Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2022 Odbiór odnowionej kapliczki w Nowym Rybiu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/odbior-odnowionej-kapliczki-w-nowym-rybiu 9 sierpnia br. dokonano odbioru II etapu prac przy przydrożnej kapliczce kamiennej  wzniesionej w 1893 r. w miejscowości Nowe Rybie, przy drodze powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów z fundacji Wojciecha i Reginy Burdel, ówczesnych właścicieli działki.
 
Prace przy kapliczce zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował odnowienie i konserwację górnej kolumny kapliczki z figurą i dwoma płaskorzeźbami (bez gzymsu u podstawy kolumny) oraz górną część od zwieńczenia zaokrąglonego do krzyża. Drugie etap to konserwacja kamiennych elementów kapliczki (powierzchnia płaska, powierzchnia płaskorzeźbiona) i wykonanie odwodnienia wokół najniższego stopnia kapliczki.
 


Koszt remontu II etapu to 15 258,08 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5 000,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Kapliczki_2022”.
 
Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.]]>
Fri, 19 Aug 2022 09:14:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/odbior-odnowionej-kapliczki-w-nowym-rybiu Aktualności
Cześć i chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej! – podsumowanie uroczystości przez Janinę Firlej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/czesc-i-chwala-bohaterom-bitwy-warszawskiej--podsumowanie-uroczystosci-przez-janine-firlej PAMIĘTAMY O WAS. DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONE ŻYCIE DLA OJCZYZNY I KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
 
15 sierpnia 1920 roku w bitwie Warszawskiej Polacy pokonali Armię Czerwoną, złamali marsz bolszewików na Warszawę i zmusili ich do odwrotu. Na pamiątkę zwycięskiej bitwy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się odprawa wart. Wziął w niej udział Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Zwierzchnik Sił Zbrojnych – Andrzej Duda wraz z małżonką, kierownictwem Kancelarii Prezydenta, przedstawicielami władz państwowych, żołnierzami i kombatantami. Oto słowa Prezydenta skierowane do uczestników uroczystości:
 
„Patrzymy z dumą na Polską historię, na to zwycięstwo. Ta bitwa przesądziła o losach świata. Niedoceniona przez sowieckich komunistów – Polska armia okazała się skuteczna w obronie Ojczyzny i Europy. Jak wynika z dokumentów archiwalnych, zdecydowana większość nie wierzyła, że Polska jest w stanie się obronić. Okazało się, że Polacy potrafią stanąć do walki, zmobilizować się, przełamać wszelkie bariery. Strach, brak wyszkolenia, uzbrojenia. Swoim męstwem i determinacją odwrócili los świata. W tym dniu dziękujemy wszystkim za wytrwałą służbę dla Ojczyzny. Dziękujemy za odpowiedzialność. Z czcią, szacunkiem pochylamy głowy przed mogiłami poległych. Ale też z wielką radością oddajemy hołd wszystkim patriotom wojskowym i cywilnym, dzięki którym po nocy zaborów odzyskano Polskę. Polska cieszy się pokojem, ale zdajemy sobie sprawę, że u naszych granic trwa wojna. Na naszych oczach dokonuje się dziejowy przełom”.
 
Pan Prezydent podziękował za włączenie się w obchody tej wyjątkowej rocznicy, a także za przywiązanie do tradycji i wielkiej historii. Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wieczna pamięć, cześć obrońcom Ojczyzny. Niech żyje wolna Niepodległa Rzeczypospolita. Przez 74 lata istnienia Związku Sowieckiego Rosja przegrała tylko jedną wojnę. W tak ważnym dniu, z całego świata, przesyłano życzenia dla polskich żołnierzy.
 
W rocznicę „Cudu nad Wisłą” Wójt Gminy Limanowa za pośrednictwem Internetu zaprosił na uroczyste spotkanie przy grobie legionisty Janka Wróbla, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Męcinie, abyśmy wspólnie z młodzieżą i uczestnikami tej uroczystości oddali hołd 23 letniemu Oficerowi. Na grobie złożono wiązanki kwiatowe, zapalono znicze wyrażając wdzięczność za udział w walce o wolną Ojczyznę. Janek zmarł w szpitalu polowym nr 101 oddając życie za Polskę i za każdego z nas. SPOCZYWAJ W POKOJU.
 
