Urząd Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2019 Setne urodziny pani Stanisławy Kaczmarczyk http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/setne-urodziny-pani-stanislawy-kaczmarczyk W dniu 21 marca  2019 r. Pani Stanisława KACZMARCZYK mieszkanka Starego Rybia  obchodziła 100-lecie urodzin.
Szanując tak zacny jubileusz wizytę Pani Stanisławie złożyli wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dariusz Dutka, sołtys wsi Stare Rybie Jerzy Kruczek oraz przedstawiciel Zus-u Limanowa.


Wójt Gminy składając życzenia i gratulacje wręczył Jubilatce upominki, kwiaty  oraz listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.
Pani Stanisława wychowała czwórkę dzieci, dziesięcioro wnucząt, doczekała się czternastu prawnuków i czterech praprawnuków. Jubilatka ma siostrę bliźniaczkę na stałe mieszkającą w Krakowie więc powodowy do świętowania były podwójne. Nie obyło się bez wzruszających historii i pięknych chwil w gronie licznie przybyłej rodziny.
„ Życzę jeszcze wielu długich lat życia upływających w zdrowiu i spokoju, spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół i życzliwych ludzi.” – tymi słowami zakończył spotkanie wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut zapowiadając kolejne odwiedziny w każdy następny pierwszy dzień wiosny u Pani Stanisławy.
 

 ]]>
Fri, 22 Mar 2019 21:38:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/setne-urodziny-pani-stanislawy-kaczmarczyk Aktualności
ZAPROSZENIE NA V SESJE RADY GMINY LIMANOWA http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/zaproszenie-na-v-sesje-rady-gminy-limanowa Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w V sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. /środa/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Starej Wsi oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pisarzowej” wnioskowanego przez Gminę Limanowa do współfinansowania ze środków w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2019”,
 4. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 7. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa,
 8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Limanowa,
 9. nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Skarbimierz.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i zapytania
 5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
 
 
 
 
 
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO
]]>
Fri, 22 Mar 2019 11:01:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/zaproszenie-na-v-sesje-rady-gminy-limanowa Aktualności
Terminarz wiosennych przeglądów koni http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/terminarz-wiosennych-przegladow-koni Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w załączeniu przesyła terminarz wiosennych przeglądów koni (opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni w celu wydania dokumentu identyfikacyjnego "paszportu", identyfikacja koni zagranicznych sprowadzonych w celach użytkowych). Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.

Szczegóły oraz terminarz w załączniku.]]>
Fri, 22 Mar 2019 10:27:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/terminarz-wiosennych-przegladow-koni Inne
Gmina Limanowa z promesami na remont trzech dróg http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/gmina-limanowa-z-promesami-na-remont-trzech-drog 18 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie miało miejsce wręczenie  promes  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów w regionie. Premier Beata Szydło, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazali wójtom i burmistrzom promesy na łączną kwotę niemal 10,7 mln zł. Jest to druga w tym roku transza środków dla Małopolski.Przekazane promesy zostaną przeznaczone na usunięcie skutków klęsk żywiołowych do których doszło w latach 2017-2018. Pieniądze trafią do 16 gmin, w tym do gminy Limanowa, gdzie dzięki przyznanym środkom zrealizowane zostaną remonty trzech dróg:

- Stara Wieś – Pożary  –  Słopnice nr 340480K  w km 0+060-0+150, 0+270-0+300, 0+310-0+350 wraz z remontem mostu w km +050 oraz remontem przepustu w km 0+350, w przypadku której  wysokość dotacji wyniesie 440.000 zł

- Przyszowa – Wysokie – Męcina nr 340472K w km 1+100-3+025, 3+425-3+675, 3+925-4+325

- Stara Wieś – Skorupówka nr 340483K w km 0+050-0+180.

 Wysokość dotacji  na obie inwestycje wyniesie  1.100.000 zł.
 
