Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2020 ŚWIADCZENIA DLA RODZINY NOWY OKRES 2020/2021 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że wnioski do Programu "Dobry Start" oraz wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, można składać drogą elektroniczną od dnia 01.07.2020r., natomiast od 1 sierpnia 2020r., w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.
Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 
"Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal empatia lub portal PUE ZUS."- informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
                              "500 +" - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 
W tym roku kalendarzowym rodzice nie muszą ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, gdyż aktualny okres świadczeniowy - 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
 
 
W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Z kolei dla zasiłku rodzinnego okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.
 
                                   ZASIŁEK RODZINNY
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
                                 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
 

                                                 
                                    
                            DOBRY START

 
Mieszkańcy Gminy Limanowa otrzymają również w tym roku świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód.
 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 
Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski o to świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, który realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski o świadczenie dobry start można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Wniosek można złożyć osobiście albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Formularze wniosków o świadczenie dobry start udostępni mieszkańcom Gminy Limanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
 
 
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.
Ważne: Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 


Dodatkowe informacje na temat świadczeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  uruchomiło specjalne zakładki poświęcone w/w formom wsparcia rodzin.
 
]]>
Mon, 13 Jul 2020 06:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Aktualności
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws.wprowadzenia stopnia alarmowego CRP https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zarzadzenie-prezesa-rady-ministrow-wswprowadzenia-stopnia-alarmowego-crp Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01, do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:
- wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
- monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
- sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
- poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
- wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.


Treść Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w załączniku poniżej.]]>
Fri, 10 Jul 2020 13:18:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zarzadzenie-prezesa-rady-ministrow-wswprowadzenia-stopnia-alarmowego-crp Inne
Ślady Świętego na Ziemi Limanowskiej - spotkanie w GBP w Starej Wsi https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/slady-swietego-na-ziemi-limanowskiej-spotkanie-w-gbp-w-starej-wsi Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się z podziwem w uroki jej krajobrazu, wędrowałem górskimi pasmami i dolinami wzdłuż potoków

Jan Paweł II, 1987
 
Na tę książkę czekali wszyscy mieszkańcy powiatu limanowskiego. Była ona odpowiedzią na potrzeby serc wielu z nas. W czwartek 9 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z autorami albumu: ,,Ślady Świętego na Ziemi Limanowskiej”, ks. Łukaszem Bochenkiem i Zbigniewem Grochotem.

- Ta publikacja jest hołdem pamięci naszego pokolenia względem św. Jana Pawła II w roku setnej rocznicy Jego urodzin. Niech zmotywuje wszystkich do wdzięczności Bogu Najwyższemu za życie i dzieła św. Jana Pawła II oraz ciągłego odkrywania Jego dziedzictwa, refleksji i życia nim każdego dnia” – podkreślali autorzy.

