Urząd Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2017 "Nauczyciel na medal" uroczyste wręczenie nagród http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/nauczyciel-na-medal-uroczyste-wreczenie-nagrod 8 grudnia odbyła się uroczysta gala wieńcząca akcję "Nauczyciel na medal".
"Nauczyciel na Medal" to akcja pod honorowym patronatem Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego, i prof. Kazimierza Karolczaka, rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrodzono najlepszych nauczycieli z Małopolski. Uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody dla „Nauczycieli na medal” odbyła się w głównej siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Patronat honorowy konkursu objął prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
Wszyscy laureaci otrzymali medale ufundowane przez Urząd Marszałkowski. - Gratuluję wszystkim nominowanym i oczywiście nagrodzonym w tej wyjątkowej akcji. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż to właśnie w małopolskich szkołach uczniowie kształceni są na najwyższym poziomie – mówiła Agata Suszyńska z departamentu edukacji i kształcenia ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Nagrody laureatom wręczali także przedstawiciele „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.
                                                                                                                                                                     
Główną nagrodę w kategorii Szkoły Podstawowe IV-VII oraz Gimnazja zdobyła Wioletta Kurek nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2  im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi detronizując wszystkich nominowanych w powiecie limanowskim uzyskując  472 głosów.
„Jestem bardzo zaskoczona i ogromnie wdzięczna osobom, które oddały na mnie głos, jest  to dla mnie ogromne wyróżnienie i wszystkim, którzy głosowali na moja osobę chciałam serdecznie i z całego serca podziękować. Jestem zaskoczona ale i bardzo szczęśliwa, że moja praca, to co robię na co dzień , została zauważona i spotkała się z tak wielkim uznaniem. Nie spodziewałam się samej nominacji w Plebiscycie, a co dopiero że zabrnę aż tak wysoko . Jest to potwierdzenie, że moja praca i zaangażowanie w połączeniu z wielkim z potencjałem, który tkwi w młodym pokoleniu może owocować ciekawymi inicjatywami i przedsięwzięciami, których mam nadzieje będzie jak najwięcej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy.”
Nadmienić należy, że Wioletta Kurek jest cenionym i pełnym zaangażowania nauczycielem, który z poświęceniem wolnego czasu, pracuje z uczniami głównie rozwijając zauważone w nich talenty. Pokazuje , że nie tylko praca dydaktyczna i realizowanie programów nauczanie dają pełen obraz nauczyciela. Dowodem tego jest wiele sukcesów którzy uczniowie szkoły osiągają uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Przypomnieć należy tutaj sukces jaki  zdobyła prowadzona m.in. pod Jej okiem Grupa Teatralna "Hydra", która po sukcesie na gminnym etapie Przeglądu "MaGa" sięgnęła po główne nagrody m.in. na wojewódzkim szczeblu, prezentując spektakle podczas Małopolskich Spotkań Teatrów Gimnazjalnych. Przy sukcesach Wioletty Kurek nie sposób nie wspomnieć takich osób jak Marcin Król, Kinga Król czy Kamil Pajor, którzy pierwsze kroki w artystycznych poczynaniach zaczynali  w szkole w Starej Wsi pod pieczą Wioletty Kurek.
Akcja „Nauczyciel na medal” pokazuje, że warto być kimś więcej niż tylko po prostu nauczycielem , bo choć to tylko plebiscyt który może zawężać grono odbiorców to zainteresowanie głosowaniem pokazuje, że uczniowie i nie tylko, potrafią docenić jakże trudną pracę nauczyciela. Nauczycieli  na medal jest znacznie więcej w naszych szkołach, nie każdy miał możliwość wziąć udział akurat w tym plebiscycie, nie mniej nie można przejść obok takiego sukcesu.
 

 
W plebiscycie w tej samej kategorii drugie miejsce z liczbą 355 głosów zajęła Alina Górszczyk nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce , której również serdecznie gratulujemy. Kolejnym akcentem gminnym w konkursie była nominacja i drugie miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne,  z liczbą głosów 167 ( dwóch głosów zabrakło do zwycięstwa) -Jakuba Kasińskiego- mieszkańca Młynnego a nauczyciela ZSOiZ w Limanowej. Oni również otrzymali specjalne podziękowania i dyplomy podczas uroczystej gali. Serdecznie gratulujemy całej trójce i wierzymy, że Wasze sukcesy będą motywacją do jeszcze większej pracy dla innych i już utorowaną ścieżką na przyszłość w podobnych plebiscytach.
 