Janina Firlej

 ]]>
Fri, 19 Aug 2022 07:13:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/czesc-i-chwala-bohaterom-bitwy-warszawskiej--podsumowanie-uroczystosci-przez-janine-firlej Aktualności
Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/ogloszenie-o-przetargu-na-wynajecie-lokalu Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 5071) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) – ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie lokalu położonego w Budynku wielofunkcyjnym w Starym Rybiu 11.
 
 1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia objęta jest KW Nr 35521 oraz KW Nr 36247 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Lokal przeznaczony do wynajęcia znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku położonego w Starym Rybiu 11, obr. ew. nr 11 na działkach ew. nr 247/1 i 247/2 wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną.
 2. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na: handel, gastronomię. Powierzchnia lokalu przeznaczonego do wynajęcia wynosi 52,22 m2 (w tym WC i ciągi komunikacyjne). Termin zagospodarowania lokalu określony zostanie w umowie najmu.
 3. Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony. Minimalna stawka czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni z przeznaczeniem na handel, gastronomię – wynosi 12,16 zł + 23% VAT miesięcznie, zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. Czynsz nie obejmuje opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz za usługi telefoniczne.
 4. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 5. Oferty będą oceniane na podstawie jedynego kryterium – cena 100%
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni 52,22 m2” opatrzonych nazwą i adresem Oferenta. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18 B – w terminie do dnia 6 września 2022 r. do godz. 1100.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w pok. 1b, w obecności Oferentów. Po otwarciu ofert podane zostaną nazwy i adresy Oferentów oraz ceny ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę.
 9. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.
 10. Sposób porozumiewania się w sprawach związanych z organizacją przetargu – w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu 18-33-71-337 i e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
 11. Wójt Gminy Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
 
Projekt umowy najmu oraz dodatkowe informacje dotyczące lokalu przeznaczonego do wynajęcia można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Limanowa w pok. nr 25 albo telefonicznie pod numerem 18 263 00 44.
 
Limanowa, 2022-08-18
]]>
Thu, 18 Aug 2022 11:41:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/ogloszenie-o-przetargu-na-wynajecie-lokalu Aktualności
Uroczystość patriotyczna przy grobie por. Jana Wróbla w Męcinie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/uroczystosc-patriotyczna-przy-grobie-por-jana-wrobla-w-mecinie Z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, odbyło się spotkanie poświęcone miejscowemu bohaterowi tej bitwy.
 
Przy grobie porucznika Jana Wróbla w Męcinie spotkali się przedstawiciele władz gminnych w osobie Wójta gminy Limanowa Jana Skrzekuta, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie dr Grzegorza Krzaka wraz z delegacją uczniów i nauczycieli oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.
 
Po złożeniu kwiatów na grobie Bohatera głos zabrał Wójt gminy Limanowa, który podziękował za szerzenie postawy patriotycznej wśród młodych ludzi. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że choć wielu mężczyzn straciło życie w obronie Ojczyzny w pamiętnym roku 1920, to groby niewielu z nich przetrwały do dzisiejszych czasów. Jan Skrzekut docenił starania męcinian, którzy przez wiele lat włożyli dużo wysiłku, aby po latach zapomnienia porucznik Jan Wróbel doczekał się pomnika i zaistniał w naszej świadomości.
 
Postać uczestnika Bitwy Warszawskiej przybliżyła obecnym Janina Firlej.
 
