Urząd Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2020 Dobra – Zapomniane serce konspiracji – mjr Antoni Gryzina-Lasek http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/dobra--zapomniane-serce-konspiracji--mjr-antoni-gryzinalasek W piątek, 21 lutego, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra miało miejsce II spotkanie historyczne w ramach projektu: „Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942”. Tematem wykładu była działalność zapomnianej organizacji konspiracyjnej, Związku Czynu Zbrojnego oraz sylwetka mjra Antoniego Gryziny-Laska. Związanego z Dobrą i Szczawą w okresie międzywojnia oraz w czasie niemieckiej okupacji. Organizatorzy projektu pragną przypomnieć sylwetki, postaci, biorących aktywny udział w tworzeniu zrębów konspiracji w czasie II wojny światowej na obszarze Ziemi Limanowskiej. To także historia ofiar hitlerowskiego terroru, masowych egzekucji i obozów koncentracyjnych. W ramach projektu przygotowano cykl spotkań, gdzie zainteresowani tematyką będą mogli poznać zapomniane wydarzenia z kart historii limanowszczyzny.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej, współorganizatorami są samorządy: Gmina Dobra, Gmina Limanowa, Gmina Słopnice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Autorem projektu jest historyk, nauczyciel, regionalista Przemysław Bukowiec.       

  
                                  
W Legionach Polskich na Wielkiej Wojnie
Antoni Piotr Lasek przyszedł na świat w Tarnowie 10 czerwca 1892 r. Jego rodzicami byli Józef oraz Felicja z domu Leśniak. Antoni ukończył edukację w C.K. Gimnazjum II  w Nowym Sączu. Studiował medycyną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek  Towarzystwa Młodzieży Polskie „Znicz”, zaangażowany w działalność konspiracyjną, m.in. w czasie przyjazdu do Krakowa austriackiego następcy tronu organizował manifestacje młodzieży akademickiej. Czynnie angażował się w tworzenie krakowskiej Drużyny Strzeleckiej. W 1914 r., krótko pracował Zakładzie Dietetycznym w Krynicy-Zdroju.Po wybuchu Wielkiej Wojny zrezygnował z pracy. W Nowym Sączu przystąpił do organizacji plutonów sanitarnych, z którymi dołączył do formujących się polskich jednostek na krakowskich Oleandrach, na początku sierpnia 1914 r.  Uczestniczył w wyprawie kieleckiej w 1914 r. W zreorganizowanych Legionach Polskich dowodził plutonem sanitarnym w kampanii karpackiej. Jego dalsze losy były związane z oddziałami kawalerii Legionów. Jesienią 1914 r. pełnił funkcję lekarza w 2 szwadronie kawalerii dowodzonej przez rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. Walczył w Galicji i Besarabii. W wyniku odniesionych ran przebywał na rekonwalescencji w szpitalach w Wiedniu i Nowym Sączu. Do września 1916 r., służył w szeregach 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, m.in., walcząc na Wołyniu. Od jesieni 1916 r. służbę wojskową zamienił na pracę w swoim wyuczonym fachu. Pracował jako asystent lekarza szpitalnego oraz kierownik laboratorium bakteriologicznego w szpitalu Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu. Pomimo licznych obowiązków, nie zapominał  o swojej ojczyźnie. Aktywnie działał w konspiracji w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. Za którą Austriacy aresztowali go i zesłali do więzienia w Tereswie (węg. Teraczköz) na Zakarpaciu. Wspomnienia z okresu służby w Legionach przygotowywał do publikacji w 1939 r., pt. „Kula szpryca”. Wybuch wojny uniemożliwił jej wydanie.

 
Pierwsze lata niepodległej – działalność społeczna
Po odzyskaniu niepodległości, Antoni brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej organizując jeden z posterunków sanitarnych w Warszawie. Po zakończeniu walk, pracował Naczelnym Nadzwyczajnym Komisariacie do Walki z Epidemiami jako instruktor Kolumn Sanitarnych Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Pod koniec wojny poznał swoją przyszłą żonę – Hannę z domu Szemplińską, która pracowała jako kierownik kolumny sanitarnej. Ich ślub odbył się w Grodnie w marcu 1921 r. Ze związku przyszła na świat czwórka dzieci: Lech, Krystyna, Sławomir i Teresa, która zmarła w wieku niemowlęcym. Po wojnie małżeństwo osiadło w Grodnie. Brak wykwalifikowanych kadr medycznych, walka z epidemiami powodowała, że Antoni pracował w kilku miejscach jako wykładowca higieny w szkołach, lekarz więzienny, naczelnik wydziału Ekspozytury Sanitarnej w Grodnie. W 1928 r., rodzina przeprowadziła się do Warszawy, gdzie pracował jako urzędnik magistratu oraz dyrektor Miejskich Zakładów Sanitarnych. Oprócz pracy angażował się, w działalność naukową. W 1926 r., wydał publikację: Dezynsekcja cyjanowodorowa oraz wskazówki praktyczne do jej wykonania. Antoni na co dzień była zaangażowanym społecznikiem, członkiem wielu organizacji podejmujących działalność na rzecz odbudowy kraju, utrwalaniu kultury poszczególnych regionów. W sposób szczególny należy podkreślić działalność w Związku Podhalan oraz Związku Ziem Górskich. Propagował kulturę mieszkańców Podhala i Podkarpacia. Był inicjatorem budowy letnisk, zdrojowisk, uzdrowisk na wyżej wymienionym obszarze. Wraz z członkami Związku Ziem Górskich wspierał rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej na Podhalu. Propagował budzenie świadomości narodowej wśród mieszkańców terenów górskich. Wspierał rozwój rolnictwa, szczególnie gospodarstw piętrowych w ramach zagospodarowania obszarów górskich. M.in. Związek Ziem Górskich wnioskował o dotacje finansowe dla nowo utworzonej Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Ukoronowaniem tej działalności była organizacja „Święta Gór” w sierpniu 1935 r. w Zakopanem. W czasie kilku dniowych występów ludność każdego regionu górskiego mogła prezentować dorobek kulturowy. Celem było poznanie i integracja środowisk górskich.W imprezie licznie brały udział delegacje i grupy ludowe z terenu limanowszczyzny.