Poniżej pełna lista laureatów.]]>
Sun, 10 Dec 2017 12:16:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/nauczyciel-na-medal-uroczyste-wreczenie-nagrod Aktualności
Woda z wodociągu Pisarzowa już zdatna do spożycia http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/woda-z-wodociagu-pisarzowa-juz-zdatna-do-spozycia Woda z wodociągu Pisarzowa jest  już zdatna do spożycia.  Po przebadaniu próbek wody w dniem 8 grudnia br. uchylono zakaz użytkowania wody.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Pisarzowa  pobranej w dniu 7 grudnia 2017r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków  MZGK i M Sp.zo.o. w Limanowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził nieobecność bakterii grupy coli w wodzie z przedmiotowego wodociągu, stwierdzając tym samym, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Tym samym został uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pisarzowa określony  decyzją z dnia 07.12.2017 r.]]>
Fri, 08 Dec 2017 14:04:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/woda-z-wodociagu-pisarzowa-juz-zdatna-do-spozycia Aktualności
Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/informacja-o-xxiii-sesji-rady-gminy-limanowa W dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.


 
W punkcie wystąpienia zaproszonych gości głos zabrał Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, który przedstawił inwestycje zrealizowane przez Powiat Limanowski na terenie Gminy Limanowa, m.in. wykonanie chodników w ciągu dróg powiatowych finansowane w proporcjach 50/50 przez powiat i gminę. Poinformował o planowanych do realizacji wspólnie z gminą inwestycjach drogowych na terenie gminy Limanowa w 2018 r., wyrażając jednocześnie podziękowania za owocną współpracę w bieżącym roku.
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli sprawę planowanej budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko na terenie gminy, kwestie realizacji przez RZGW regulacji i zabezpieczenia cieków wodnych oraz powstałych osuwisk. Następnie Zastępca Wójta Gminy Marian Mąka przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jako pierwsza przyjęta została uchwała budżetowa Gminy Limanowa na 2018 r. oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy. W uchwalonym budżecie na 2018 rok po stronie dochodów przewiduje się kwotę  109 600 000,00 zł., wydatki zaś ustalone zostały na poziomie 117 370 000,00 zł. Gmina Limanowa w 2018 r. na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę ponad 30 390 000,00 zł, co stanowi 25% ogółu wydatków gminy. Do najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji  w 2018 r. należą:
 • zadania związane z rozbudową infrastruktury  wodno – kanalizacyjnej: budowa oczyszczalni ścieków w Młynnem oraz sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części gminy – etap II, budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś, która obejmie swoim zasięgiem sołectwo Stara Wieś I, Stara Wieś II oraz część sołectwa Lipowe – na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 12 528 000,00 zł
 • inwestycje drogowe: przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz partycypacja w kosztach przebudowy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – łączna kwota zaplanowana w tym dziale to 10 991 478,00 zł
 • zadania związane z ochroną powietrza: wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe i biomasę oraz na źródła wykorzystujące paliwo stałe, pomoc finansowa na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii /OZE/ – kwota przeznaczona na realizację przedmiotowych zadań to 2 233 522,00 zł.


W trakcie posiedzenia radni gminy podjęli również uchwały dotyczące m.in.:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy Limanowa,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.,
 • przystąpienia Gminy Limanowa do Klastra Energii Ziemi Limanowskiej „LimaNOVA”,
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Stanisław Młyński wraz z Wójtem Gminy Władysławem Pazdanem przekazali zebranym uczestnikom sesji życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.]]>
Fri, 08 Dec 2017 12:04:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/informacja-o-xxiii-sesji-rady-gminy-limanowa Aktualności
Małopolska Nagroda Rynku Pracy – zgłoszenia do 14 grudnia! http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/malopolska-nagroda-rynku-pracy--zgloszenia-do-14-grudnia Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy - zarówno osób indywidualnych, jak i pracodawców. Kandydatów można zgłaszać do 14 grudnia 2017 r.
Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Nagroda zostanie przyznana po raz 2. w następujących kategoriach:
 1. Osobowość Rynku Pracy - dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej małopolskich pracodawców i pracowników. Tym tytułem zostanie nagrodzona działalność wyróżniająca się na tle innych i związana z aktualnymi potrzebami rynku pracy oraz mająca na celu niwelowanie jego problemów i niedostatków lub promowanie dobrych praktyk służących polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
 2. Małopolski Pracodawca Roku:
 • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników - dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Tym wyróżnieniem zostaną uhonorowani pracodawcy (zatrudniający do 50 pracowników i powyżej 50 pracowników) zapewniający stabilność zatrudnienia i wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosujący między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
 • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie - dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
Zgłoszenia kandydatów do nagrody w kategoriach Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników będą przyjmowane do 14 grudnia 2017 r. Mają charakter otwarty - mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty, osoby. Wnioski o przyznanie nagrody w kategoriach Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018" w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Oceny zgłoszonych propozycji dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy i edukacji.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się pod koniec stycznia 2018 r. w Krakowie.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znajść na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie]]>
Fri, 08 Dec 2017 10:52:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/malopolska-nagroda-rynku-pracy--zgloszenia-do-14-grudnia Inne
Świąteczny Kiermasz Charytatywny w szkole w Pasierbcu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/swiateczny-kiermasz-charytatywny-w-szkole-w-pasierbcu Nauczyciele SP w Pasierbcu wraz ze Szkolnym Kołem  Caritas organizują Świąteczny Kiermasz Charytatywny dla Kamilka. Kiermasz odbędzie się 17 grudnia 2017 r. od godziny 14.00 przy Szkole Podstawowej w Pasierbcu.  Program artystyczny przygotowany został  przez:
 •  uczniów Szkoły Podstawowej w Pasierbcu,
 • uczniów klas muzycznych w Pasierbcu i absolwentów Szkoły Muzycznej I st. w Żegocinie
 Ponadto występy zespołu folklorystycznego „Jakubkowianie” oraz miejscowej kapeli oraz gość specjalny Sylwia Zelek. Na uczestników czeka wiele atrakcji:
 • loteria fantowa
 • ozdoby świąteczne,
 • stroiki, choineczki  oraz kawa i ciasto.

