Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2022 Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Limanowa - 8 grudnia 2022 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/12/zaproszenie-na-xxviii-sesje-rady-gminy-limanowa-8-grudnia-2022 Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXVIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2023 r.,
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
e) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
f) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
h) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
j) przyjęcia na 2023 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
k) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022 – 2030,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,
n) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
o) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2023 r.,
p) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2021/2022.
8. Informacja Wójta Gminy Limanowa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
11. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.  
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Młyński
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.
]]>
Thu, 01 Dec 2022 09:02:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/12/zaproszenie-na-xxviii-sesje-rady-gminy-limanowa-8-grudnia-2022 Aktualności
Dofinansowanie na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla gminnych szkół https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/12/dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-i-pomocy-dydaktycznych-dla-gminnych-szkol W dniu 28 listopada 2022r. w auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 1, Grant 2 i Grant 3. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Radni Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska i Grzegorz Biedroń.
 
Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasierbcu Zbigniew Król odebrali promesy dla 3 szkół gminnych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach realizacji Grantu 3 – wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie edukacyjnym i psychologicznym uczniów.
 
Przekazane środki trafią do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie, Szkoły Podstawowej w Pasierbcu i Szkoły Podstawowej w Rupniowie. W ramach projektu grantowego realizowane będą specjalistyczne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia wspomnianych wyżej zajęć specjalistycznych.
 
Łączna kwota promesy to 119 935,97 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Rupniowie otrzyma 40 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie – 39 999,97 zł, a Szkoła Podstawowa w Pasierbcu 39 936,00 zł.
 
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego]]>
Thu, 01 Dec 2022 08:29:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/12/dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-i-pomocy-dydaktycznych-dla-gminnych-szkol Oświata
Krawieckie warsztaty z KGW Męcina https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/krawieckie-warsztaty-z-kgw-mecina Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Limanowskiego realizowało warsztaty rękodzieła dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Limanowskiego  organizowane w ramach działania „Żywa Pracownia Powiatu Limanowskiego”.

Warsztaty krawieckie zostały przeprowadzone  w dniach 23-29 listopada. Na warsztatach Panie szyły serwetki jak i stroje potrzebne dla KGW Męcina. Wśród nich znalazły się m.in. spódnice, kamizelki i katanki. Był to również czas do spotkania się w wspólnym gronie.

Na zakończenie warsztatów Panie przygotowały poczęstunek i wspólnie podsumowały swoją prace.

Warsztaty rękodzieła mogły się odbyć dzięki  pozyskanym przez LOT Limanowa środkom z Narodowego Instytutu Wolności  w ramach konkursu NOWE FIO.]]>
Wed, 30 Nov 2022 13:50:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/krawieckie-warsztaty-z-kgw-mecina Kultura
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 5 grudnia 2022 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/wspolne-posiedzenie-komisji-rady-gminy-limanowa-5-grudnia-2022 Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji


Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2023 r.,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 6. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 8. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
 9. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
 10. przyjęcia na 2023 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
 11. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022 – 2030,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,
 14. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
 15. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2023 r.,
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Pan Andrzej Malinowski
]]>
Wed, 30 Nov 2022 08:59:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/wspolne-posiedzenie-komisji-rady-gminy-limanowa-5-grudnia-2022 Aktualności
Jakość powietrza: 1 stopień zagrożenia – kod żółty https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/jakosc-powietrza-1-stopien-zagrozenia--kod-zolty Informujemy o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
 
W dniu 30.11.2022 od godz. 06.00 do 24.00 na terenie Gminy Limanowa obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

źr. powietrze.malopolska.pl]]>
Wed, 30 Nov 2022 06:52:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/jakosc-powietrza-1-stopien-zagrozenia--kod-zolty Aktualności
Relacja z wykładu pn. "Cichociemni na Ziemi Limanowskiej” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/relacja-z-wykladu-pn-cichociemni-na-ziemi-limanowskiej Dla miłośników historii piątkowe, późne popołudnie w Bibliotece Publicznej w Męcinie było prawdziwym wydarzeniem. Zainteresowani historią regionu wysłuchali wykładu dra Dawida Golika pt.: ,,Cichociemni” na Ziemi Limanowskiej. Rola elitarnych żołnierzy podziemia w Inspektoracie AK Nowy Sącz.
 
Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki Jacenty Musiał, który wprowadził w tematykę spotkania i przedstawił prelegenta. Gospodarz gminy, Jan Skrzekut, podkreślił rolę znajomości historii w kształtowaniu tożsamości regionalnej. Na spotkanie przybył również ambasador Stanisław Smoleń, Grzegorz Krzak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcinie, Chorąży Cichański z 114 Batalionu Lekkiej Piechoty, radni miejscy, gminni oraz mieszkańcy Męciny i okolic.
 