Rzekłem sobie, że Szczawę zrobię uzdrowiskiem… - między Dobrą i Szczawą

Pod koniec lat dwudziestych, Antoni Gryzina-Lasek zakupił góralski dom na Morgach  w Dobrej k. Limanowej. Willa służyła rodzinie do celów wypoczynkowych. Miejscowość położona w sercu Beskidu Wyspowego była idealnym miejscem na prowadzenie letnich eskapad na pograniczu gór wyspowych i Gorców. Antoni Gryzina-Lasek, dotarł do Szczawy, podjął decyzję o zakupie kilku działek ze względu na wysokie walory klimatyczne gorczańskiej miejscowości. W jednej z korespondencji zawarł następujące słowa dotyczące Szczawy: […]Rzekłem sobie, że Szczawę zrobię uzdrowiskiem, bo ma do tego warunki przepyszne, ma cudowną okolicę, ma doskonały klimat, ma dobre wody. I póki mi życia stanie, poświęcę je Szczawie i tym ludziom, którzy mi się tak dobrzy wydają. Nie zawiodę ja ich i ich zaufania nie zmarnuję[…]. Antoni na zakupionych działkach w Szczawie, m.in., od Jana Farona, przystąpił do prowadzenia badań, które potwierdziły, że źródła są bogate w szczawy alkaliczno-słone, żelaziste i alkaliczno – siarkowe o dużym stężeniu. W przeciągu sześciu lat Antoni dokonał pięciu odwiertów zakładając źródła wody mineralnej: „Hanna” – od imienia żony, „Dziedzilla” – od imienia bogini słowiańskiej, „Krystyna” – od imienia córki.W Dolinie potoku Głębieniec „Lech” – od imienia syna oraz „Legun” – potoczne określenie legionisty. W Szczawie wybudował dom oraz pijalnię. W drugiej połowie lat trzydziestych złożył wniosek do Ministerstwa Opieki Społecznej o uznanie Szczawy za uzdrowisko. Wystarał się aby Szczawa była rejonem ochrony górniczej. W celu rozwoju miejscowości wnioskował do władz o budowę drogi uzdrowiskowej z Mszany Dolnej przez Szczawę do Zabrzeży. Pod koniec lat trzydziestych zawarł spółkę z firmami Drogista i Karpiński i S-ka, na dystrybucję wody. Oryginalne butelki oraz etykiety były znakiem firmowym źródeł mineralnych ze Szczawy. Plany kwalifikacji Szczawy jako uzdrowiska, budowy sanatorium i innych obiektów upadły w drugiej połowie lat trzydziestych, przed wybuchem wojny.

