art. 7e nakłada na osoby podlegające przymusowej kwarantannie obowiązek instalacji na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.
Kliknij w link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa  - i pobierz aplikację.
 
Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.
 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 06:43:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/04/obowiazkowa-aplikacja-kwarantanna-domowa Aktualności