Jan Wróbel urodził się w 1897 r. w Pisarzowej. Kiedy miał 5 lat, został sierotą. Trójką osieroconych dzieci  (w tym małym Jankiem) zaopiekowali się krewni z Męciny. Lupowie mieli też czworo własnych dzieci. Jan Wróbel ukończył gimnazjum w Nowym Sączu i podjął pracę w Urzędzie Skarbowym. Sytuacja opiekunów pogorszyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej, gdy Wojciech Lupa, jak wielu męcinian, został powołany do armii austriackiej, a matka pozostała na gospodarstwie wraz z siedmiorgiem dzieci. Janek żył oszczędnie, odkładając każdy grosz na spełnienie swojego planu - wyjazdu do Ameryki, która wielu młodym jawiła się jako raj na ziemi. W Polsce panowała powojenna bieda i wielka drożyzna. Niestety, plany młodzieńca pokrzyżowała wojna z bolszewikami. Latem 1920 r. wojska Armii Czerwonej przekroczyły granice Bugu i zmierzały w kierunku Warszawy. W sytuacji zagrożenia bytu młodego państwa, społeczeństwo zmobilizowało się do obrony. Na apel władz Janek  zareagował przekazaniem swoich oszczędności na fundusz narodowy. Wkrótce zaciągnął się do wojska i walczył w 5. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Uczestniczył w słynnej Bitwie Warszawskiej, w której został lekko ranny. Po krótkim pobycie w domu, wrócił do swojej jednostki i wraz z nią walczył z wrogiem na Litwie. Krótko przed zawieszeniem broni został ciężko ranny. Zmarł w wyniku odniesionych ran pod Karelicami koło Nowogródka. Przed śmiercią prosił swojego dowódcę o pochowanie go w rodzinnej Męcinie. Uroczysty pogrzeb Jana Wróbla odbył się 4 kwietnia 1921 r. w Niedzielę Wielkanocną. Ceremonię pogrzebową poprowadził ówczesny proboszcz ks. Fasuga, który wygłosił płomienne i zapierające dech w piersiach kazanie. Powiedział między innymi: „Szanujmy wolność i módlmy się za bohaterów. Jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą Ojczyźnie”. Trumnę pochowano z wojskowymi honorami na środku miejscowego cmentarza.
 
Do 1998 roku mogiłą ziemną Jana Wróbla opiekowała się rodzina. Staraniem męcinian grób odrestaurowano. Dzięki Urzędowi Gminy Limanowa powstał nowy pomnik. Na płycie umieszczono symbol orła, którego Wojsko Polskie używało w latach 1919-1920.
 
Pamięć o Janie Wróblu, bohaterze walk o niepodległość Polski, przetrwała dzięki patriotom z  męcińskiej ziemi, których działania – m.in. artykuły w parafialnej gazecie „Skibowy Kamień” - przywróciły tę postać lokalnej społeczności. Nauczyciele wraz z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie dbają o grób, składając na nim biało-czerwone kwiaty i paląc znicze.]]>
Wed, 17 Aug 2022 11:53:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/uroczystosc-patriotyczna-przy-grobie-por-jana-wrobla-w-mecinie Aktualności
Dodatek węglowy https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/dodatek-weglowy Szanowni Państwo,
od dzisiaj można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych jednorazowo dla gospodarstwa domowego.


W Dzienniku Ustaw z dnia 16 sierpnia 2022 r. pod poz. 1712 ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, które obowiązuje od 17 sierpnia 2022 r.

Formularz wniosku o wypłatę tego dodatku jest już dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej oraz można go pobrać tutaj lub pod artykułem.

Należy pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a także jego podpisaniu. Prosimy, żeby wpisać we wniosku adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami naszego Ośrodka pod numerem: 18 3373657 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji o dodatku węglowym można znaleźć tutaj: https://gopslimanowa.naszops.pl/n,dodatek-weglowyhttps://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej]]>
Wed, 17 Aug 2022 08:09:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/dodatek-weglowy Aktualności
Góra Jaworz zdobyta podczas akcji Odkryj Beskid Wyspowy https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/gora-jaworz-zdobyta-podczas-akcji-odkryj-beskid-wyspowy W niedzielę 8  sierpnia 2022 roku miało miejsce spotkanie turystów na górze Jaworz zorganizowane w ramach akcji "ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2022 – Znów wędrujemy po Beskidzkich Wyspach”. Na szczyt góry Jaworz turyści docierali z różnych stron, a główna grupa pod opieką przewodnika PTTK Jarosława Orła dotarła wędrując czerwonym szlakiem od strony Męciny przez górę Sałasz.