Związek Czynu Zbrojnego na Ziemi Limanowskiej

            Wybuch wojny zastał Antoniego w Dobrej. Po zakończeniu działań na frontowych, udał się do Warszawy w celu rozeznania w sytuacji. Tam spotkał kolegę z czasów legionowych, Starosądeczanina, mjra Franciszka Juliana Znamirowskiego. Ten ostatni założył organizację konspiracyjną, nazywaną początkowo „Grupa – A”, następnie Związkiem Czynu Zbrojnego, przyjął pseudonim „Profesor Witold”. Konspiratorzy odbyli spotkanie z córką      gen. Władysława Sikorskiego, por. Zofią Leśniowską. Za jej pośrednictwem, nawiązano kontakt z wodzem naczelnym. Celem organizacji było zostanie ekspozyturą Polskich Sił Zbrojnych w kraju. Do głównych zadań ZCZ należały: pomoc materialna ukrywającym się oficerom i żołnierzom WP, przerzut za granicę ochotników do służby w reorganizowanej polskiej armii we Francji. Prowadzenie nasłuchów radiowych, redakcja biuletynu, kolportaż prasy, walka z niemiecką propagandą, gromadzenie broni i ładunków wybuchowych. Ostrzeganie osób zagrożonych przed aresztowaniem. Antoni Gryzina-Lasek został zaprzysiężony pod pseudonimem „Doktor Świder” jako komendant Podokręgu Górskiego ZCZ na obszar całego Podhala. Planowano rozbudowę placówek konspiracji od Zakopanego, przez Nowy Targ, Rabkę, Limanową, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło po Sanok. Zakładano w przyszłości powołanie Dywizji Podhalańskiej w konspiracji. Po powrocie do Dobrej, Antoni rozpoczął tworzenie konspiracji. Jego małżonka, Hanna prowadziła bar „Hanka” przy ul. Jagiellońskiej 50a w Nowym Sączu. Lokal pełnił doskonałe miejsce do obserwacji  niemieckich urzędników i funkcjonariuszy gestapo. W tym samym budynku znajdowało się mieszkanie Lasków. Do współpracy z Antonim Gryziną-Laskiem przystąpili bracia Aleksander i Tadeusz Osuchowscy oraz przedstawiciele inteligencji ze Starego i Nowego Sącza. Do Antoniego zgłosił się limanowianin, Wincenty Gawron, skierowany z Warszawy przez mjra Znamirowskiego. Gawron wstąpił do konspiracji pod pseudonimem „Dębski”, zostając kierownikiem konspiracji rejonu limanowskiego. Na obszarze limanowszczyzny powstał szereg placówek ZCZ. Znane są szczątkowe dane z tamtego okresu. M.in., komendantem placówki w Dobrej został Władysław Pawlak, w Szczawie – Jan Faron. Kapelanem Podokręgu Górskiego ZCZ został ks. Edward Wojtusiak, Proboszcz Parafii w Dobrej. Konspiratorom  udostępniono lokal w górach, u podnóża Mogielicy. W majątku Zofii Turskiej z Tymbarku, w leśniczówce Andrzeja Florka na Wyrębiskach Zalesiańskich. Tam urzędował gajowy Tadeusz Kozdruń, członek Organizacji Orła Białego i ZCZ. Warto nadmienić, że członkowie ZCZ brali udział w akcjach związanych z uwalnianiem Polaków z więzień niemieckich w Nowym Sączu,  zatrzymanych przy próbie przekroczenia granicy ze Słowacją. W bezpośrednią konspirację angażowali się członkowie najbliższej rodziny Antoniego Gryziny-Laska. M.in. syn Lech, podjął pracę w jednym z kamieniołomów, gromadząc ładunki wybuchowe. Organizacja planowała przeciwdziałać przejawom kolaboracji z niemieckim okupantem. Podjęto decyzję o likwidacji Wacława Krzeptowskiego, od 1940 r. przewodniczącego zależnego od Niemców, Związku Górali (Goralenverein).  