Spotkanie otworzył dyrektor Jacenty Musiał, który zaznaczył, że my, Polacy, powinniśmy ciągle żyć przesłaniem naszego Rodaka. Wspomniał, że w swoim życiu, dane mu było kilka razy spotkać się osobiście z Janem Pawłem II .Był obecny także na Jego pogrzebie, beatyfikacji i kanonizacji w Rzymie. Dyrektor przywitał wszystkich uczestników spotkania wśród, których byli m.in. Jolanta Juszkiewicz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Leszek Mordarski Radny Miasta Limanowa, Cecylia Kochańczyk Radna Gminy Limanowa, Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego. Następnie głos zabrał wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut. Włodarz gminy zwrócił uwagę na bezcenne, archiwalne materiały, które dzięki autorom zostały ocalone od zapomnienia.Preludium do spotkania był występ solistek z zespołu Consonans Oliwii Pietrzak i Karoliny Kowalskiej działających przy Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, które zaśpiewały kilka pieśni poświęconych naszemu Papieżowi. Następnie głos zabrali sami autorzy, którzy zabrali zgromadzonych w sentymentalną podróż w czasie, do czasów młodości Karola Wojtyły, który już jako młody kapłan przemierzał limanowskie szlaki. Opowiedzieli, jak zrodził się pomysł na wydanie albumu i o trudnościach w jego kompletowaniu. Całość wykładu koncentrowała się na omówieniu poszczególnych rozdziałów publikacji. Zebrani przypominali sobie posługę duszpasterską Karola Wojtyły (Limanowa, Siekierczyna, Ujanowice). Autorzy razem z widzami przeszli przez poszczególne rozdziały, zatrzymując się na  ważniejszych wydarzeniach, jak: wizyta kardynała Wojtyły w Limanowej w 1967 i 1972 roku, koronacja Piety Limanowskiej w 1966 r., rekonoracja w 1983 r., spotkaniach kardynałów Karola Wojtyły i Jana Króla w Siekierczynie, przejeździe przez Limanową Papieża w drodze do Starego Sącza w 1999 roku.  Następnie razem z Karolem Wojtyłą, Turystą Beskidu Wyspowego przemierzali Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym, byli m. in.: na Ćwilinie, Śnieżnicy, w Szczawie, Koninie, Dobrej i w Dolnej Kamienicy. Końcowymi punktami prelekcji były dzieła związane z posługą Jana Pawła II, sanktuaria Beskidu Wyspowego z wizerunkami maryjnymi ukoronowanymi na prawie papieskim: Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Matki Bożej Szczyrzyckiej i Pocieszenia w Pasierbcu. Osobnym punktem były kościoły i kaplice powstałe na kamieniu węgielnym poświęconym przez Jana Pawła II, świątynie pw. św. Jana Pawła II oraz placówki pod patronatem św. Jana Pawła II.

Zbigniew Grochot, fotograf z czasów posługi kard. Karola Wojtyły na Limanowszczyźnie, opowiedział o swoich obawach i lęku przed fotografowaniem uroczystości koronacji, o pasji fotograficznej, która pozwoliła mu być cichym i dyskretnym towarzyszem wielkiego Papieża. Wkład włożony w pracę nad albumem został doceniony przez kardynała Stanisława Dziwisza i arcybiskupa metropolity krakowskiego, Marka Jędraszewskiego, od których autorzy otrzymali specjalne podziękowania. Na koniec nie mogło zabraknąć odśpiewanej, wspólnie z solistkami, ,,Barki”. Wielu zebranych nie kryło łez wzruszenia. Potem przyszedł czas na dyskusję i zadawanie pytań. Symboliczne podziękowanie na ręce autorów złożyli wójt, Jan Skrzekut oraz dyrektor Jacenty Musiał.

- Książka ,,Ślady Świętego na Ziemi Limanowskiej" to niezwykła podróż po śladach naszego wielkiego Rodaka, obowiązkowa pozycja pod każdą limanowską strzechą. Wierzymy, że dzięki tej publikacji i dzisiejszemu spotkaniu postać i przesłanie naszego Rodaka jeszcze bardziej zakorzeni się w glebie naszych serc. Troska o naszą Polskę, patriotyczne wartości, o wychowanie, które musi opierać sie na trzech wymiarach: rodzina, kościół i szkoła, jej bogata spuścizna jest naszą powinnością – mówił dyrektor biblioteki.
 
/GBP w Starej Wsi/
 
]]>
Fri, 10 Jul 2020 12:56:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/slady-swietego-na-ziemi-limanowskiej-spotkanie-w-gbp-w-starej-wsi Kultura
Promesa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Siekierczynie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/promesa-na-rozbudowe-kanalizacji-sanitarnej-w-siekierczynie W dniu 8 lipca br. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesę na wykonanie kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Siekierczyna, o długości ponad 4 km.
 
Całość zadania wynosi 1 mln 325 000,00 zł,  przy dotacji w wysokości 665 450,00 zł,  pozostała kwota to środki własne gminy Limanowa, za które planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej dla pozostałych osiedli w miejscowości Siekierczyna, które posiadają dokumentację i pozwolenie na budowę. Obecnie Gmina Limanowa jest na etapie ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.   
 