 
]]>
Fri, 22 Mar 2019 10:10:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/gmina-limanowa-z-promesami-na-remont-trzech-drog Aktualności
„Do klasy przez pasy!” - konkurs plastyczny dla dzieci http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/do-klasy-przez-pasy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci W związku z realizacją projektu pn. „Do klasy przez pasy!” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs plastyczny dla grup dzieci w wieku 3 – 9 lat zamieszkujących teren Powiatu Limanowskiego.Zadaniem konkursowym jest zilustrowanie dowolną techniką bezpiecznej drogi do szkoły/przedszkola widziana okiem uczestników konkursu / autorów pracy konkursowej. 
Prace konkursową należy dostarczyć do dnia 31.05.2019 r. Pozostałe informacje zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: awil.limanowa@wp.pl, lub facebooku: www.facebook.com/AWILlimanowa]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:32:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/do-klasy-przez-pasy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci Inne
7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/7-kwietnia-swiatowym-dniem-zdrowia Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia obchodzone będą pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Sentencja ta jest ideą, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od początków jej działalności, czyli już przez ponad 70 lat.

Co najmniej połowa światowej populacji nie otrzymuje świadczeń zdrowotnych, których potrzebuje, zaś około 100 milionów ludzi musi mierzyć się ze skrajnym ubóstwem spowodowanym koniecznością ponoszenia z własnej kieszeni wydatków na opiekę zdrowotną. Przekonanie, że wszyscy ludzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej oraz Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Celem kampanii informacyjnej prowadzonej przez WHO jest podniesienie wiedzy na temat idei powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i konieczności zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych. WHO zapewnia dostęp do materiałów w formie graficznej, które mają uświadomić ludziom, którzy na co dzień mają dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej opieki zdrowotnej, jak wygląda życie ludzi, których dostęp do świadczeń zdrowotnych jest ograniczony. Główną rolę w kampanii odgrywają pracownicy sektora ochrony zdrowia, których zadaniem jest wskazanie decydentom grup społecznych wykluczonych z dostępu do świadczeń leczniczych, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 

Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym ogniwem w kontaktach z systemem ochrony zdrowia.
To na tym poziomie jednostki, rodziny i społeczności powinny uzyskiwać większość świadczeń, począwszy od działań profilaktycznych, aż po leczenie, rehabilitację oraz opiekę paliatywną. Co ważne podstawowa opieka zdrowotna powinna zapewniać dostęp do świadczeń jak najbliżej ludzi – w miejscach gdzie pracują i żyją. POZ powinna stanowić odpowiedź na większość potrzeb zdrowotnych na wszystkich etapach życia człowieka i dostarczać świadczenia obejmujące badania przesiewowe, szczepienia ochronne, prewencję chorób, planowanie rodziny, leczenie chorób, rehabilitację. Podmioty lecznicze funkcjonujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinny także współpracować z innymi instytucjami systemu ochrony zdrowia. Jak pokazują dane WHO, systemy ochrony zdrowia, w których duży nacisk położony jest na funkcjonowanie POZ wyróżniają się pod względem sytuacji zdrowotnej populacji, są bardziej efektywne kosztowo i poprawiają jakość opieki.

Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia znaleźć można pod adresem: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:24:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/7-kwietnia-swiatowym-dniem-zdrowia Aktualności
Podwójne wicemistrzostwo powiatu w siatkówce dla drużyn z gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/podwojne-wicemistrzostwo-powiatu-w-siatkowce-dla-druzyn-z-gminy-limanowa Podwójnym sukcesem młodych siatkarek i siatkarzy z gminy Limanowa zakończyły się rozegrane w dniu 20 i 22 marca mistrzostwa powiatu limanowskiego w piłce siatkowej dzieci z rocznika 2006 i młodszych. Jako pierwsze do rywalizacji na szczeblu powiatowym stanęły dzieczęta z Męciny, które po zaciętej rywalizacji wywalczyły wicemistrzostwo powiatu limanowskiego.