Mimo niesprzyjającej aury i złowrogich prognoz turyści  o godz. 8.00 wyruszyli ze stacji PKP w Męcinie i kilka minut po 11.00 dotarli na szczyt góry Jaworz już z nieśmiało wyzierającym zza chmur slońcem.Na miejscu przybyłą grupę oraz innych obecnych wędrowców przywitali Jan Skrzekut - Wójt Gminy Limanowa, Wojciech Włodarczyk -Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Piotr Stach -Wójt Gminy Laskowa.Po oficjalnym przywitaniu u podnóży góry gdzie wzniesiona jest wieża widokowa, ksiądz Dawid Włodarczyk pochodzący z Męciny odprawił mszę św., przy oprawie muzycznej kapeli Zespołu Regionalnego Kijom Worci z Pisarzowej.
Muzyka góralska i biesiadna w wykonaniu kapeli towarzyszyła turystom również podczas dalszej części spotkania - konkursów oraz wspólnego poczęstunku przygotowanego przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Oprócz ciepłego posiłku jakim był kapuśniak i można było skosztować także chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz mnóstwo słodkich wypieków.
W trakcie trwania spotkania tradycyjnie odbyły się konkursy, a do laureatów trafiły cenne nagrody rzeczowe, przydatne podczas górskich wędrówek. Zdobywcami nagród zostali:NAJMŁODSZY: Jakub Franczak, 2 lata, Słopnice,
NAJSTARSZY: Eugeniusz Pawlik /78 lat/, Stańkowa.
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO ZAKĄTKA
POLSKI:
Sławomir Andrzejewski, Żagań,,
ŚWIATA: Maciej Grzyb, Londyn, Anglia.
RODZINNE ODKRYWANIE: Rodzina Górków z Sułoszowej k. Ojcowa,
NAJMILSZA: Monika Okońska, Wieliczka,     
NAJMILSZY: Dominik Jabłoński, Skrzętla
 
KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE WYSPOWYM i ORGANIZATORACH:
I m. Marta Banach, Lipowe,                         
II m. Katarzyna Wąchała, Dobra,
III m. Bolesław Damasiewicz, Nowy Sącz.
 
Specjalne podziękowanie składamy dla Haliny Jabłońskiej za przygotowanie i dekorację ołtarza, naczelnika OSP Męcina Eugeniusz Krzyżaka oraz całej ekipie akcji Odkryj BESKID Wyspowy na czele z Czesławem Szynalikiem.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2022” realizowanego przy współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce - Zdroju. 
 ]]>
Tue, 16 Aug 2022 09:55:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/gora-jaworz-zdobyta-podczas-akcji-odkryj-beskid-wyspowy Sport i turystyka
Ostatnie dni na zgłoszenie „Turystycznej Perły Powiatu Limanowskiego” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/ostatnie-dni-na-zgloszenie-turystycznej-perly-powiatu-limanowskiego W tym roku po raz trzeci Powiat Limanowski organizuje internetowy plebiscyt pn. „Turystyczna Perła Powiatu Limanowskiego”, w którym zostaną wybrane: obiekt lub miejsce, które cieszą się największą popularnością w naszym regionie. Termin zgłaszania propozycji został przedłużony do piątku 19 sierpnia 2022 r.

Przypominamy, że plebiscyt przebiega w dwóch etapach. W  pierwszym trwającym do 19 sierpnia br. internauci zgłaszają swoje propozycje obiektów i miejsc, które ich zdaniem najlepiej reprezentują region. Drugi etap – głosowanie internetowe na Turystyczną Perłę Powiatu Limanowskiego 2022, odbędzie się od 22 sierpnia do 4 września br.

Już teraz zapraszamy do zgłaszania kandydatur w plebiscycie pomocą formularza, który dostępny jest  TUTAJ.

Warto wspomnieć, że pierwszą edycję plebiscytu wygrał Cisowy Dział w Gminie Łukowica, a edycję 2021 Ścieżka Dydaktyczno – Przyrodnicza na górze Paproć. Propozycje można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. Kto zwycięży tym razem? Każdy mieszkaniec i miłośnik regionu ma szansę przyczynić się do wyboru Turystycznej Perły – miejsca lub obiektu w najbliższej okolicy które stanie się wizytówką Powiatu Limanowskiego.

Zachęcamy do udziału oraz głosowania!

Plebiscyt „Turystyczna Perła Powiatu Limanowskiego” ma na celu jeszcze lepsze promowanie walorów turystycznych oraz najciekawszych zakątków naszego regionu. Już dzisiaj zdecydujmy o tym, jakie miejsce w Powiecie Limanowskim podoba się nam najbardziej.

