A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Informacja Wojewody Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji

15.07.2019
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
 
WOJEWODA  MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia, że 13 maja 2019 r. została wydana na wniosek inwestora: Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, działającego przez  pełnomocnika Marcina Kitę, decyzja Nr 19/BZ/2019 (znak: WI-XI.7840.1.40.2019.MT) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Męcina - Podgórze – przekroczenie linii kolejowej nr 104 relacji Chabówka – Nowy Sącz: w km 56.404, w km 57.750, w km 58.316 na działce nr 503/2 obr. Męcina, jedn. ewid. Limanowa (teren zamknięty).
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 65 (parter), w godzinach przyjmowania stron: w poniedziałek w godz. 900 – 1600, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1500.
   
 


Liczba wyświetleń: 249
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30