 
Kamil urodził się 30 czerwca 2005 r. Podczas porodu doszło do okołoporodowego uszkodzenia mózgu. Konsekwencją tego  jest epilepsja, małogłowie, opóźnienie psycho – ruchowe, przykurcz mięśni, koślawość, końsko – szponowatość kończy, skolioza. Kamilek nie chodzi,  nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Jego funkcjonowanie codzienne jest całkowicie uzależnione od drugiej osoby. Chłopiec jest pod stała opieką poradni: neurologicznej, ortopedycznej, rehabilitacyjnej, endokrynologicznej, dietetycznej oraz psychologicznej. Kamilek poddany jest systematycznemu, bardzo kosztownemu leczeniu i rehabilitacji. W najbliższym czasie niezbędny jest zakup aktywnego wózka, który znacznie ułatwi mu codzienne funkcjonowanie. Pragniemy pomoc rodzicom w sfinansowaniu zakupu wózka oraz pokryciu kosztów  rehabilitacji.


W związku z tym zwracamy się do Państwa o pomoc finansową – wpłatę na konto 70 8804 0000 0071 0005 9121 0001 z dopiskiem „Pomoc Kamilowi”, rzeczową oraz  zachęcamy  do wzięcia udziału w kiermaszu świątecznym.
 
 
 
]]>
Thu, 07 Dec 2017 07:57:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/swiateczny-kiermasz-charytatywny-w-szkole-w-pasierbcu Oświata
Znani regionaliści w Bibliotece w Nowym Rybiu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/znani-regionalisci-w-bibliotece-w-nowym-rybiu W dniu 30 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Nowym Rybiu odbyło się bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie pt.: „W trosce o tradycje i dobre samopoczucie”. Spotkanie kulturalno-edukacyjne prowadzone było przez Wojciecha Boguckiego i Alicje Bogucka – znanych i cenionych regionalistów z Łącka. Spotkanie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi było ucztą duchową dla zgromadzonych seniorów z gminy Limanowa.

Jacenty Musiał – dyrektor biblioteki otwierając uroczystość mówił o potrzebie zachowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego oraz o pozytywnym oddziaływaniu muzyki, tańca na sferę psychiki człowieka - gdyż kultura jest fundamentem rozwoju  społeczeństwa w każdym wieku. Na spotkanie oprócz seniorów  przybyli Jan Myszka- sołtys wsi Nowe Rybie, z ramienia organizatorów Dorota Musiał kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, Danuta Pach – specjalista pracy socjalnej, bibliotekarki Anna Wiktor oraz Bogumiła Stanisławczyk. Wojciech Bogucki to wybitny animator kultury regionalnej, muzyk multiinstrumentalista pedagog i przewodnik górski. W trakcie występu grał na kilkunastu instrumentach: basach, skrzypcach, trombicie, dudach, piszczałkach, listku oraz wielu instrumentach pasterskich. W trakcie występów barwnie opowiadał o każdym instrumencie, jego historii, budowie oraz roli jaką odgrywały w życiu Górali Karpackich. Wojciech Bogucki to niezwykle uzdolniony muzyk gawędziarz, który zdobywał w licznych przeglądach i konkursach czołowe miejsca, sławiąc kulturę Górali i Lachów. W trakcie występu wtórowała mu grą i śpiewem córka Alicja Bogucka – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, która swym talentem wzbudziła zachwyt i podziw zebranych uczestników.