Preludium do wykładu był występ pań z Klubu Seniora w Męcinie, które krótkim koncertem znanych pieśni patriotycznych wspaniale wprowadziły zebranych w atmosferę spotkania. Panie zachwyciły nie tylko kunsztem wykonania, ale i regionalnymi strojami. Lekkie nutki wykonu pieśni partyzanckich włączyły publiczność do wspólnego śpiewu.
 
Następnie głos zabrał wykładowca. Ubogaceniem prelekcji była prezentacja multimedialna, zawierająca archiwalne fotografie.
 
Cichociemni to była elita Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Świetnie wyszkoleni w bazach na terenie Wielkiej Brytanii i Włoch, przerzucani drogą lotniczą do okupowanego kraju, stanowili bezcenne wsparcie dla Armii Krajowej.
 
Wykładowca po kolei przedstawiał najważniejsze sylwetki bohaterów, ich rolę, aktywność i powojenne losy. Szczególnie zaakcentował także zrzutowiska na terenie powiatu limanowskiego. Ważnym miejscem odbioru zrzutów i skoczków była placówka o kryptonimie „Wilga” znajdująca się na osiedlu Polanki nad Szczawą - nieopodal dowództwa 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Pomoc ta i przerzut wyszkolonych ludzi miały duże znaczenie w działaniach bojowych i pracach organizacyjnych dla AK.
 
Na koniec wykład zamienił się w dyskusję, w której zebrani dopytywali o szczegóły dotyczące konkretnych miejscowości na Ziemi Limanowskiej. Ciekawymi wspomnieniami podzielił się z uczestnikami ambasador Stanisław Smoleń, którego teść należał do Cichociemnych.
 
Wydarzenie trwało do późnych godzin wieczornych i niewątpliwie ubogaciło świadomość oraz wiedzę dotyczącą działalności Cichociemnych na Limanowszczyźnie, oraz było odkłamaniem wielu mitów narosłych wokół ich aktywności. Wysoka frekwencja na wykładzie cieszy i świadczy o zainteresowaniu tematem lokalnej historii.
 
Dr Dawid Golik - historyk, politolog, wykładowca akademicki. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w pionie poszukiwań i identyfikacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Autor książek i artykułów dotyczących historii II wojny światowej, niemieckiego aparatu okupacyjnego w Generalnym Gubernatorstwie, dziejów Armii Krajowej, a także konspiracji i oporu społecznego w Polsce w okresie powojennym. Edukator i popularyzator historii, m.in. w ramach stowarzyszeń MSMH "Rawelin" oraz SRH 1. PSP AK.
 
źr. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi
 ]]>
Tue, 29 Nov 2022 09:21:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/relacja-z-wykladu-pn-cichociemni-na-ziemi-limanowskiej Kultura
WNIOSKI - PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/wnioski-preferencyjna-sprzedaz-wegla Informujemy, że Gmina Limanowa zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego  rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego. 

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Limanowa, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe. 

Cena tony węgla wynosić będzie 2 tysiące złotych brutto. 

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży, o terminie dostawy węgla i dostępnym sortymencie. Gmina poinformuje Mieszkańców po uzyskaniu szczegółowych informacji.

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny. 

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Procedura zakupu węgla:
 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty.
 4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Urzędu Gminy.
 5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, o zaksięgowaniu wpłaty oraz wskazanie przez Gminę punktu odbioru węgla.
 6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie.
Kto i kiedy może złożyć wniosek?
 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, 
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Limanowa, 
 • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 
 • osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?

Wniosek można:
 • uzupełnić i złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18 B, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30)
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):
Nazwa instytucji na platformie EPUAP: URZĄD GMINY LIMANOWA
Adres skrytki na platformie EPUAP: /67x4pwy9og/SkrytkaESP

Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie. 
 • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. 
Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?
 • koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę. 
 • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.
 • istnieje możliwość zorganizowania własnego transportu węgla, z miejsca wyznaczonego przez Gminę 
Co nastąpi po złożeniu wniosku?
 • Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie. 
 • W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.
 • Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Gminy Limanowa numer: 40880400000000000007230053, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL - imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek. Numer konta bankowego będzie podany również na stronie internetowej Gminy: www.gminalimanowa.pl.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy podając miejsce odbioru węgla.
 • Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
UWAGA!
 • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 
 • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. 18/263-00-45 lub 18/ 263-00-26
Wniosek i informacje dostępne na stronie: www.gminalimanowa.pl.
]]>
Mon, 28 Nov 2022 12:30:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/wnioski-preferencyjna-sprzedaz-wegla Aktualności
Umundurowanie bojowe dla gminnych jednostek OSP i modernizacja remizy w Rupniowie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/umundurowanie-bojowe-dla-gminnych-jednostek-osp-i-modernizacja-remizy-w-rupniowie 24 listopada br. w Rupniowie miało miejsce uroczyste przekazanie umundurowania bojowego  4 jednostkom OSP z gminy Limanowa oraz zmodernizowanego budynku remizy OSP w Rupniowie. Nowa odzież ochronna do działań bojowych będzie służyć strażakom w zabezpieczeniu ich własnego zdrowia. Wpłynie to na skuteczniejsze niesienie pomocy osobom poszkodowanym oraz ratowaniu ich mienia.
 
Doposażone jednostki OSP: OSP Kisielówka, OSP Pisarzowa, OSP Rupniów, OSP Stara Wieś. Każda jednostka otrzymała po 3 komplety ubrań specjalnych.

Łączna kwota zadania to 32 176,80,00 zł z czego 8 145,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania na udzielenie pomocy finansowej w 2022 r. z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Limanowa z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.
 
W uroczystym przekazaniu nowego umundurowania i zmodernizowanego budynku brali udział prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Limanowa oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa – Stanisław Młyński, Radny Gminy Limanowa, a jednocześnie Sołtys wsi Rupniów – Stanisław Adam Kita, Zastępca Komendanta PSP  w Limanowej – Tomasz Pawlik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Aleksander Krzysztof, Komendant gminny ZOSP RP – Wojciech Świerczek.  

Budynek w miejscowości Rupniów nr 228 jest budynkiem wielofunkcyjnym, który składa się z części przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Wiejskiego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej – filia w Rupniowie, pomieszczeń mieszalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem.
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajmowanych przez OSP wynosi ok. 150 m2, a powierzchnia użytkowa całego obiektu to ok. 400 m2. Stosunek powierzchni przeznaczonej dla OSP do całkowitej powierzchni to 38%, stąd Gmina Limanowa mogła wnioskować o dofinansowanie tylko tej części budynku.
 
Remont polegał na: wymianie pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii, ocieplenie wełną mineralną trudno dostępnych miejsc na skosach, przemurowaniu kominów ponad dachem  z cegły klinkierowej oraz wymianę rynien i rur spustowych. Wymieniono również studzienkę kanalizacyjną, do której spływają wody opadowe z dachu. 
 
Całkowita wartość zadania wyniosła 97 938,65 zł, z czego 16 000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2022”.
 
Wykonawcą inwestycji była Firma „BUDARUS” Pana Dariusza Sułkowskiego, Sowliny 280, 34-600 Limanowa. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

]]>
Mon, 28 Nov 2022 09:20:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/umundurowanie-bojowe-dla-gminnych-jednostek-osp-i-modernizacja-remizy-w-rupniowie Aktualności
Zaproszenie na wykład pt. „Przemoc domowa wobec seniorów” w Mordarce https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/zaproszenie-na-wyklad-pt-przemoc-domowa-wobec-seniorow-w-mordarce Urząd Gminy Limanowa i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej zapraszają na wykład dra med. Tomasza Ocetkiewicza – Kierownika oddziału geriatrycznego Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Wykład na temat „Przemoc domowa wobec seniorów" odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Mordarce.


 ]]>
Mon, 28 Nov 2022 07:40:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/zaproszenie-na-wyklad-pt-przemoc-domowa-wobec-seniorow-w-mordarce Kultura
Dyżury doradcy PGNiG w grudniu 2022 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/dyzury-doradcy-pgnig-w-grudniu-2022 Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa to piątek 2 grudnia w godz. 8.30 - 13.30.

W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
 • możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
 • procesu przyłączenia do sieci,
 • zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
 • cen gazu i energii elektrycznej,
 • zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.
Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.

Przedstawicielem PGNiG odbywającym dyżury w Urzędzie Gminy Limanowa jest Robert Gargula tel. 663850282.

Od listopada 2021 r. doradca PGNiG przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Limanowa w pokoju 32 w budynku A - jest to pomieszczenie sąsiadujące z oddziałem Banku Spółdzielczego. Do budynku A można wejść również bezpośrednio z ulicy Matki Boskiej Bolesnej.
]]>
Fri, 25 Nov 2022 12:50:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/11/dyzury-doradcy-pgnig-w-grudniu-2022 Aktualności