Dwa dni później o miano najlepszej siatkarskiej drużyny w powiecie walczyli chłopcy z Pisarzowej, którzy również uplaowali się na II miejscu na podium i co za tym idzie zostali wicemistrzami powiatu.
Wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom  - Jolancie Kurczab i Michałowi Majce, gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sportowych sukcesów.
 ]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:15:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/podwojne-wicemistrzostwo-powiatu-w-siatkowce-dla-druzyn-z-gminy-limanowa Sport i turystyka
XXVII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z udziałem uczniów z Męciny http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/xxvii-forum-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-z-udzialem-uczniow-z-meciny 21 marca br. społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie uczestniczyła w XXVII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej przebiegającym pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego”. Spotkanie odbyło się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Tegoroczne forum przybrało dla uczestników z Męciny szczególny wymiar, bowiem mieli zaszczyt zaprezentować dorobek szkoły związany z pracą wokół nauki Patrona. Do Tarnowa udali się liczną delegacją na czele z  Dyrektor Marią Lupą, ks. Proboszczem Antonim Pisiem oraz zespołem regionalnym „Mali Męcinianie”. Na tę okoliczność przygotowali wystawę prezentującą działania i dokonania placówki. Goście mieli możliwość obejrzenia fotografii dokumentujących doniosłe chwile dla męcińskiej społeczności oraz zapoznania się z kronikami szkolnymi. Dopełnienie wystawy stanowił film pt. „Ta, co nie zginęła… łączy pokolenia”, będący reportażem z obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.Pierwszym punktem forum była Droga Krzyżowa, którą prowadzili członkowie zespołu, a całości dopełniał wzruszający śpiew solistów przy pełnych liryzmu dźwiękach gitary. Następnie uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie zespół regionalny „Mali Męcinianie” zaprezentował koncert pt. „Święty Niepodległej”. Młodzież zaczęła swój występ od ludowej pieśni przy akompaniamencie instrumentalistów oraz autorskiej kompozycji poświęconej Patronowi. Kolejne utwory muzyczne przeplatane były wspomnieniami o Ojcu Świętym oraz poezją Karola Wojtyły. Jan Paweł II bowiem jak nikt rozumiał, że „wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć.” Na koniec młodzież złożyła wszystkim obecnym życzenia w wersji oficjalnej i gwarą oraz wręczyła ręcznie robione kartki wielkanocne wraz z bukiecikiem pachnących żonkili.


Występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami, a recytatorzy i soliści odbierali gratulacje od przedstawicieli innych szkół. Specjalne podziękowania za niezwykłe zaangażowanie zostały skierowane pod adresem Pani Dyrektor Marii Lupy, a przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej – pani Halina Węgrzyn wręczyła pamiątkową publikację. Ostatnim punktem spotkania była Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup Leszek Leszkiewicz. Podczas liturgii młodzież naszej szkoły także brała aktywny udział poprzez czytania, śpiew przy akompaniamencie oraz procesję z darami ofiarnymi.

Na zakończenie uczestnicy forum otrzymali wielkanocne życzenia oraz zostali zaproszeni do udziału w kolejnych zjazdach Rodziny Szkół Jana Pawła II. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że w kolejnych latach placówki noszące zaszczytne imię Papieża Polaka będą z równie wielkim zaangażowaniem podejmowały działania związane z osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II.
           ]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:52:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/xxvii-forum-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-z-udzialem-uczniow-z-meciny Oświata
VI Rajd dla Dzieci i Młodzieży „Beskidzkie Wyspy” http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/vi-rajd-dla-dzieci-i-mlodziezy-beskidzkie-wyspy Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w VI Rajdzie dla Dzieci i Młodzieży „Beskidzkie Wyspy”. Rajd odbędzie 7 maja br., a celem pieszej wędrówki będzie góra Jaworz.    
VI Rajd dla Dzieci i Młodzieży „Beskidzkie Wyspy” odbędzie się w ramach tegorocznej akcji Odkryj Beskid Wyspowy, a Gmina Limanowa organizuje wyjście na Jaworz wraz z Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Uczestnicy  wyprawy będą mieli do wyboru trzy różne trasy :
 • Trasa nr 1 – zbiórka stacja PKP Pisarzowa – na Sałasz – potem Jaworz /szlak zielony/. Czas wędrówki – ok. 2 godziny.
 • Trasa nr 2 – zbiórka Łososina Górna (koło „Wolimexu”) – na Dzielec – Groń – Sałasz – Jaworz /szlak zielony/. Czas wędrówki – ok. 3 godziny. Wyjście z przewodnikiem.
 • Trasa nr 3 – zbiórka Męcina stacja PKP – Jaworz /szlak żółty/. Czas wędrówki – ok. 1,5 godziny
Po wyjściu na szczyt Jaworza uczestnicy zapewniony będą mieć poczęstunek, można będzie wygrać nagrody w konkursach, otrzymać pamiątkowe odznaki i stemple, na miejscu odbędą się także występy artystyczne.