To niezwykle ciekawe przedsięwzięcie kulturalne uzmysłowiło wszystkim zebranym potrzebę obcowania z kulturą, rolę jaką spełniała i spełnia w życiu człowieka oraz jego  pozytywne oddziaływanie na sferę rozwoju intelektualnego i duchowego zarówno słuchaczy jak wykonawców. A że był to wieczór andrzejkowy to do późnych godzin wieczornych artyści bawili uczestników dobrą muzyką, graniem i gawędami. Na zakończenie spotkania Dorota Musiał podziękowała uzdolnionej rodzinie z Łącka za piękny występ oraz przybliżenie tak bogatej i ciekawej historii muzyki i tradycji pasterskiej. 

Zadanie dofinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach projektu „Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych”]]>
Wed, 06 Dec 2017 08:06:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/znani-regionalisci-w-bibliotece-w-nowym-rybiu Kultura
Pochodzący z Pisarzowej ks. Mirosław Gucwa biskupem w Republice Środkowoafrykańskiej http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/pochodzacy-z-pisarzowej-ks-miroslaw-gucwa-biskupem-w-republice-srodkowoafrykanskiej Papież Franciszek mianował biskupem diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej pochodzącego z Pisarzowej ks. Mirosława Gucwę.  Po tym jak rezygnację z pasterskiego posługiwania w Bouar  złożył 78-letni włoski kapucyn, bp Armando Umberto Gianni nowym ordynariuszem Papież mianował jej dotychczasowego wikariusza generalnego, 54-letniego ks. Mirosława Gucwę.
Ks. Mirosław Gucwa urodził się 21 listopada 1963 roku w Pisarzowej. W tej miejscowości w roku 1978 ukończył szkołę podstawową im. ks. Józefa Górszczyka. W latach 1978-1982 uczęszczał do liceum im. Władysława Orkana w Limanowej. Po maturze w 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył z tytułem magistra teologii. 12 czerwca 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie, po których został skierowany do parafii św. Katarzyny w Grybowie, gdzie spędził pierwsze cztery lata swojego kapłaństwa. Po krótkim trzymiesięcznym przygotowaniu we Włoszech i Francji, w Niedzielę Misyjną w październiku 1992 roku w swojej rodzinnej parafii, z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego otrzymał krzyż misyjny i został posłany na pracę ewangelizacyjną do Republiki Środkowoafrykańskiej.

Pod koniec października 1992 roku przybył tam i rozpoczął pracę misyjną w diecezji Bouar. Pierwszą placówką misyjną była parafia w Bohong, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez 4 lata. W 1996 roku został rektorem diecezjalnego Niższego Seminarium Duchownego pw. św. Piotra w Yolé, które wyposażył i gdzie pełnił swe obowiązki do 2005 roku. W latach 2003-2006 pełnił funkcję kanclerza kurii diecezji Bouar, a od 2006 roku jest wikariuszem generalnym tej diecezji. W latach 2011-2014 pełnił również posługę proboszcza parafii katedralnej pw. Matki Bożej Kościoła w Bouar. Był też i jest kapelanem miejscowego więzienia oraz miejskiego szpitala. Z jego inicjatywy został przeprowadzony remont oraz zrealizowany projekt zainstalowania studni w więzieniu.Zapoczątkował duszpasterstwo chorych w miejskim szpitalu, gdzie urządził kaplicę. Pod jego opieką znajduje się diecezjalny warsztat samochodowy, który służy misjonarzom w pracy apostolskiej, oraz stolarnia i centrum kulturalne, a także Centre d’Accueil - dom przyjęć.
 