Zadanie realizowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego każda gmina mogła otrzymać dofinansowanie na operacje typu “gospodarka wodno-ściekowa” - do wysokości  2 milionów złotych. Gmina Limanowa otrzymała już dofinansowanie w kwocie 1 mln 283 826,00 zł  na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i budowę zbiornika na wodę o poj. 200 m3 w miejscowości Wysokie.

Łącznie dofinansowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego przyznane Gminie Limanowa na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wyniosło więc 1 mln 949 276,00 zł.


 
- Nie ma innego sposobu na rozruszanie gospodarki jak odważne przekazywanie pieniędzy na rynek podkreślił podczas rozdania promes Marszałek Witold Kozłowski - Prace, na które samorządowcy otrzymali środki finansowe, wykonają przedsiębiorcy z naszego regionu. Nie będziemy się zamykać, a wręcz odwrotnie koncepcja Zarządu Województwa Małopolskiego przewiduje wprowadzenie jak najwięcej pieniędzy dla gospodarki Małopolski.

- To istotny krok w kierunku unowocześnienia gospodarki, to starania o lepszy klimat, by woda i kanalizacja były na europejskim poziomie. Dzięki temu nasze samorządy stają się liderami w poprawie życia mieszkańców, by Małopolanom było jak najlepiej - przyznał podczas spotkania Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
 
(fot.: malopolska.pl ; luzna24.pl)
 
 ]]>
Thu, 09 Jul 2020 06:53:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/promesa-na-rozbudowe-kanalizacji-sanitarnej-w-siekierczynie Aktualności
Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego - W 365 dni dookoła Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zapraszamy-do-udzialu-w-v-edycji-konkursu-fotograficznego-w-365-dni-dookola-gminy-limanowa Rusza V odsłona Konkursu Fotograficznego pt. "W 365 dni dookoła Gminy Limanowa", którego celem jest uzmysłowienie jego uczestnikom, jak i odbiorcom prac konkursowych jak piękna jest Gmina Limanowa.
  Uczestnik zgłosić może do Konkursu maksimum 2 fotografie w każdej z poniższych kategorii:
a) krajobrazy (widoki, krajobrazy, urokliwe miejsca, zjawiska pogodowe)
b) flora i fauna (rośliny, zwierzęta, makro)
c) inne (architektura, zabytki, kapliczki)
a warunkiem koniecznym jest zrobienie zdjęć na  terenie Gminy Limanowa.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku - przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział w Konkursie.
 
Uwaga - zgłaszanie fotografii możliwe jest tylko przez dwa miesiące - termin mija już 11 września 2020 r. Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
 
Szczegóły Konkursu w Regulaminie poniżej. Także poniżej potrzebne załączniki - Karta zgłoszenia oraz Zgoda na udział w Konkursie.
 
Zachęcamy do udziału!]]>
Thu, 09 Jul 2020 06:12:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zapraszamy-do-udzialu-w-v-edycji-konkursu-fotograficznego-w-365-dni-dookola-gminy-limanowa Kultura
Proboszcz Parafii w Starej Wsi ks. Prałat Marian Tyrka odszedł na zasłużoną emeryturę https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/proboszcz-parafii-w-starej-wsi-ks-pralat-marian-tyrka-odszedl-na-zasluzona-emeryture W niedzielę 5 lipca miało miejsce uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Proboszcza Parafii Stara Wieś ks. Prałata Mariana Tyrki. W uroczystej mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż wzięli udział wdzięczni parafianie, kapłani oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych. Podziękowania dla Prałata Mariana Tyrki za lata posługi kapłańskiej w Parafii Stara Wieś złożyły władze Gminy Limanowa, na czele z Wójtem Gminy Janem Skrzekutem.