Aby wziąć udział w Rajdzie należy do dnia 30 kwietnia 2019 r. zgłosić grupę wraz z określeniem wybranej trasy wędrówki.

Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać osobiście w pok. nr 30 Urzędu Gminy Limanowa lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@gminalimanowa.pl

Informacji szczegółowych udziela Urząd Gminy Limanowa – Wydział Kultury i Promocji, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, tel.: 18 263 00 34.]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:24:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/vi-rajd-dla-dzieci-i-mlodziezy-beskidzkie-wyspy Sport i turystyka
Gminny etap konkursu "Młodzież zapobiega pożarom" 2019 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/gminny-etap-konkursu-mlodziez-zapobiega-pozarom-2019 20  marca w świetlicy OSP Pisarzowa  odbył się miejsko-gminny etap turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Punktualnie o godzinie 10.00 Prezes miejsko-gminnego Zarządu OSP RP w Limanowej – Aleksander Krzysztof przywitał wszystkich przybyłych uczestników oraz ich opiekunów oraz przedstawił komisję konkursową w skład której weszli:

mł. Bryg. Krzysztof Hybel – przewodniczący komisji
Wojciech Świerczek – z-ca przewodniczącego komisji
Karol Golonka – Sekretarz
Aleksander Krzysztof – członek
Tadeusz Witecki – członek

Konkurs odbywał się w 2-u etapowym rozstrzygnięciu: pisemnym oraz ustnym. Po odbyciu się części pisemnej, najlepsza piątka  z każdej kategorii otrzymała  awans do części ustnej w której pytania zadawało jury.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

I grupa – szkoły podstawowe:

I miejsce – Jakub Wyżycki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi
II miejsce – Karol Gołuszka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej
III miejsce  - Martyna Halota ze Szkoły Podstawowej w Rupniowie
IV miejsce – Kacper Ludwiczek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej
V miejsce – Natalia Ziaja  ze Szkoły Podstawowej  w Kaninie


 
II grupa –  szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz III gimnazjum:

I miejsce – Oliwia Kokot ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej
II miejsce – Dawid Twaróg ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi
III miejsce – Karolina Biernat ze Szkoły Podstawowej  w Starej Wsi

IV miejsce – Dominika Kulpa  ze Szkoły podstawowej nr 4 w Limanowej
V miejsce – Dominik Franczak ze Szkoły Podstawowej  w Starej Wsi


III grupa – szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Michał Kowalski  z ZS nr 1 w Limanowej
II miejsce – Gabriela Florek  z I LO  w Limanowej
III miejsce  - Karolina Kowalska z ZS nr 1 w Limanowej
IV miejsce – Andrzej Nawalaniec z ZSTiO w Limanowej
V miejsce – Sebastian Kotlarz z ZSTiO w Limanowej


W uroczystym podsumowaniu turnieju oraz rozdaniu nagród zwycięzcom  uczestniczył  Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut oraz kierownik wydziału kultury i promocji UG Limanowa Wojciech Korabik.

Uczestnicy, którzy zajęli 1. i 2. miejsce w poszczególnych kategoriach  będą uczestniczyć  w etapie powiatowym, który odbędzie się w kwietniu w budynku Komendy Powiatowej PSP Limanowa. Życzymy powodzenia!]]>
Fri, 22 Mar 2019 07:49:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/03/gminny-etap-konkursu-mlodziez-zapobiega-pozarom-2019 Aktualności