A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Informacja o VII Sesji Rady Gminy Limanowa

28.06.2019
W dniu 27 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się VII sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni gości: Pani Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.   Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2018 r. Podczas debaty radni poruszyli sprawy związane z:
 • zasilaniem wodociągów w Kaninie oraz Nowym Rybiu i Starym Rybiu,
 • gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • kosztem utrzymania szkół gminnych w przeliczeniu na 1 ucznia,
 • budową PSZOK-u w gminie,
 • strukturą organizacyjną urzędu gminy i potrzebą wzmocnienia osobowego wydziału inwestycji i funduszy europejskich oraz wydziału gospodarki komunalnej,
 • wysokością zadłużenia budżetu gminy,
 • potrzebą utworzenia publicznego ZOZ,
 • wydłużeniem czasu pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych,
 • utworzeniem publicznych  przedszkoli na terenie gminy,
 • systemem monitoringu w gminie,
 • opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościami przyspieszenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy w gminie,
 • zatrzymaniem procesu gettyzacji  Romów w gminie,
 • podjęciem działań, aby dzieci z Kłodnego uczęszczały do miejscowej szkoły,
 • dowozem dzieci na uroczystości gminne w innej miejscowości,
 • niskim pozyskiwaniem środków zewnętrznych, głównie na zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, a także na instalacje solarne i fotowoltaiczne,
 • podziałem środków finansowych na poszczególne sołectwa w gminie.
Na poruszane problemy i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt Gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy  i kierownicy wydziałów urzędu.

Po zakończonej debacie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 r., a także zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy za 2018 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 4. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
W trakcie posiedzenia radni i sołtysi zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy o:
 • bieżące utrzymanie dróg, w tym remont dróg masą asfaltową,
 • zabezpieczenie osuwiska na drodze Pasierbiec – Stara Karczma,
 • wystąpieniem do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania przebudowy drogi Kamionna – Nowe Rybie,
 • wykonaniem przejścia dla pieszych w Męcinie koło centrum handlowego Magnolia,
 • wykonaniem sieci kanalizacyjnej w Koszarach,
 • wsparciem klubów sportowych w gminie.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 724
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30