Biskup nominat Mirosław Gucwa znany jest jako niestrudzony człowiek dialogu z muzułmanami. Utworzył Międzyreligijną Platformę Pokoju, której prace pozwoliły uniknąć wielu masakr w czasie wciąż trwającego w Środkowej Afryce konfliktu i położyć fundamenty pod pokojowe współistnienie. Pozostaje też mocno zaangażowany na rzecz rozwoju, m.in. jako promotor centrum alfabetyzacji dla kobiet, które mają w tym kraju utrudniony dostęp do nauki.]]>
Mon, 04 Dec 2017 07:47:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/pochodzacy-z-pisarzowej-ks-miroslaw-gucwa-biskupem-w-republice-srodkowoafrykanskiej Aktualności
Zaproszenie na XXIII sesje Rady Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/zaproszenie-na-xxiii-sesje-rady-gminy-limanowa Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2018 r.,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 6. ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 7. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy Limanowa,
 8. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa – etap II”,
 9. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 10. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś”,
 11. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.,
 12. przystąpienia Gminy Limanowa do Klastra Energii Ziemi  Limanowskiej „LimaNOVA”,
 13. zmiany statutu Gminy Limanowa,
 1. Rozpatrzenie skarg i wniosków
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
]]>
Mon, 04 Dec 2017 07:37:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/zaproszenie-na-xxiii-sesje-rady-gminy-limanowa Aktualności
Nowe chodniki w Starej Wsi i Starym Rybiu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/nowe-chodniki-w-starej-wsi-i-starym-rybiu Z końcem listopada  w Starej Wsi i Starym Rybiu oddano  do użytku ponad 1600 mb. nowych chodników. Zadanie realizowane było przez Powiat Limanowski i Gminę Limanowa i obejmowało budowę  chodników o łącznej długości  1656 mb. , w tym 807 mb w miejscowości Stara Wieś oraz 849 mb. w miejscowości Stare Rybie. Wartość obu inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Limanowa wyniosła ponad  1 mln 360 101 zł i realizowana była ze środków finansowych Gminy i Powiatu w ramach Inicjatywy Samorządowej.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Marian Mąka -  Zastępca Wójta Gminy Limanowa, Stanisław Piegza - Kierownik Wydziału Inwestycji w UG Limanowa, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Marek Urbański  - Dyrektor PZD Limanowa, Janusz Liptak - Inspektor Nadzoru  oraz wykonawcy zadań WPPUH„JANDA” z Łostówki.
Nowo wybudowane chodniki znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększą estetykę przestrzeni publicznej.
 ]]>
Fri, 01 Dec 2017 14:09:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/nowe-chodniki-w-starej-wsi-i-starym-rybiu Aktualności
„Akademia dobrych manier” w Bibliotece w Rupniowie http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/akademia-dobrych-manier-w-bibliotece-w-rupniowie Dnia 29 listopada w bibliotece w Rupniowie odbyło się spotkanie z Marią Bujas – Łukaszewską pt.: „Seniorzy ambasadorami dobrych manier”. Organizatorami był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi -Filia Rupniów. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik GOPS – Dorota Musiał wraz ze Specjalistami Pracy Socjalnej Ilona Furtak i Agnieszka Garbień, Anna Wiktor i Maria Trzupek – bibliotekarki oraz seniorzy z Rupniowa i okolic. Spotkanie otworzył i zebranych przywitał Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  Starej Wsi – Jacenty Musiał. Prelegentka jest znakomitą znawczynią kodeksu towarzyskiego, prowadzi wiele spotkań, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych z zasad dobrego zachowania. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych spostrzeżeń i zabawnych anegdot z życia. Pani Maria omówiła najważniejsze zasady, które każdy powinien znać i stosować w relacjach międzyludzkich. Najważniejsze z nich to pojecie pierwszeństwa na co dzień, kto komu mówi dzień dobry, kto pierwszy wyciąga dłoń na powitanie, kiedy należy się kłaniać, kiedy się witać. 

Podstawowymi kryteriami w tej kwestii są: po pierwsze wiek, po drugie płeć, po trzecie stanowisko.  Kolejno prelegentka omówiła dress code czyli zbiór zasad, dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji; jeden z elementów savoir-vivre. Ostatnim elementem spotkania było zachowanie przy stole, czyli sztuka jedzenia, zachowanie w restauracji, kłopotliwe sytuacje podczas posiłków, które każdemu mogą się przytrafić oraz zasady mówienia „smacznego” i „na zdrowie”. Na koniec pani Maria zobligowała wszystkich obecnych seniorów do bycia ambasadorami dobrych manier w swoim otoczeniu i pozostawiła w bibliotece swoisty certyfikat ukończenia szkolenia z zasad savoir-vivre'u. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dorota Musiał podziękowała i powiedziała, że spotkanie było niezwykle ciekawe, poruszało istotne kwestie relacji międzyludzkich i współżycia społecznego. Dodając do tego urok osobisty prowadzącej spotkanie i niekwestionowane poczucie humoru, trzeba podkreślić, że był to dobrze spożytkowany czas.
 
Było to kolejne zadanie dofinansowane  ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach projektu „Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych”
 
 
 ]]>
Fri, 01 Dec 2017 13:35:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2017/12/akademia-dobrych-manier-w-bibliotece-w-rupniowie Kultura