Aresztowania
 
Ożywiona działalność placówek stwarzała zagrożenie dekonspiracji. W latach 1939-1941 na teren Podhala Niemcy przesiedlili znaczną liczbę Polaków z Wielkopolski, Pomorza, Kujaw oraz Górnego Śląska. Część z przesiedleńców poszukiwała różnych forma zatrudnienia. Zdarzyły się osoby, które balansowały na cienkiej linii podejmując pracę w niemieckiej administracji i będąc jednocześnie członkami organizacji konspiracyjnych.Do takich należał m.in., Bolesław Gembara. Przybył do Limanowej pod koniec września 1939 r.,  zamieszkał w domu Józefa Beka. Trudnił się skupowaniem i handlem skór zwierzęcych. Został wprowadzony w szeregi konspiracji ZCZ. Szybko jednak przekonano się, że nie była to dobra decyzja. Wkrótce nastąpiła próba szantażu na Antonim Gryzinie – Lasku, w celu pozyskania środków na działalność konspiracyjną. Na polecenie Komendanta Głównego ZCZ, mjra Znamiowskiego, podejrzanego wyłączono z pracy i podjęto obserwację.  Ostatecznie Bolesław Gembara uciekł przed zbliżającymi się aresztowaniami. Innym przykładem działalności był przedwojenny policjant, Edmund Hoppe, członek ZCZ a jednocześnie volksdeutsch i tłumacz w nowosądeckim gestapo. Dzięki jego aktywności, udało się uratować członków Związku Walki Zbrojnej przed aresztowaniami. Szef nowosądeckiego gestapo Heinrich Hamann, zdając sobie sprawę, że w jego otoczeniu ktoś pracuje dla polskiego podziemia, zlecił swoim zaufanym agentom pełną inwigilację pracowników administracji. Jeden z agentów szefa gestapo dostrzegł, że Hoppe płaci zagraniczną walutą (dolarami). Gestapo przeprowadziło rewizję w czasie, której znaleziono kartkę z danymi, która zdradzała powiązania z działaczami konspiracji w tym Antonim Gryziną-Laskiem. Edmund Hoppe zginął zakatowany w czasie przesłuchań w nowosądeckim gestapo przy  ul. Czarneckiego 13.                                                                                                          
4 tycznia Niemcy aresztowali gajowego Tadeusza Kozdrunia w leśniczówce na Wyrębiskach. Dwa tygodnie później, 18 stycznia gestapo aresztowało w domu, w Dobrej, Antoniego Gryzinę-Laska oraz na stacji kolejowej w Dobrej, kuriera w Warszawy z pocztą konspiracyjną, Marka Koziełł-Poklewskiego. Tego samego dnia w Nowym Sączu aresztowano pozostałych członków rodziny Antoniego Gryziny-Laska: żonę Hannę, córkę Krystynę, synów: Sławomira i Lecha. W Limanowej aresztowano Wincentego Gawrona, Wandę Kozdruń oraz Marię Chruby. Wśród zatrzymanych Sądeczan i Limanowian znaleźli się: Aleksander Osuchowski, Tadeusz Osuchowski,  Edward Osuchowski, inż. Edward Słota, Wiktor Susz,  Adolf Wagner, Kazimierz Znamirowski, Stanisław Englard, Władysław Jarosz,  Władysław Joniec, znany artysta - Bolesław Barbacki, burmistrz Starego Sącza - Mieczysław Brudziana,  L. Rapacz, Władysław Skoczeń, Marian Bieniek, kupiec Folman, Ludwik Gryboś.                                                                                                             
19 stycznia Antoni Gryzina-Lasek, przebywając w odosobnionej celi nowosądeckiego więzienia, podciął sobie żyły szkłem z rozbitej szyby. Własną krwią napisał na ścianie  „Niech żyje Polska”. Poniósł śmierć w wyniku połknięcia cyjanku, przygotowanego na tę okoliczność.  W ten sposób pozbawił gestapo możliwości poznania informacji na temat organizacji Komendy Głównej ZCZ oraz innych placówek na obszarze okupowanego kraju. 20 stycznia gestapo aresztowało Kazimierza i Stanisława Joniec. Dzień później przeprowadzono aresztowania na terenie Dobrej i Szczawy. W więzieniu znaleźli się: Ks. Proboszcz Edward Wojtusiak, Wójt Gminy Dobra – Szymon Łaskuda, nauczyciel, przesiedleniec z Poznania - Tadeusz Powalisz, Władysław Pawlak, Marek Krieger, sierżant W.P. Decowski. 22 stycznia, Niemcy aresztowali Jana Farona ze Szczawy. Wśród zatrzymanych znalazł się ks. wikary Adam Sekuła, w czasie śledztwa zamordowany przez Niemców.                                                                                                                             
Zachowały się wspomnienia ks. Edwarda Wojtusiaka, który tak opisywał tragiczne chwile w czasie styczniowych aresztowań: […]Po wstępnym przesłuchaniu w więzieniu w Nowym Sączu, w izbie stanowiącym biuro gestapo, i skatowaniu mnie tam, zostałem skierowany do celi więziennej nr.5. Tam zastałem dwóch Żydów. Przydzielono mi też łóżko do spania, na którym znalazłem ślady krwi. Żydzi poinformowali mnie – nie od razu – że na tym łóżku leżał i dopiero co umarł przede mną „jakiś” komendant partyzantki. Był nim śp. Antoni Gryzina-Lasek. Niech odpoczywa w Bogu[…].

Represje
 
Ostatecznie większość z aresztowanych, po brutalnym śledztwie, pobycie w więzieniach w Nowym Sączu i Tarnowie, została wysłana do niemieckich obozów koncentracyjnych: KL Auschwitz, KL Buchenwald, KL Dachau, KL Ravensbrück i innych. Większość z kilkudziesięciu aresztowanych osób trafiła transportem 5 kwietnia 1941 r. do KL Auschwitz. Ponad połowa z zatrzymanych poniosła śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych.  Nieliczni ocaleli, do wyjątków należały osoby, którym udało się uciec z obozu jak np. Wincentemu Gawronowi. Spośród najbliższej rodziny Antoniego Gryziny-Laska: żona Hanna przeżyła pobyt w KL Ravensbrück, KL Birkenau oraz dwa marsze śmierci. Syn Lech przetrwał zesłanie do KL Buchenwald. Córka Krystyna, będąca w czasie aresztowania w ciąży, została zwolniona z więzienia. Po urodzeniu córki, ponownie zatrzymana, zesłana do obozu pracy przymusowej w Szebniach, a po jego rozwiązaniu do podobnego obozu w Płaszowie. W KL Auschwitz zginęli m.in., najbliżsi współpracownicy Antoniego Gryziny-Laska, bracia Aleksander i Tadeusz Osuchowscy oraz ich ojciec Edward. Śmierć poniosła teściowa Antoniego, Adela Szemplińska. Ze względu na niski wiek – 15 lat, Niemcy wypuścili z aresztu najmłodszego syna, Sławomira. W kolejnych latach brał czynny udział w walkach niemieckich okupantem w szeregach  oddziałów partyzanckich i 1 psp AK. Ostatecznie Podokręg Górski ZCZ rozpadł się  w wyniku licznych aresztowań.