Delegacja władz Gminy,  którą wraz z Wójtem Janem Skrzekutem tworzyli Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński i radny Gminy Limanowa Bogdan Pałka w imieniu własnym, a także całej gminnej społeczności wyraziła wdzięczność za opiekę i troskę jaką ks. Prałat Marian Tyrka obdarzał członków Parafii oraz za cały trud włożony w budowanie Wspólnoty Parafialnej.

Ten okres 33 lat posługi kapłańskiej był czasem bogatym w różne wydarzenia, niejednokrotnie przy współpracy z Gminą Limanowa, nacechowanej otwartością, życzliwością i przychylnością ze strony Proboszcza, za co serdecznie dziękuję - podkreślił podczas uroczystości Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, życząc Ks. Prałatowi na nowy okres życia wszelkich łask Jezusa oraz realizacji zamierzeń i planów.
(fot.: Anna Pałka)]]>
Wed, 08 Jul 2020 08:32:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/proboszcz-parafii-w-starej-wsi-ks-pralat-marian-tyrka-odszedl-na-zasluzona-emeryture Aktualności
Zamknięcie drogi powiatowej nr 1609 K relacji Limanowa- Kamienica https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zamkniecie-drogi-powiatowej-nr-1609-k-relacji-limanowa-kamienica W dniach od 8 do 11 lipca (środa, czwartek, piątek, sobota) w godzinach 08:00 do 20:00 planuje się zamknięcie drogi powiatowej nr 1609 relacji Limanowa – Kamienica w km od 7+441,00 do 11+ 018,00 w miejsowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski, tj. na odcinku od campingów w m. Stara Wieś do m. Roztoka.

 
Planowane zamknięcie drogi związane jest z położeniem nowej nawierzchni jezdni – warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni w ramach zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”.
 
Na czas zamknięcia odcinka drogi zostanie wyznaczony objazd drogami powiatowymi pomiędzy Zalesiem, a Limanową przez miejscowości: Młyńczyska, Jastrzębie, Łukowicę, Roztokę, Siekierczynę, Starą Wieś  i odwrotnie.


Kierowców prosi się o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.

 ]]>
Tue, 07 Jul 2020 06:57:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/zamkniecie-drogi-powiatowej-nr-1609-k-relacji-limanowa-kamienica Aktualności
XII edycja konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/xii-edycja-konkursu-polska-wies--dziedzictwo-i-przyszlosc Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
 
- Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
- Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r.
 
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz w załącznikach poniżej.
 
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
 
Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

]]>
Mon, 06 Jul 2020 10:37:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/xii-edycja-konkursu-polska-wies--dziedzictwo-i-przyszlosc Inne
Lipcowe terminy dyżurów doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/lipcowe-terminy-dyzurow-doradcy-pgnig-w-urzedzie-gminy-limanowa W bieżącym miesiącu doradca PGNiG dyżurował będzie w Urzędzie Gminy Limanowa w dniach 10, 17 i 27 lipca.

Dyżury będą mieć miejsce w pok. nr 28 Urzędu Gminy Limanowa w godz. 8.30 - 13.30. Doradca PGNiG udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
- możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
- procesu przyłączenia do sieci,
- zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
- cen gazu i energii elektrycznej,
- zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.
 
Doradca pomoże także w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu kosztorysu przedsięwzięcia.
]]>
Mon, 06 Jul 2020 09:05:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/lipcowe-terminy-dyzurow-doradcy-pgnig-w-urzedzie-gminy-limanowa Aktualności
Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo - letnia kampania billboardowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/fundusze-europejskie-dla-turystyki-odkryj-malopolske-na-nowo-letnia-kampania-billboardowa Rusza pierwsza odsłona, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją na temat oferty turystycznej stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo.  Jest to jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie.

Poniżej grafiki, a pod linkiem slider promujący przedsięwzięcie: https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-fundusze-europejskie-wspieraja-malopolska-turystyke

 ]]>
Mon, 06 Jul 2020 08:12:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/fundusze-europejskie-dla-turystyki-odkryj-malopolske-na-nowo-letnia-kampania-billboardowa Sport i turystyka