źr. Powiat Limanowski]]>
Tue, 16 Aug 2022 08:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/ostatnie-dni-na-zgloszenie-turystycznej-perly-powiatu-limanowskiego Sport i turystyka
Dyżury doradcy PGNiG w sierpniu 2022 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/dyzury-doradcy-pgnig-w-sierpniu-2022 Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa to piątek 12 sierpnia w godz. 8.30 - 13.30.

W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
 • możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
 • procesu przyłączenia do sieci,
 • zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
 • cen gazu i energii elektrycznej,
 • zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.
Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.

Przedstawicielem PGNiG odbywającym dyżury w Urzędzie Gminy Limanowa jest Robert Gargula tel. 663850282.

Od listopada 2021 r. doradca PGNiG przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Limanowa w pokoju 32 w budynku A - jest to pomieszczenie sąsiadujące z oddziałem Banku Spółdzielczego. Do budynku A można wejść również bezpośrednio z ulicy Matki Boskiej Bolesnej.
]]>
Mon, 15 Aug 2022 15:20:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/dyzury-doradcy-pgnig-w-sierpniu-2022 Aktualności
W najbliższą niedzielę zapraszamy na wspólne odkrywanie góry Jaworz https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/w-najblizsza-niedziele-zapraszamy-na-wspolne-odkrywanie-gory-jaworz Zapraszamy na pieszą wędrówkę na górę Jaworz, która odbędzie się już 14 sierpnia br. (niedziela). Wyprawa organizowana jest w ramach XIII edycji akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2022 – znów wędrujemy po „Beskidzkich Wyspach”, przez Gminę Limanowa.
 
Wspólna wędrówka rozpocznie się o godzinie 8.00, pod czujnym okiem przewodnika PTTK – Jarosława Orła. Zbiórka koło stacji PKP w Męcinie. Turyści przemierzą następującą trasę:

Męcina - szlak czerwony i zielony ➝ Sałasz - szlak niebieski ➝ Jaworz - szlak niebieski ➝ Babia Góra, Skrzętla Rojówka - bez szlaku ➝ Chełm ➝ Zawadka

Możliwe jest wyjście z innych zakątków, tak by zdążyć na szczyt Jaworza na godzinę 11.00, gdzie odbędzie się Msza Święta, a po niej biesiada turystyczna z poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Męciny. Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – wystarczy przyjść na miejsce zbiórki.
 
Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert "Małopolska Gościnna".
]]>
Fri, 12 Aug 2022 10:27:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/w-najblizsza-niedziele-zapraszamy-na-wspolne-odkrywanie-gory-jaworz Sport i turystyka
13 sierpnia wystartuje 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/13-sierpnia-wystartuje-24-miedzynarodowy-wyscig-kolarski-memorial-henryka-lasaka W sobotę 13 sierpnia w Limanowej wystartuje 24. Międzynarodowy Wyścigu Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka”, którego trasa prowadzi m.in. przez teren gminy Limanowa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Memoriał Henryka Łasaka jest najwyżej klasyfikowanym jednodniowym wyścigiem kolarskim rozgrywanym w Polsce, zaliczanym do najważniejszych wydarzeń w międzynarodowym kalendarzu kolarskich imprez. Zwodnicy do pokonania będą mieli dystans 151 km na trasie  Limanowa - Stara Wieś - Zalesie - Kamienica - Słopnice - Limanowa.
 
 


W godz. 11.35- 12.35 przy ul. Br. Czecha (przy Limanowskim Domu Kultury) będzie mieć miejsce prezentacja ekip kolarskich, natomiast o godz. 12.45 odbędzie się Start Honorowy.

O godz. 12.50 z ul. Rynek nastąpi Start Ostry , a około godz. 16.17-16.40 planowany jest przyjazd na Metę, która zlokalizowana będzie przy ul. Br. Czecha. Po przybyciu na Metę odbędzie się ceremonia Dekoracji.
 
 
 

Na trasie przejazdu kolarzy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu stąd prośba do kierowców o ostrożność i wyrozumiałość.

Harmonogram czasowy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał im. Henryka Łasaka” znajduje się pod artykułem. 
]]>
Thu, 11 Aug 2022 15:13:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/08/13-sierpnia-wystartuje-24-miedzynarodowy-wyscig-kolarski-memorial-henryka-lasaka Sport i turystyka