Upamiętnienie
 
Po śmierci mjra Antoniego Gryziny-Laska, mjr Franciszka Znamirowskiego złożył wniosek do Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej o uhonorowanie Komendanta Podokręgu Górskiego najwyższym odznaczeniem wojskowym: orderem Virtuti Militari.  Decyzją KG AK z dnia 19 marca 1943 r. order  został nadany. Po wojnie pomimo, że Polska cały czas walczyła po stronie państw alianckich, znalazła się w strefie wpływów należących do ZSRS. Najpierw czasy stalinizmu, okrutnego terroru wymierzonego w antykomunistyczne podziemie oraz działaczy politycznych, opozycyjnych partii politycznych. Dalej czasy PRL-u uniemożliwiły godne upamiętnienie członków pierwszych organizacji konspiracyjnych. Dopiero 10 listopada 2013 r., znajdujący się od wielu lat na emigracji, najmłodszy syn mjra Antoniego Gryziny-Laska, Sławomir, odebrał z rąk ambasadora RP w Australii, Krzyż Srebrny V klasy Orderu Virtuti Militari. Historia dokonała się po 71 latach od nadania odznaczenia. Obecnie mjr Antoni Gryzina-Lasek spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Jego symboliczny grób znajduje się na Powązkach w Warszawie. Za swoją służbę dla kraju w czasie dwóch wojen światowych Antoni Gryzina-Lasek został odznaczony: Medalem II Brygady Legionów za udział w walkach 1914-1916, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1919-1921, Medalem dziesięciolecia odzyskania niepodległości, Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.                                                                                                       
Niewiele pozostało miejsc na Ziemi Limanowskiej, gdzie utrwalono pamięć o majorze Antonim Gryzinie-Lasku, dlatego warto przypominać o jego działalności społecznej w okresie międzywojnia, jak i dramatycznym losie w czasie niemieckiej okupacji.

Fotografie udostępnione autorowi przez rodzinę mjr Antoniego Gryzinę-Laska.  
                                                         ]]>
Mon, 24 Feb 2020 08:45:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/dobra--zapomniane-serce-konspiracji--mjr-antoni-gryzinalasek Kultura
Karnawałowa fotobudka dla Marysi na balu karnawałowym w Pasierbcu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/karnawalowa-fotobudka-dla-marysi-na-balu-karnawalowym-w-pasierbcu Dnia 13 lutego, w przeddzień walentynek, w Szkole Podstawowej w Pasierbcu odbył się „Bal karnawałowy”. W tym dniu szkolna hala sportowa zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, kowbojów, księżniczek, elfów i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Dzieci w przepięknych strojach bawiły się w rytm tanecznej muzyki, pod czujnym okiem swoich wychowawców.


 
Podczas balu uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w wykonanej specjalnie na tę okazję fotobudce. Budkę fotograficzną wykonali członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami: Natalią Wątrobą, Agnieszką Matląg i Danutą Guzik. Fotografie wykonywała Karolina Dudek – uzdolniona absolwentka naszej szkoły. Do zdjęcia można było zapozować indywidualnie lub z przyjaciółmi.


 
Fotobudka okazała się świetnym pomysłem. Chętnych do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia było bardzo wielu. Całkowity dochód z akcji  został  przekazany na rzecz małej Marysi Miąsko chorej na rdzeniowy zanik mięśni.
 
W trakcie balu odbyło się także podsumowanie szkolnych konkursów zorganizowanych przez Samorząd Szkolny. Przedstawiciele samorządu ogłosili wyniki „Szkolnego konkursu plastycznego na najpiękniejszą walentynkę” oraz „Króla i Królową Walentynek”, czyli osoby, które otrzymały najwięcej walentynek za pomocą „szkolnej poczty”.
 
Pląsy na parkiecie i wspólne zabawy wyczerpały siły tancerzy. Po zabawie wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


 
Natalia Wątroba]]>
Mon, 24 Feb 2020 07:05:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/karnawalowa-fotobudka-dla-marysi-na-balu-karnawalowym-w-pasierbcu Oświata
Promesa dla Gminy Limanowa na realizację projektu rozwijania kompetencji uczniów ze szkół gminnych http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/promesa-dla-gminy-limanowa-na-realizacje-projektu-rozwijania-kompetencji-uczniow-ze-szkol-gminnych W dniu 18 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Gmina Limanowa będzie realizowała projekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa". Łączna wartość projektu to 3.484.327,50 zł.
List intencyjny odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edytą Król.
 
Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych: w Kaninie, w Kłodnem, w Młynnem, w Nowym Rybiu, Nr 1 w Siekierczynie, Nr 2 w Siekierczynie, Wysokiem, Nr 1 w Męcinie, w Mordarce, w Pisarzowej, Nr 1 w Starej Wsi, Nr 2 w Starej Wsi.
 
Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach, a szczegółowy program zajęć każdorazowo uzgadniany i akceptowany będzie przez dyrektorów szkół, w szczególności w zakresie sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i zasad społecznych.

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół z terenu Gminy Limanowa, poprzez:
 1. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych, projektach edukacyjnych, rozwijających zainteresowania:
 • Zajęcia wyrównawcze (matematyka, matematyka z przyrodą, język angielski)
 • Zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna – logopedia terapia korekcyjna, socjoterapia)
 • Projekty edukacyjne (matematyczni tropiciele, laboratorium językowe, mały informatyk, laboratorium przyrodnicze – geografia, fizyka, chemia, biologia)
 • Umiejętności uniwersalne („ogród twórczości” – plastyka, muzyka, „mamy wspólny cel” – gry zespołowe, „laboratorium językowe” – koło języka polskiego)
 1. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:
 • Pomoce do prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wyposażenie do pracowni przedmiotowych (matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej, językowej, informatycznej)
 • Monitory interaktywne, laptopy
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Międzyszkolna mobilna pracownia badawcza – SP Nr 1 w Męcinie
 • Międzyszkolna pracownia fizyczna – SP w Mordarce
 • Międzyszkolna pracownia informatyczna – SP Nr 1  w Starej Wsi
 1. Szkolenia nauczycieli
 • Doskonalenie procesu wychowawczego: jak mówić aby uczniowie słuchali, jak słuchać by chcieli mówić
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości uczniów z niepełnosprawnością
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia o specjalnych potrzebach
 • Wykorzystanie metodyki nauczania eksperymentalnego w nauczaniu nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Dostępne materiały cyfrowe do pracy z uczniem, w tym e zasoby i e matriały
 • Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych do wzbogacenia procesu edukacyjnego
 1. Wyjazdy edukacyjne
 • Ogród Doświadczeń im. Lema w Krakowie
 • Ogród Doświadczeń w Ogrodzieńcu
 • Centrum Nauki im. Leonarda da Vinci w Chęcinach
 • Centrum Nauki Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Jaskinia Raj w Chęcinach
 • Muzeum Przyrody w Krakowie
 • Ogrody sensoryczne w Muszynie
 • Ojcowski Park Narodowy
 1. Transport – ze środków projektu finansowane będzie dowożenie i odwożenie uczniów biorących udział w zajęciach, a także wyjazdy edukacyjne i wyjazdy na Zieloną Szkołę
 2. Stypendia – w ramach projektu zaplanowano stypendia dla uczniów. Zgodnie ze zgłaszanym przez szkoły pomysłem stypendia realizowane będą poprzez organizację wyjazdu na Zieloną Szkołę.
 
Założenia projektu:
1) Rozwijanie u uczniów szkół z terenu Gminy Limanowa kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
2) Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.
3) Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną.
4) Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, we współpracy z Fundacją STIWEK.
 
 
/Zdj.: www.malopolska.pl/]]>
Fri, 21 Feb 2020 11:35:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/promesa-dla-gminy-limanowa-na-realizacje-projektu-rozwijania-kompetencji-uczniow-ze-szkol-gminnych Aktualności
Informacja o korzystaniu ze świadczeń w oddziałach przedszkolnych http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/informacja-o-korzystaniu-ze-swiadczen-w-oddzialach-przedszkolnych Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku weszła w życie Uchwała Rady Gminy Limanowa dotycząca ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa: tj. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, ustawą prawo oświatowe i ustawą o samorządzie gminnym oraz wspomnianą Uchwałą Rady Gminy Limanowa, świadczenia w oddziałach przedszkolnych realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie podczas których realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa -  godziny te określone są statucie szkoły w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Każda godzina wykraczająca poza wspomniane bezpłatne 5 godzin dziennie to wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego.

Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie w konkretnej placówce oświatowej za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki za godziny wykraczające ponad 5 godzin dziennie czasu pobytu dziecka za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie 1 zł. Wspomniana opłata dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłaty następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok). Zgodnie z zasadą przyjętą w przepisach oświatowych „dzieckiem 6 letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia).
           
 ]]>
Fri, 21 Feb 2020 09:43:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/informacja-o-korzystaniu-ze-swiadczen-w-oddzialach-przedszkolnych Oświata
W trosce o język ojczysty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w bibliotece w Starej Wsi http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/w-trosce-o-jezyk-ojczysty-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-w-bibliotece-w-starej-wsi 21 lutego, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi, 20 lutego, zorganizowała spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać poezji pisanej gwarą i wprost rozkoszować się słowem.

Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, który powitał liczną publiczność i przybyłe poetki. Słowa uznania do zebranych skierował także wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut, który podkreślił rolę języka ojczystego w budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej.

Zaproszone trzy Panie, rodowite góralki, zaprezentowały czystą góralską gwarę i pochwaliły się  swoimi utworami poetyckimi. Aż miło było posłuchać mowy, którą mówili nasi dziadkowie, a którą jeszcze do tej pory można usłyszeć w niejednych domach. Wiersze przywołujące wspomnienia lat dziecinnych, beztroskich, wzruszyły zebranych, a krótkie satyry rozbawiły do łez. Na koniec chętni mogli zaopatrzyć się w tomiki wierszy z dedykacją pisarek. Po duchowej uczcie, każdy mógł poczęstować się pączkiem, z okazji Tłustego Czwartku. Na uwagę zasługuje fakt, iż poetki wystąpiły bez żadnego honorarium.

Joanna Słodyczka - urodziła się, mieszka i pracuje w Rabie Wyżnej. Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Wyżnej. Z zamiłowania regionalistka, dlatego obok wierszy pisanych językiem literackim pisze w gwarze Niżnego Podhala.
W dorobku posiada trzy tomiki – debiutancki "Iskierki" (1999),  W malinioku" (2000), „Klucz do pamięci” (2016). Wiersze w kilku antologiach (m. in. "W gwiazdozbiorze jesieni" 2000, ,,A Duch wieje kędy chce" 2002, ,,Krzyż drzewo kwitnące" 2002. „Antologia poetów polskich” – edycja 2016 i 2017, „Našlapovani v podzimnim listi”) oraz w gazetach i czasopismach: w „Poezji dzisiaj”, „Gazecie kulturalnej”, „LiryDramie”, "Gazecie Krakowskiej", "Dzienniku Polskim", krakowskim "Mateczniku", "Głosie Janowa"  i "Tygodniku Podhalańskim" .

Renata Lipkowska -z rodu Smoleń,  poetka i pedagog z Pieniążkowic. Swoje dzieciństwo i lata młodości spędziła w malowniczej wsi Pieniążkowice. Po zdaniu egzaminu maturalnego pracowała w Przedszkolu Samorządowym  w Czarnym Dunajcu. Następnie podjęła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Krauszowie, z którą jest związana do dnia dzisiejszego.
Jako poetka zadebiutowała na XXXI Święcie Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej w 2009 r. Jej wiersze pojawiły się w Antologii „Na pokrzepe tobie” z 2013 r. Brała udział w spotkaniach poetyckich organizowanych na terenie Podhala ale również w Krakowie i na ziemi śląskiej. Tomik poezji „Cary” opracowany przez p. prof. Annę Mlekodaj   w roku 2017 jest debiutanckim wydaniem.
Z miłości do góralszczyzny powstają piękne wiersze pisane gwarą, pisze również gadki góralskie a także scenariusze do spektakli reżyserowane przez nią samą.

Teresa Bachleda-Kominek - urodziła się w 1971 roku w Zakopanem. Wywodzi się  z góralskiego rodu Gąsieniców.
Od najmłodszych lat pisze wiersze, bajki, krótkie scenki teatralne, jasełka. Jej utwory są często prezentowane przez dzieci i młodzież podczas gwarowych konkursów recytatorskich, a zwłaszcza podczas Konkursu Poezji i Gawędy Podhala organizowanego w szkole na Cyrhli. Poetka jest także autorką hymnu Gimnazjum nr 3 im. Bł. Ks. J. Popiełuszki na Olczy w Zakopanem.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Jego data upamiętnia wydarzenia z Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bangladeskiemu statutu języka urzędowego.  Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie zagrożonych jest wyginięciem. Dziś na świecie istnieje pomad 6 tysięcy żywych języków. 
Święto to przypomina nam o jakże ważnej roli miejscu języka ojczystego – polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego poprawność. Poprzez język budujemy swoja tożsamość szukając odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy. Według UNESCO najbardziej popularny jest język chiński, angielski, hiszpański.
Pamiętajmy, że język polski jest skarbnica naszej historii doświadczeń oraz tego co najbardziej cenimy.

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…” Rej mówił i przypominał, że Polacy maja swój język w związku z tym nie muszą się posługiwać językiem „gęsim” czy łaciną. Mikołaj Rej urodził się 4 lutego 1505 r. w Żurawnie, zmarł 64 lata później – to ojciec polskiej literatury.

Gwara podhalańska jest dialektem języka polskiego, zawiera wiele staropolskich archaizmów oraz naleciałości z języka słowackiego, węgierskiego i bałkańskiego. Gwara to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów podhalańskiej kultury, po którym szybko można poznać czy ma się doczynienia z prawdziwym góralem.
 ]]>
Fri, 21 Feb 2020 08:23:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/w-trosce-o-jezyk-ojczysty-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-w-bibliotece-w-starej-wsi Kultura
Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/ankieta-informacyjna-dotyczaca-sposobu-ogrzewania-budynku Wójt Gminy Limanowa zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.)
 
W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2019 r.  Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków  ( piecy i kotłów c. o.)
 
Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania nieruchomości przez mieszkańców Gminy Limanowa i ewentualnej wymiany na inny niskoemisyjny system grzewczy oraz ocenią  gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (gazowe, na biomasę).Gmina uzyska dane konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Dane nie będą wykorzystywane  w innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę można zostawić na dzienniku podawczym, w pokoju nr 1 w sekretariacie, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, lub na adres e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl

Ankieta - w załączniku poniżej.


 
]]>
Thu, 20 Feb 2020 11:44:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/ankieta-informacyjna-dotyczaca-sposobu-ogrzewania-budynku Aktualności
Znani mistrzowie gminy w Piłce Siatkowej Chłopców - Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/znani-mistrzowie-gminy-w-pilce-siatkowej-chlopcow-kat-igrzyska-mlodziezy-szkolnej W środę 19 lutego w Pisarzowej odbyły się Mistrzostwa Gminy Limanowa Chłopców w Piłce Siatkowej - Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W rozgrywkach udział wzięły trzy drużyny reprezentujące: Szkołę Podstawową  w Pisarzowej, Szkołę Podstawową nr 1 w Siekierczynie oraz Szkołę Podstawową w Nowym Rybiu.

 
I miejsce na podium zajęli chłopcy z SP w Pisarzowej w składzie: Bańczak Kacper, Górszczyk Adam, Małucha Dominik, Michalik Kamil, Oleksy Mateusz, Smoleń Jakub, Sołtys Oskar, Tobiasz Konrad. Opiekunowie drużyny - Michał Majka i Łukasz Sukiennik.


 
II miejsce - SP nr 1 w SiekierczynieIII miejsce - SP w Nowym RybiuNagrody rzeczowe, puchary oraz medale wręczał uczestnikom zawodów Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Dyrektor SP w Pisarzowej Magdaleną Strzebońską.
 
Zwycięska drużyna chłopców z Pisarzowej reprezentować będzie Gminę Limanowa na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej, które odbędą się dnia 6 marca br. w Mszanie Dolnej. Życzymy powodzenia!
]]>
Thu, 20 Feb 2020 09:26:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/znani-mistrzowie-gminy-w-pilce-siatkowej-chlopcow-kat-igrzyska-mlodziezy-szkolnej Sport i turystyka
Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Małopolsce w 2020 roku http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/badania-ankietowe-urzedu-statystycznego-w-malopolsce-w-2020-roku Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2020 r. będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
 
Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

 
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
 
Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.
 
W załącznikach poniżej - wykaz badań realizowanych w 2020 r. oraz obowiązujące wzory legitymacji ankietera.]]>
Wed, 19 Feb 2020 10:43:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/badania-ankietowe-urzedu-statystycznego-w-malopolsce-w-2020-roku Inne
Dziewczęta z Pisarzowej mistrzyniami gminy w siatkówce http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/dziewczeta-z-pisarzowej-mistrzyniami-gminy-w-siatkowce Dnia 18 lutego w Pisarzowej odbyły się Mistrzostwa Gminy Limanowa w Piłce Siatkowej Młodzieży Szkolnej w Kategorii Dziewcząt. Do zawodów zgłosiły się trzy drużyny tym samym zapewniając sobie miejsca na podium.
I miejsce - SP Pisarzowa
Zwycięska drużyna z Pisarzowej grała w składzie:
Frączek Patrycja, Górka Julia, Raczek Kinga, Radzięta Martyna, Radzięta Patrycja, Rosiek Marlena, Smoleń Izabela oraz Smoleń Natalia


II miejsce – SP nr 1 w Męcinie


III miejsce – SP Nowe Rybie

 
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa oraz puchary i medale, które wręczyli:  Magdalena Strzebońska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowej oraz opiekunowie drużyny gospodarzy.
 
Drużynie z Pisarzowej oraz ich opiekunowi  Michałowi Majce gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na zawodach powiatowych, które odbędą się 25 lutego w Limanowej.
]]>
Tue, 18 Feb 2020 14:13:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/dziewczeta-z-pisarzowej-mistrzyniami-gminy-w-siatkowce Sport i turystyka
Projekt "Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942" - 21 lutego wykład w Dobrej http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/projekt-ojcowie-konspiracji-ziemi-limanowskiej-19391942-21-lutego-wyklad-w-dobrej Stowarzyszenie Miłośników Historii Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej, zaprasza na drugi wykład w ramach projektu edukacyjno- historycznego:  "Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942" do Urzędu Gminy Dobra (sala konferencyjna) w najbliższy piątek  -  21 lutego.  
Wykład na temat: "Mjr Antoni Gryzina Lasek- zapomniane serce konspiracji i Związek Czynu Zbrojnego" wygłosi Przemysław Bukowiec - historyk, regionalista, nauczyciel.

 
Projekt edukacyjno-historyczny realizowany jest przy współpracy samorządów - Urzędu Gminy Dobra, Urzędu Gminy Limanowa i Urzędu Gminy Słopnice.
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął IPN/ o Kraków.
 ]]>
Tue, 18 Feb 2020 09:29:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/02/projekt-ojcowie-konspiracji-ziemi-limanowskiej-19391942-21-lutego-wyklad-w-dobrej Kultura